EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Tasu kehtestamine liiklusvälise teabevahendi, reklaami või muu teabevahendi paigaldamisel linnale kuuluvale avalikus kasutuses olevale alale

Väljaandja:Rakvere Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2015, 34

Tasu kehtestamine liiklusvälise teabevahendi, reklaami või muu teabevahendi paigaldamisel linnale kuuluvale avalikus kasutuses olevale alale

Vastu võetud 19.10.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse Rakvere linnavolikogu 23. aprilli 2003. a määrusega nr 10 kehtestatud „Rakvere linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra“ punkti 47 alusel.

§ 1.  Tasu suurus liiklusvälise teabevahendi, reklaami või muu teabevahendi paigaldamisel linnale kuuluvale avalikus kasutuses olevale alale

 (1) Tasu suurus Rakvere linnale kuuluva tänava, parkla, haljasala ja muu avalikus kasutuses olevale alale liiklusvälise teabevahendi, reklaami või muu teabevahendi (edaspidi reklaam ) paigaldamisel reklaampinna iga ruutmeetri kohta kalendripäevas on:
 1) kommertsliku sisuga reklaamile 0,15 eurot;
 2) üksnes majandus- või kutsetegevuse koha nimele, liigile, kauba müügi või teenuse osutamise ajale, isiku nimele, kaubamärgile ja/või domeeninimele viitava sisuga teabekandjatele 0,05 eurot.

 (2) Kahepoolseid reklaamikandjaid käsitletakse käesoleva paragrahvi lõike 1 tähenduses kahe eraldi reklaampinnana.

 (3) Rakvere Linnavalitsuse ning Rakvere Linnavalitsuse hallatavate asutuste ürituste reklaamimine on tasuta, s h ilma tagatisraha tasumise kohustuseta.

§ 2.  Tagatisraha

 (1) Tagatisraha tasutakse lisaks reklaami paigaldamise tasule enne igakordset reklaami avalikustamist järgmiselt:
 1) iga maapinnaga kohtkindlalt ühendatud uue reklaamkonstruktsiooni püstitamise ja sellel reklaami avalikustamise eest 300 eurot;
 2) maapinnaga kohtkindlalt ühendamata ja/või juba olemasoleval maapinnaga kohtkindlalt ühendatud reklaamkonstruktsioonil avalikustatava reklaami eest 100 eurot. Sama reklaamkampaania raames ühe taotluse alusel avalikustamisele kuuluvate reklaamide eest tasutakse kokku ühekordne tagatisraha.

 (2) Tagatisraha tagastatakse tasujale või tema poolt määratud isikule, kui reklaamkandja on nõuetekohaselt reklaami loa või reklaami paigaldamise lepingu tingimustel ning tähtajal eemaldatud. Tagastamiseks esitab tasuja vastava taotluse.

 (3) Tagatisraha kasutatakse reklaami loast või reklaami paigaldamise lepingust tuleneva reklaami eemaldamise nõuete tagamiseks. Reklaami eemaldamise nõude rikkumisel eemaldab Rakvere linn reklaami tagatisraha arvelt. Tagatisraha objektiks olevate reklaamkandjate ja nende avalikustamiseks kasutatud reklaamkonstruktsioonide omand läheb ilma selle eest tasu või kahjuhüvituse maksmise kohustuseta üle Rakvere linnale.

§ 3.  Rakvere linnale kuuluva tänava, parkla, haljasala ja muu avalikus kasutuses oleva ala kasutusse andmine reklaami paigaldamiseks

 (1) Rakvere Linnavalitsuse määratud pädev ametnik annab loa reklaami paigaldamiseks tähtajaga kuni 30 kalendripäeva (k a). Luba väljastatakse kooskõlastusena järgmiste andmetega:
 1) avalikustaja nimi ja registri- või isikukood;
 2) asukoht;
 3) kandja liik ja mõõdud;
 4) avalikustamise tähtaeg;
 5) tasu suurus linnavara kasutamise eest ja maksmise tingimused;
 6) reklaami eemaldamise tähtaeg ja tingimused.

 (2) Rakvere linnavalitsus otsustab reklaami paigaldamise pikemaks tähajaks kui 30 kalendripäeva ning reklaami paigaldamise kohta sõlmitakse leping.

Rainer Miltop
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Riina Männiste
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json