Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Koigi vallavolikogu töökord

Väljaandja:Koigi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2012, 47

Koigi vallavolikogu töökord

Vastu võetud 18.09.2008 nr 17

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 ja Koigi valla põhimääruse § 9 lõike 6alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Koigi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) on Koigi valla kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse seaduses sätestatud korras neljaks aastaks.

 (2) Vallavolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Koigi valla õigusaktidest, käesolevast töökorrast ning vallaelanike vajadustest ja huvidest.

 (3) Vallavolikogu liikmete arvu määrab vallavolikogu eelmine koosseis.

 (4) Vallavolikogu tööorganiteks on alatised ja ajutised komisjonid, fraktsioonid.

 (5) Vallavolikogu asjaajamise korraldamise, majandusliku ja organisatsioonilise teenindamise ning vallavolikogu, tema komisjonide ja fraktsioonide töö tagab vallavalitsus.

 (6) Töökeel vallavolikogus on eesti keel.

§ 2.  Vallavolikogu esimees ja aseesimees

 (1) Vallavolikogu tööd korraldab vallavolikogu esimees, tema äraolekul I või II aseesimees või nende kõigi äraolekul kohal viibiv vanim volikogu liige.
Juhul, kui vallavolikogu esimees ei saa oma ülesandeid täita enesetaanduse või muul põhjusel, asendab teda I aseesimees. I aseesimehe äraolekul asendab vallavolikogu esimeest II aseesimees. Vallavolikogu esimehe volituste lõppemisel täidab vallavolikogu esimehe ülesandeid kuni uue vallavolikogu esimehe valimiseni vallavolikogu I aseesimees ning tema äraolekul II aseesimees ning nende äraolekul vanim volikogu liige.

 (2) Vallavolikogu esimehe ja aseesimeeste valimine toimub Koigi valla põhimääruses sätestatud korras.

 (3) Vallavolikogu esimees:
 1) juhib vallavolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab vallavolikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist ja vallavolikogu õigusaktide eelnõude (edaspidi eelnõu) menetlemist ja avalikustamist;
 2) esindab või volitab teisi esindama Koigi Vallavolikogu vastavalt seadusega, Koigi valla põhimäärusega ning vallavolikogu poolt antud pädevusele;
 3) omab õigust nõuda kõigilt Koigi valla asutustelt vajalikke dokumente ja informatsiooni vallavolikogu pädevusse kuuluvates küsimustes;
 4) kirjutab alla vallavolikogu poolt vastuvõetud määrustele ja otsustele ning korraldab vallavolikogu nimel kirjavahetust;
 5) korraldab vallavolikogu määruste ja otsuste täitmise kontrollimist;
 6) jälgib algatatud eelnõude vastavust käesoleva töökorra § 7 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele;
 7) pikendab eelnõude menetlemise tähtaega vallavolikogus;
 8) esitab vallavolikogu istungile istungi päevakorra projekti;
 9) omab õigust välja kuulutada vallavolikogu istungil täiendavaid vaheaegu;
 10) lahendab vallavolikogu töökorra rakendamisel tekkivad küsimused;
 11) täidab muid seaduse alusel või Koigi valla põhimäärusega talle pandud ülesandeid.

§ 3.  Vallavolikogu liige

 (1) Vallavolikogu liige on isik, kes on osutunud valituks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele. Vallavolikogu liikme volituste peatumise, lõppemise ja volituste taastamise alused sätestab seadus ja Koigi valla põhimäärus.

 (2) Vallavolikogu liikme tegevus oma volituste täitmisel on avalik.

 (3) Vallavolikogu liikmel on õigus:
 1) algatada vallavolikogu õigusakte ja teha ettepanekuid vallavolikogu istungil arutatavate küsimuste kohta;
 2) esitada vallavolikogu menetluses olevale eelnõule täiendus-, parandus- ja muudatusettepanekuid;
 3) esitada oma kandidatuur komisjoni ja töörühma liikmeks;
 4) saada vallavolikogu, vallavalitsuse õigusakte, valla asutuste dokumente ja muud teavet, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud;
 5) esineda vallavolikogu istungil avaldusega, protestiga, sõnavõtuga, repliigiga ja esitada küsimusi;
 6) esitada vallavolikogu istungil arupärimisi vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele;
 7) saada hüvitust vallavolikogu tööst osavõtu ja vallavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest vallavolikogu poolt sätestatud korras ja tingimustel.

