Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Lüganuse valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord

Väljaandja:Lüganuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2018, 19

Lüganuse valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord

Vastu võetud 16.10.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, liiklusseaduse § 12, majandus- ja taristuministri 05.01.2015 määruse nr 1 „Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord“ § 6 lõike 2 ja Lüganuse Vallavolikogu 07.07.2018 otsuse nr 78 „Ülesannete täitmise delegeerimine“ punkti 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Lüganuse valla kohalikel avalikult kasutatavatel teedel (edaspidi valla teed) liikluspiirangute (edaspidi liikluspiirangud), piirangu alasse sissesõidu loa (edaspidi luba) taotlemise, menetlemise ja väljastamise kord (edaspidi kord).

  (2) Käesoleva korraga kehtestatud liikluspiirang ei kehti bussidele, eritalituste sõidukitele, jäätmeveokitele ja vallavalitsuse sõidukitele.

  (3) Valla teel tekkinud otsese ohu korral võib liikluse sulgeda või seda piirata politsei.

  (4) Liikluspiirangu alasse sissesõidu loa taotluse ja loa vormi kinnitab Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Liikluspiirangute kehtestamine

  Lüganuse Vallavalitsusel on õigus ajutiselt või alaliselt piirata sõidukite liiklemist lähtuvalt sõidukite tehnilistest näitajatest või keelata liiklus liiklejate ohutuse tagamiseks, teehoiutööde tegemiseks, tee ja teerajatiste kahjustamise vältimiseks või looduskeskkonda kahjustava mõju vähendamiseks.

§ 3.   Liikluse ajutine piiramine või sulgemine valla teedel

  (1) Valla teel võib alaliselt või ajutiselt liiklust piirata või valla tee liiklemiseks sulgeda kevadel või sügisesel või ilmastikuoludest lähtuvalt aastaringselt teede lagunemise, avariide, loodusõnnetuste, vihmast tingitud tee kasutuskõlbmatuks muutumise või kandevõime kaotuse korral, teetööde või vallavalitsusega kooskõlastatud ürituse ajaks.

  (2) Eratee omanik kooskõlastab avalikus kasutamises oleva eratee kasutamise piiramise või sulgemise vallavalitsusega.

  (3) Liikluspiirangute kehtestamise ning lõpetamise teade avaldatakse Lüganuse valla veebilehel.

§ 4.   Loa taotlemine, menetlemine ja väljastamine

  (1) Liikluspiirangu alasse sissesõidu loa taotlemisel esitab sõiduki omanik või vastutav kasutaja (edaspidi taotleja) vallavalitsusele vormikohase taotluse elektrooniliselt või paberkandjal.

  (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud loa väljastab vallavalitsuse määratud ametnik (edaspidi loa andja) 3 tööpäeva jooksul alates taotluse või lisaselgituste saabumise päevast. Luba väljastatakse tasuta tähtajaga kuni 12-ks kuuks.

  (3) Loa andjal on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi, mis võimaldavad hinnata piirangu alasse sissesõidu vajalikkust ja sissesõidu vajalikkust taotluses nimetatud sõidukiga.

  (4) Kui taotlus või selles esitatud või lisatud dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, teavitab loa andja taotlejat ning annab täiendavate dokumentide esitamiseks või selgituste andmiseks või puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

  (5) Erandkorras võib vallavalitsus väljastada § 5 punktis 1 nimetatud juhul loa, sätestades haldusaktis taotlejale tingimused, mis tagaksid tee kahjustamise korral tee taastamise või kahju hüvitamise taotleja kulul. Käesolevas lõikes nimetatud loa andmisel ei järgita 3-tööpäevast tähtaega ning taotlus menetletakse vähemalt 14 päeva jooksul.

  (6) Luba väljastatakse taotleja soovil paberkandjal või elektrooniliselt.

§ 5.   Loa väljastamisest keeldumine

  Loa andja keeldub 3 tööpäeva jooksul alates taotluse või lisaselgituste saabumise päevast loa väljastamisest kui:
  1) pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed liigselt kahjustada või liigelda on ohtlik;
  2) taotletav kaubavedu on võimalik teostada piirangualale lubatud registrimassiga veokiga;
  3) loa taotleja ei esita taotlusvormil nõutud andmeid või esitab valeandmeid;
  4) taotleja ei ole loa andja nõudel esitanud määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, selgitusi või kõrvaldanud taotluses puudusi.

§ 6.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus tunnistab loa kehtetuks kui:
  1) rikutud on korras sätestatud nõudeid;
  2) rikutud on loal märgitud tingimusi;
  3) veos on paigutatud, kinnitatud või kaetud selliselt, et see ohustab inimesi, rikub keskkonda, põhjustab varalist kahju või takistab liiklust;
  4) veose vedu ei toimu autoveoseaduses sätestatud korras;
  5) keelupiirkonnas liiklemise põhjuste äralangemisega;
  6) keelupiirkonda sissesõidu tingimuste muutumisega.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Lüganuse Vallavalitsuse 02.05.2017 määrus nr 2 “Liikluskeelu alase loa taotlemise ja väljastamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrea Eiche
Vallavanem

Tiina Urban
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json