HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Ridala valla eelarvest huvihariduse finantseerimise ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.02.2017
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2015, 10

Ridala valla eelarvest huvihariduse finantseerimise ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 13.10.2015 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, spordiseaduse § 2, § 3 punktide 2 ja 3 ning huvikooli seaduse § 21 lg 3 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Käesoleva määruse eesmärk on kehtestada ühtne põhimõte ja kord Eesti rahvastikuregistri andmetel Ridala vallas elavate 6-19-aastaste laste ja noorte huvihariduse finantseerimiseks ja huvitegevuse toetamiseks valla eelarvest.

§ 2.  Mõisted

 (1) Huviharidus käesoleva korra mõistes on pikaajaline, süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolides.

 (2) Huvitegevus käesoleva korra mõistes on lühiajaline, mitte vähem kui 6 kuu jooksul aastas toimuv, süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms.

§ 3.  Üldsätted

 (1) Huviharidust finantseeritakse Haapsalu munitsipaalhuvikoolides õppimisel. Nendeks on:
 1) Haapsalu Muusikakool,
 2) Haapsalu Kunstikool,
 3) Läänemaa Spordikool,
 4) Haapsalu Noorte Huvikeskus.

 (2) Huvitegevust toetatakse osaliselt lapsevanema osamaksu tasumisel huvitegevust korraldavale mittetulundusühingutele või sihtasutusele.

 (3) Vallaeelarvest finantseeritakse ühe lapse või noore õppimist ühe huvikooli ühel erialal või toetatakse osalemist ühes huvitegevuses.

 (4) Enne 2012/2013 õppeaastat kahes huvikoolis või huvikooli kahel erialal õppima asunud noorte õpingute eest finantseeritakse vallaeelarvest kuni õpingute lõpetamiseni.

§ 4.  Huvihariduse finantseerimine

 (1) Munitsipaalhuvikoolis õppimise eest arvlemisel on aluseks koolipidaja poolt majandusaastaks kinnitatud õpilaskoha arvestuslik maksumus.

 (2) Huvikooli vastuvõtukatsetele minnes peab lapse või noore seaduslik esindaja esitama Ridala Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) avalduse garantiikirja saamiseks, milles taotleb õpilaskoha tasumist Haapsalu Linnavalitsusele (lisa 1 - taotluse vorm).

 (3) Huvikoolis õppimise ja õpilase arvestusliku tegevuskulu maksumuse tasumiseks sõlmivad omavalitsused ning õpilase seaduslik esindaja kolmepoolse lepingu, milles on sätestatud osapoolte õigused, kohustused ja vastutus. Lepingu koostab ja esitab osapooltele allkirjastamiseks koolipidaja.

§ 5.  Huvitegevuse toetamine

 (1) Toetust võib taotleda huvitegevusteks, mis vastavad käesoleva määruse § 2 lõikele 2.

 (2) Toetuse taotleja on lapse või noore vanem või tema seaduslik esindaja.

 (3) Toetust eraldatakse Ridala valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

 (4) Toetuse maksimaalne suurus huvitegevust pakkuvale mittetulundusühendusele või sihtasutusele on kuni 120 eurot aastas ühe lapse või noore kohta.

 (5) Otsuse toetuse määramisest või mittemääramise kohta teeb vallavalitsus 10 päeva jooksul ja teavitab sellest taotlejat.

 (6) Toetus kantakse huvitegevuse pakkuja pangakontole vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Ridala Vallavolikogu 14. juuni 2012.a. määrus nr 76 “Ridala valla eelarvest huvihariduse finantseerimise ja huvitegevuse toetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. oktoobrist 2015. a.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Vallimäe
Vallavolikogu esimees

Lisa 1  Taotluse vorm