 (4) Vallavolikogu liige ei tohi osa võtta vallavolikogu sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes on tal huvide konflikt vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 25 lõikele 1.

 (5) Lõikes 4 sätestatud juhul on vallavolikogu liige kohustatud enne küsimuse arutelu algust tegema avalduse enda mitteosalemise kohta antud päevakorrapunkti arutamisel. Vastav märge fikseeritakse vallavolikogu istungi protokollis.

 (6) Vallavolikogu liige on kohustatud:
 1) esitama majanduslike huvide deklaratsiooni korruptsioonivastases seaduses sätestatud korras;

§ 4.  Vallavolikogu fraktsioon

 (1) Fraktsiooni võivad moodustada kolm või enam vallavolikogu liiget. Vallavolikogu liige võib kuuluda samaaegselt ainult ühte fraktsiooni.

 (2) Vallavolikogu fraktsiooni moodustamise otsus, milles on ära näidatud fraktsiooni nimi, esimehe ja aseesimehe nimi ja mis on allkirjastatud kõigi fraktsiooni liikmete poolt, edastatakse vallavolikogu esimehele. Fraktsioon loetakse moodustatuks vallavolikogu esimehe poolt vastava otsuse teatavaks tegemisest.

 (3) Fraktsiooni nimel tegutseb fraktsiooni esimees või tema poolt volitatud fraktsiooni liige.

 (4) Muudatuste tegemine fraktsiooni koosseisus toimub fraktsiooni esimehele esitatud avalduse alusel samas korras, kui fraktsiooni moodustamine.

 (5) Fraktsiooni liikmel on õigus igal ajal lahkuda fraktsiooni koosseisust, informeerides sellest kirjalikult fraktsiooni ja vallavolikogu esimeest, kes teeb selle teatavaks vallavolikogu istungil.

 (6) Fraktsiooni liikme võib fraktsioonist välja arvata kõigi ülejäänud fraktsiooni liikmete ühisel otsusel, mis on nende kõigi poolt allkirjastatud. Vastav otsus edastatakse vallavolikogu esimehele, kes teeb selle teatavaks vallavolikogu istungil.

 (7) Kui fraktsiooni liige lahkub fraktsioonist või ta arvatakse fraktsioonist välja, on tal õigus astuda vallavolikogu mõne olemasoleva fraktsiooni liikmeks.

 (8) Fraktsioonil on õigus:
 1) algatada vallavolikogu õigusaktide eelnõusid;
 2) anda arvamusi vallavolikogu menetluses olevate eelnõude kohta;
 3) seada üles kandidaat vallavolikogu poolt valitavale, nimetatavatele ja kinnitatavale ametikohale;
 4) oma liikme kaudu esineda vallavolikogu istungil kõnega ja sõnavõtuga;
 5) võtta vallavolikogu istungil kuni 10-minutiline vaheaeg enne vallavolikogu õigusakti eelnõu lõplikule hääletamisele panemist;
 6) esitada vallavolikogu istungil arupärimisi vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele.
 7) teha ettepanekuid volikogu istungitel arutusele tulevate põhiküsimuste kohta.

§ 5.  Volikogu eestseisus

 (1) Volikogu eestseisus (edaspidi eestseisus) on volikogu nõuandev tööorgan. Eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees ja aseesimehed. Volikogu eestseisusest võtab sõnaõigusega osa vallavanem või tema asendaja.

 (2) Eestseisus aitab ette valmistada volikogu istungeid ja teeb ettepanekud volikogu istungi päevakorra eelnõu kohta ja arutab muid volikogu töö korraldamisega seotud küsimusi. Vallavolikogu võib oma otsustega anda eestseisusele ka muid ülesandeid.

 (3) Eestseisuse koosoleku kutsub kokku volikogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Eestseisuse koosolek toimub reeglina nädal enne volikogu istungi toimumist.

