HaridusKool

Teksti suurus:

Vinni valla põhikoolidesse ja gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2015, 20

Vinni valla põhikoolidesse ja gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 07.10.2015 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5, Vinni Vallavolikogu 27.03. 2014 otsuse nr 10“Valla ja kooli pidaja pädevuse delegeerimine vallavalitsusele“ ja haridus- ja teadusministri 19.08. 2010 määruse nr 43 „ Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord “ § 2 lg 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse õpilaste vastuvõtmise kord Vinni valla koolidesse.

  (2) Käesolevat määrust kohaldatakse õpilase erivajadusega õpilaste klassi vastuvõtmisel niivõrd, kuivõrd haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud hariduslike erivajadustega õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise ning klassist või rühmast väljaarvamise tingimustes ja korras ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.   Vastuvõtt põhikoolide 1. - 3. kooliastmesse

  (1) Vastuvõtmist 1.- 3. kooliastmesse võib taotleda iga isik (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja), kelle puhul pole seadusega sätestatud piirangut põhihariduse omandamiseks.

  (2) Kool on kohustatud õpilaseks vastu võtma kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele see kool on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

  (3) Vanemate soovil võib 1.klassi vastu võtta alla seitsmeaastase isiku, kui selleks on teinud soovituse maakondlik nõustamiskomisjon või koolieelne lasteasutus, kus laps käib ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne 1.maid.

  (4) Lapsevanem (või vanema nõusolekul koolieelse lasteasutuse direktor) võib nõustamiskomisjonilt taotleda koolikohustuse edasilükkamist.

  (5) Erivajadustega õpilased võetakse elukohajärgsesse kooli nõustamiskomisjoni soovituste kohaselt, kui vastavat õpet on võimalik korraldada. Kui elukohajärgses koolis ei ole võimalik õpilase hariduslikust erivajadusest tulenevat õpet korraldada, tagatakse õpilasele hariduse omandamise võimalused väljaspool valda asuvas koolis koostöös teiste koolide ja kooli pidajatega.

  (6) Hariduslike erivajadustega õpilaste klassi või rühma vastuvõtmisel rakendatakse vastavat haridus-ja teadusministri poolt kehtestatud korda.

  (7) Õpilase ühest koolist teise üleminekul jätkab õpilane uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

  (8) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb kooli direktor, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 sätestatut ja käesolevat korda.

§ 3.   Vastuvõtt õpilaskoduga kooli

  (1) Õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord määratakse õpilaskodu kodukorras.

  (2) Õpilaskodu kodukorra kehtestab kooli direktor ning see esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks õppenõukogule, hoolekogule ja õpilasesindusele.

  (3) Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmise aluseks on elukohajärgse valla- või linnavalitsuse põhjendatud taotlus, õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema nõusolek ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase vanema nõusolek.

  (4) Riiklikult toetatavale õpilaskodu kohale vastuvõetud õpilasele võimaldatakse õppimine koolis, mille struktuuris on õpilaskodu vähemalt käimasoleva õppeveerandi lõpuni.

  (5) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb kooli direktor.

§ 4.   Vastuvõtt gümnaasiumiastmesse

  (1) Gümnaasiumisse vastuvõtmise eeldus on põhiharidus või sellele vastav välisriigis omandatud haridus.

  (2) 10. klassi vastuvõtmiseks esitab õpilane kirjaliku avalduse ajavahemikul 15.-30. juunini koolidirektori nimele. Täiendav avalduste vastuvõtt toimub ajavahemikul 1.juulist kuni 15.augustini.

  (3) Avalduses märgitakse muu hulgas ka soovitud valikained humanitaar-, reaal- või loodusainete valdkonnast

  (4) 10.klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse alusel.

  (5) Õpilase hinded lõputunnistusel peavad olema positiivsed, s.h ka lõpueksamite hinded või punktid (miinimum 50 punkti).

  (6) Erandkorras võetakse gümnaasiumi vastu erivajadustega õpilasi, kes vajavad ainekavade omandamiseks tugimeetmeid

  (7) Üldreeglina otsustatakse õpilase vastuvõtt kooli 1.juuliks, täiendava avalduse alusel kooli astunute puhul 15.augustiks. Sellest teavitatakse õpilast või tema vanemaid.

  (8) 11.- ja 12. klassi võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul sarnaselt § 2 lg 7 sätestatule.

  (9) Isiku õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb kooli direktor, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 sätestatut ja käesolevat korda.

§ 5.   Vastuvõtt mittestatsionaarsesse õppesse

  (1) Mittestatsionaarne õpe on suunatud täiskasvanud õppijale.

  (2) Põhiharidust võivad statsionaarses õppes omandada 17-aastased ja vanemad isikud.

  (3) Nõustamiskomisjoni soovitusel võivad mittestatsionaarses õppes põhiharidust omandada ka koolikohustuslikud isikud, kelle puhul see on tingitud nende hariduslikust erivajadusest või muust põhjusest, mis raskendab hariduse omandamist statsionaarses õppes õppides.

  (4) Mittestatsionaarses õppes võib õppida ka üksikuid õppeaineid

  (5) Mittestatsionaarset õpet pakkuvas koolis on võimalik koolikohustusliku ea ületanud õpilastel kool lõpetada eksternina.

§ 6.   Taotlus/avaldus isiku kooli vastuvõtmiseks

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja) kirjaliku taotluse, millele lisab:
  1) isikut tõendava dokumendi (sünnitunnistuse/sünnitõendi, passi või ID-kaardi) või selle ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4) õpilaspileti pildi (3x4);
  5) esimesse klassi astumisel esitatakse täiendavalt lasteaias alushariduse omandanud lapse koolivalmiduskaart;
  6) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel põhihariduse või sellele vastava välisriigi
  7) õpilase ühest koolist teise üleminekul täiendavalt ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ja koolijuhi allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu (jooksval õppeveerandil või kursusel ka hinnetelehe), nõustamiskomisjoni otsuse sobiva õppekava või klassi osas ja muud teisest koolist kaasa antud dokumendid.

  (2) Gümnaasiumisse sisseastumise avalduses on nõutav info soovitud õppesuuna kohta.

  (3) Sisseastuja või vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei tohi muuta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.

  (2) Tunnistada kehtetuks Vinni Vallavalitsuse 08.aprilli 2014 määrus nr 5 „Vinni valla põhikoolidesse ja gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“

Toomas Väinaste
Vallavanem

Vaive Kors
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json