 (4) Eestseisuse koosolekud on üldjuhul kinnised. Eestseisuse koosolekust võib koosoleku juhataja otsusel osa võtta eestseisusse mittekuuluv isik. Eestseisusesse mittekuuluvale isikule otsustab sõnaõiguse andmise koosoleku juhataja.

 (5) Volikogu eestseisuse koosolekud protokollitakse. Protokolli märgitakse koosoleku toimumise koht ja aeg, osalejad, puudujad ning ettepanekud volikogu päevakorda küsimuste võtmiseks. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll peab vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

 (6) Protokoll peab olema kättesaadav hiljemalt neljandal tööpäeval pärast eestseisuse koosolekut. Eestseisuse protokollid asuvad valla kantseleis.

§ 6.  Vallavolikogu komisjon

 (1) Vallavolikogu võib moodustada nii alatisi kui ka ajutisi komisjone. Vallavolikogu komisjoni esimehe valib vallavolikogu oma liikmete hulgast

 (2) Vallavolikogu komisjoni koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi vallavolikogu komisjoni esimehe esildisel. Vallavolikogu alatised komisjonid on volikogu volituste ajaks moodustatud tööorganid.

 (3) Vallavolikogu komisjoni liikmeks on isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri järgi on Koigi vallas.

 (4) Vallavolikogu komisjoni pädevus ja töökord on sätestatud Koigi valla põhimääruses.

§ 7.  Vallavolikogu õigusaktide algatamine

 (1) Vallavolikogu õigusaktide algatamise õigus on:
 1) vallavolikogu liikmel;
 2) vallavolikogu komisjonil;
 3) vallavolikogu fraktsioonil;
 4) vallavalitsusel;
 5) vallaelanikel seaduses sätestatud alustel ja korras;
 6) valla valimiskomisjonil talle pandud ülesannete täitmiseks.

 (2) Vallavolikogu võib teha vallavalitsusele ülesandeks välja töötada vallavolikogu õigusakti eelnõu.

 (3) Vallavolikogu õigusakti eelnõu peab olema varustatud esitaja (esitajate) ja koostaja nime ning allkirjaga. Määruse ja vallavolikogu esimehe nõudel vallavolikogu otsuse eelnõule peab olema lisatud seletuskiri

 (4) Eelnõu ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistatud vastavalt haldusdokumentide vorminõuetele. Eelnõu teksti juriidilise, keelelise ja vormistamise õigsuse tagab eelnõu esitaja.

 (5) Nõuetekohaselt vormistatud eelnõu koos eelnõu juurde kuuluvate dokumentidega esitatakse vallavolikogu istungi juhatajale istungi algul.

 (6) Vallavolikogu esimees kontrollib eelnõu vastavust käesoleva korra § 7 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele ning teeb kahe nädala jooksul, alates eelnõu esitamisest, otsuse eelnõu menetlusse võtmise kohta. Vallavolikogu esimehe resolutsiooniga suunatakse eelnõu läbivaatamiseks vallavolikogu komisjonidele ja vallavolikogu fraktsioonidele.

 (7) Kui vallavolikogu esimees leiab, et eelnõu ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 toodud nõuetele, tagastab ta eelnõu esitajale koos puuduste kirjeldusega.

 (8) Kõik eelnõud, mis ei ole esitatud vallavalitsuse poolt, tuleb esitada vallavalitsusele seisukoha saamiseks.

 (9) Eelnõu läbivaatamiseks ja selle kohta kirjalike muudatusettepanekute esitamiseks on aega kuni kaks nädalat, kui ei ole antud teist tähtaega.

 (10) Istungieelse menetluse läbinud ja nõutavas korras ettevalmistatud eelnõudest koostab vallavolikogu esimees vallavolikogu istungi päevakorra projekti, määrates iga päevakorraküsimuse arutamiseks ettekandja ja vajadusel kaasettekandja(d).

 (11) Vallavolikogu õigusakti eelnõuga on võimalik tutvuda volikogu sekretäri juures hiljemalt kaks päeva enne volikogu istungit.

§ 8.  Eelnõu tagasivõtmine ja menetlusest väljalangemine

 (1) Eelnõu esitajal on õigus tema poolt algatatud eelnõu tagasi võtta vallavolikogus menetlemise igal etapil, välja arvatud juhul, kui eelnõu on pandud vallavolikogu istungil lõpphääletusele. Eelnõu tagasivõtmisel langeb eelnõu vallavolikogu menetlusest välja.

 (2) Vallavolikogu koosseisu volituste lõppemisega langevad menetlusest välja kõik selle koosseisu volituste ajal lõpuni menetlemata jäänud eelnõud. Juhul, kui vallavalitsuse volitused lõpevad ennetähtaegselt, esitab vallavolikogu esimees vallavolikogu menetluses olevate õigusaktide loetelu uuele vallavalitsusele seisukoha saamiseks.

 (3) Eelnõu väljaarvamiseks menetlusest esineb istungil vastava ettekandega eelnõu esitaja. Antud päevakorrapunktis ei esitata küsimusi ega avata läbirääkimisi. Otsustus eelnõu menetlusest väljaarvamise kohta võetakse vastu poolthäälte enamusega ja see protokollitakse.

§ 9.  Vallavolikogu istungi kokkukutsumine

 (1) Vallavolikogu töövorm on istung.

 (2) Vallavolikogu istungi kutsub kokku vallavolikogu esimees või tema asendaja, kelleks on I aseesimees või tema äraolekul II aseesimees. Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku valla valimiskomisjoni esimees või tema asetäitja hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist.

 (3) Vallavolikogu esimees või tema asendaja kutsub istungi kokku ka vallavalitsuse või vähemalt 1/4 vallavolikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud küsimuste arutamiseks.

 (4) Vallavolikogu korralised istungid toimuvad üldjuhul Koigi vallamajas iga kuu teisel neljapäeval algusega kell 10.00 vaheaegadega 15 minutit iga 1,5- tunnise töötamise järel. Vaheaja algust võib muuta, kui seda tingib küsimuse arutelu. Korralisi vallavolikogu istungeid ei toimu juuli kuus.

 (5) Kui on otstarbekas muuta korralise istungi toimumise kohta ja aega, määrab vallavolikogu esimees istungi läbiviimiseks teise koha, päeva või teise algusaja. Nimetatud otsustus tehakse volikogu liikmetele teatavaks eelmisel volikogu istungil.

 (6) Kutse vallavolikogu istungi kokkukutsumise kohta, milles on ära näidatud istungi toimumise aeg, koht ja arutusele tulevad küsimused koos määruste ja otsuste eelnõudega tehakse vallavolikogu liikmetele teatavaks vähemalt neli päeva enne vallavolikogu istungit.
Käesolevas punktis toodud etteteatamise tähtaega ei rakendata vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumisel.

§ 10.  Istungi läbiviimise üldpõhimõtted

 (1) Vallavolikogu istungit juhatab vallavolikogu esimees. Vallavolikogu esimehe äraolekul juhatab vallavolikogu istungit aseesimees. Kui vallavolikogu esimees ei saa istungit juhatada enesetaanduse tõttu või muul põhjusel, juhatab istungit I või II aseesimees. Kui istungil ei viibi vallavolikogu esimees ega aseesimehed, juhatab istungit kohal viibiv vanim vallavolikogu liige.

 (2) Vallavolikogu uue koosseisu esimest istungit juhatab kuni vallavolikogu esimehe valimiseni valla valimiskomisjoni esimees. Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi päevakorras on vallavolikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimine ning vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimised korraldab Koigi valla valimiskomisjon ning valimistulemused tehakse kindlaks valimiskomisjoni otsusega.

 (3) Vallavolikogu istungid on avalikud. Vallavolikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu osas kinniseks häälteenamusega või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud.

 (4) Vallavolikogu istungist võtavad sõnaõigusega osa vallavalitsuse liikmed, vallasekretär, samuti vallavolikogu poolt istungile kutsutud isikud. Kinnisest istungist võtavad osa vallavolikogu liikmed.

 (5) Raadio-ja teleülekandeid ning foto-, video- ja fonosalvestusi võib teha nii, et see ei segaks vallavolikogu istungi läbiviimist ega vallavolikogu liikmete tööd.

 (6) Istungi avamine, päevakorra kinnitamine ning avalduste ja ettepanekute ärakuulamine:
 1) Vallavolikogu istungi avab istungi juhataja;
 2) Istungi alguses tehakse teatavaks istungi päevakorra projekt. Päevakorraprojekti arutamise käigus vaadatakse läbi protestid päevakorras esinevate vigade kohta ning ettepanekud eelnõude päevakorrast väljaarvamise kohta. Protestid ja ettepanekud tuleb esitada kirjalikult istungi juhatajale, kes loeb need ette. Kui vallavolikogu nõustub päevakorraprojekti kohta esitatud protesti või ettepanekuga, loetakse see rahuldatuks hääletamata, kui keegi vallavolikogu liikmetest hääletamist ei nõua;
 3) Pärast ettepanekute ja protestide läbivaatamist kinnitatakse päevakord poolthäälte enamusega. Kui päevakorda ei kinnitata, paneb istungi juhataja kõik punktid ükshaaval hääletamisele;
 4) Peale päevakorra kinnitamist võivad vallavolikogu liikmed esitada arupärimisi vallavalitsuse liikmetele;
 5) Avaldusele ei järgne kommentaare ega läbirääkimisi. Avalduse tekst tuleb esitada kirjalikult ja see lisatakse istungi protokollile;
 6) Arupärimise esitamise ja sellele vastamise kord on sätestatud käesoleva korra paragrahvis 16.

 (7) Vaba mikrofon
 1) Volikogu liikmete, fraktsioonide ja komisjonide sõnavõttude ärakuulamiseks võib toimuda igal volikogu istungil peale päevakorras olevate küsimuste arutamist ja otsustamist vaba mikrofon;
 2) Sõnavõtuks registreeritakse volikogu istungi juhataja juures hiljemalt viis minutit enne volikogu algust;
 3) Sõnavõtud vaba mikrofoni ajal antakse aega kuni viis minutit.;
 4) Sõnavõtjale küsimusi ei esitata ning läbirääkimisi ei avata.

§ 11.  Päevakorraküsimuse arutamine istungil

 (1) Päevakorraküsimuse arutamine algab eelnõu esitaja ettekandega. Juhul, kui eelnõu esitajaks on vallavalitsus, kannab eelnõu üldreeglina ette vallavanem.
Juhul, kui istungi juhataja esineb ettekande või kaasettekandega, peab ta ettekande või kaasettekande tegemise ajaks istungi juhatamise üle andma aseesimehele.

 (2) Ettekanne ja kaasettekanne pikkuse määrab vallavolikogu eestseisus. Kui kõneleja räägib üle aja või kaldub ilmselt teemast kõrvale või kasutab solvavaid väljendeid, hoiatab istungi juhataja teda või lõpetab sõnavõtu.

 (3) Pärast ettekannet ja kaasettekannet võib iga vallavolikogu liige esitada ettekandjale või kaasettekandjale küsimusi. Küsimuste esitamiseks annab sõna istungi juhataja. Ettekandja või kaasettekandja võib vajaduse korral vastamise delegeerida mõnele teisele vallavolikogu liikmele, komisjoni liikmele või vallavalitsuse liikmele.

 (4) Pärast küsimuste esitamise lõppemist avatakse läbirääkimised, kus vallavolikogu liikmel on võimalus antud päevakorraküsimuses arvamust avaldada sõnavõtuga, kestusega kuni 5 minutit.
Päevakorraküsimuses arvamuse avaldamiseks annab soovijale (märguandeks tõstetud käsi) sõna istungi juhataja. Samuti istungi läbiviimise korra kohta (nn protseduuriline küsimus) annab soovijale sõna istungi juhataja.

 (5) Soovist sõna võtta või esitada küsimusi, annab volikogu liige märku käega. Sõna annab istungi juhataja.

 (6) Kui arvamuse avaldamiseks enam soovi ei ole, loeb istungi juhataja läbirääkimised lõpetatuks. Pärast läbirääkimiste lõppu on eelnõu esitajal õigus lõppsõnaks.

 (7) Kirjalikult laekunud muudatusettepanekud vaadatakse läbi enne eelnõu lõpphääletust või enne eelnõu lugemise katkestamist või enne eelnõu saatmist teisele lugemisele. Muudatusettepaneku kohta küsitakse eelnõu esitaja arvamust. Istungi juhataja paneb muudatusettepaneku hääletamisele ainult siis, kui mõni vallavolikogu liige või fraktsioon seda nõuab. Muudatusettepanek leiab toetust, kui muudatusettepaneku poolt hääletab rohkem vallavolikogu liikmeid kui vastu.

§ 12.  Eelnõu lõpphääletus

 (1) Pärast muudatusettepanekute läbivaatamist paneb istungi juhataja eelnõu lõpphääletusele. Enne eelnõu lõpphääletust võib vallavolikogu fraktsiooni esimees või tema asendaja nõuda kuni 10 - minutilist vaheaega nõupidamiseks.

 (2) Eelnõu lugemise katkestamise või saatmise järgmisele lugemisele otsustab vallavolikogu poolthäälte enamusega. Enne nimetatud otsustuste hääletamist on eelnõu esitajal õigus nõuda laekunud muudatusettepanekute läbihääletamist.

 (3) Eelnõu ei saa esimesel lugemisel vastu võtta, kui:
 1) eelnõu puudutab vallaeelarve vastuvõtmist,
 2) eelnõuga muudetakse Koigi valla põhimäärust, välja arvatud juhul, kui muudatus tuleneb seadusest;
 3) eelnõuga kehtestatakse arengukava või kohalik maks.

 (4) Eelnõusse esimesel lugemisel tehtud muudatusettepanekuid saab muuta ainult hääletamise teel.

 (5) Vallavolikogu ainupädevuses olevaid küsimusi otsustatakse hääletamise teel. Muudes küsimustes hääletatakse juhul, kui vähemalt üks vallavolikogu liige seda nõuab. “Kohaliku omavalitsuse korralduse” § 22 lõike 1 punktides 2,4,6,10,14,15,18,24 ja 251 ning põhiseaduslikkuse järelvalve kohtumenetluse seaduse §-s 7 ettenähtud küsimustes otsustuste vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus”.

 (6) Hääletamine on vallavolikogus avalik, välja arvatud isikuvalimistel.

 (7) Vallavolikogu liige hääletab avalikul hääletamisel isiklikult, andes oma poolt- või vastuhääle või jäädes erapooletuks.

 (8) Avalik hääletamine toimub käe tõstmisega.

 (9) Hääletamistulemustest teatab istungi juhataja ning kinnitab seda haamrilöögiga, peale seda pretensioone ei esitata.

§ 13.  Vallavolikogu istungi lõpetamine

 (1) Vallavolikogu istungi lõpetab istungi juhataja sõnadega "Istung on lõppenud"

 (2) Kui vallavolikogu otsustab istungi lõpetada enne päevakorra ammendumist, lülitatakse pooleli või arutamata jäänud päevakorrapunktid järgmise istungi päevakorra projekti.

§ 14.  Umbusaldusmenetlus vallavolikogus

 (1) Vähemalt neljandik vallavolikogu koosseisust võib algatada umbusalduse avaldamise vallavolikogu esimehele, vallavolikogu aseesimehele, vallavolikogu komisjoni esimehele, vallavolikogu komisjoni aseesimehele, revisjonikomisjoni liikmele, vallavalitsusele, vallavanema või vallavalitsuse liikmele.

 (2) Umbusalusese algatamine toimub volikogu istungil. Umbusaldus algatatakse enne päevakorrapunktide arutelude juurde asumist. Umbusalduse algatajate esindaja esineb ettekandega ja annab umbusaldusavalduse istungi juhatajale üle.

 (3) Umbusalduse avaldamise küsimus lülitatakse vallavolikogu järgmise istungi päevakorda. Umbusalduse avaldamise eelnõu ei saa menetlusest tagasi võtta.

 (4) Ettekande küsimuse arutamisel istungil teeb üks umbusalduse algatajatest, kellele iga vallavolikogu liige võib esitada küsimusi. Läbirääkimisi ei avata.

 (5) Isikul, kellele tahetakse umbusaldust avaldada, on õigus nimetatud küsimuses esineda kõnega.

 (6) Umbusalduse avaldamine otsustatakse avalikul hääletamisel. Umbusalduse avaldamiseks on vajalik vallavolikogu koosseisu häälteenamust. Kui umbusalduse avaldamine ei leidnud vallavolikogu istungil toetust, siis samale isikule ei saa kolme kuu jooksul samal põhjusel algatada uut umbusaldusavaldust.

 (7) Umbusalduse avaldamine vormistatakse vallavolikogu otsusega.

§ 15.  Arupärimine

 (1) Vallavolikogu fraktsioonil ja vallavolikogu liikmel on õigus esitada vallavolikogu istungil arupärimisi vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele. Arupärimises nähakse ette sellele vastamise viis.

 (2) Arupärimine vormistatakse kirjalikult ja esitatakse vallavolikogu istungil istungi juhatajale, kes edastab selle vallavolikogu sekretärile. Vallavolikogu sekretär edastab arupärimise vallavolikogu istungile järgneva tööpäeva jooksul arupärimise adressaadile. Kui vallavalitsuse liikmele esitatud arupärimine ei kuulu tema tegevusvaldkonda, edastab ta selle vastava valdkonnaga tegelevale vallavalitsuse liikmele ja informeerib sellest arupärijat ja vallavolikogu sekretäri.

 (3) Kirjalik vastus arupärimisele tuleb saata 10 tööpäeva jooksul arvates arupärimise saabumise päevast vallavolikogu sekretärile. Kui küsimusele vastamine nõuab pikemat ettevalmistusaega, informeerib arupärimisele vastaja arupärijat ja vallavolikogu sekretäri arupärimisele vastamise ajast. Arupärimisele tuleb vastata hiljemalt 20 tööpäeva jooksul.

 (4) Kui arupärimises oli ette nähtud suuline vastamine, võtab vallavolikogu esimees pärast arupärimisele kirjalikku vastamist suulise vastamise vallavolikogu istungi päevakorra projekti. Kui arupärimises ei olnud ette nähtud suulist vastamist, kuid kirjalik vastus ei rahulda arupärimise esitajat, esitatakse vallavolikogu esimehele kahe nädala jooksul pärast kirjaliku vastuse saamist taotlus võtta arupärimisele vastamine vallavolikogu istungi päevakorra projekti. Suulisel vastamisel võib arupärimisele vastaja anda sõna täiendavateks selgitusteks vastava valdkonna spetsialistile.

§ 16.  Vallavolikogu istungi protokoll

 (1) Vallavolikogu istung helisalvestatakse ja protokollitakse.
Istungi protokoll vormistatakse kümne tööpäeva jooksul. Helisalvestusi säilitatakse ühe revisjoni perioodi jooksul, kuid mitte vähem kui kuus kuud. Vallavolikogu liikmel on õigus nõuda koheselt istungil nimeliste hääletamistulemuste lisamist istungi protokollile.

 (2) Istungi protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja koht, istungist osavõtnud vallavolikogu liikmete, vallavalitsuse liikmete ja kutsutud isikute nimed, kinnitatud päevakord, arutusel olevad küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, andmed vastuvõetud otsuste ja määruste kohta ning eriarvamused. Kinnise istungi protokollis ei näidata küsimuste arutelu käiku.

 (3) Kui vallavolikogu liige saabub istungile hiljem, märgitakse osavõtjate registreerimislehele tema saabumise kellaaeg.

 (4) Istungilt lahkumiseks informeerib volikogu liige eelnevalt istungi juhatajat. Volikogu liikme lahkumise aeg märgitakse osalejate registreerimislehele.

 (5) Vallavolikogu istungi protokollile kirjutab alla istungi juhataja.

 (6) Istungi protokollile lisatakse istungil esitatud avaldused ja arupärimised ning salajase hääletamise protokollid. Vastuvõetud määruste ja otsuste originaalid ja säilitatakse vallavalitsuse arhiivis.

 (7) Vallavolikogu istungi protokoll on avalik. Protokollid on igaühele kättesaadavad valla kantseleis ja valla veebilehel, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud või mõeldud ametiasutuse või ametiasutuse hallatavate asutuste siseseks kasutamiseks.

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Koigi Vallavolikogu 13.04.2000.a määrusega nr 11 kehtestatud “Koigi Vallavolikogu töökord”

§ 18.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 30. septembril 2008.a.

Leiger Metsalu
Volikogu esimees