HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla vallas

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2020, 10

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord Rapla vallas

Vastu võetud 03.06.2019 nr 23
RT IV, 11.06.2019, 6
jõustumine 01.07.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2020RT IV, 03.03.2020, 1906.03.2020
12.10.2020RT IV, 20.10.2020, 323.10.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse laste Rapla valla koolieelsetesse lasteasutustesse ja lasteaed-põhikoolide lasteaiarühmadesse (edaspidi lasteaed) vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteaia tasu maksmise kord (edaspidi kord).

  (2) Lasteaeda võetakse 1,5 kuni 7-aastane laps, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi register) andmetel on Rapla vald.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda laps, kelle elukoht registri andmetel ei ole Rapla vald, eelistades esmajärjekorras tegelikult Rapla vallas elavaid lapsi, seejärel Rapla vallas töötavate vanemate lapsi.

  (4) Rapla Lasteaia Kelluke erirühmadesse võetakse lapsi vastu koolivälise nõustamismeeskonna soovituse, lapsevanema või eestkostja (edaspidi vanem) kirjaliku avalduse ja vastuvõtukomisjoni otsuse alusel. Vastuvõtukomisjoni moodustab direktori ettepanekul Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti juhtumipõhise menetluse raames on juhtumiplaani alusel võimalik lapsi erandkorras lasteaeda vastu võtta väljaspool järjekorda.

  (6) Vallavalitsuse ettepanekul võetakse lasteaeda väljaspool järjekorda hallatavate asutuste töötajate lapsed asutuse juhi põhjendatud taotluse alusel.

  (7) Laste arvamine lasteaia nimekirja ning sealt väljaarvamine vormistatakse lasteaia direktori (edaspidi direktor) käskkirjaga.

  (8) Lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteaia tegevust puudutavaid õigusakte. Lapsevanemat informeeritakse tasumisele kuuluvatest maksetest ning nende tasumise korrast.

  (9) Vanemal on õigus saada informatsiooni vabade kohtade olemasolust lasteaias ja muud teavet, mis puudutab lasteaia tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

  (10) Kui vanem ei nõustu direktori otsusega lapse lasteaeda vastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda vallavalitsuse poole.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile avalduse. Avalduse näidisvorm on leitav lasteaia kodulehelt.

  (2) Avalduses esitatud andmete muutumisest teavitab vanem lasteaeda ühe nädala jooksul.

  (3) Avalduse alusel kantakse § 1 lõike 2 tingimustele vastav laps elektroonselt peetavasse järjekorda. Järjekorra koha aluseks on avalduse esitamise kuupäev, avalik vaade järjekorrale on lapse isikukoodi põhine.

  (4) Võimalusel võetakse ühe pere lapsed samasse lasteaeda.

  (5) Kui vanema soovitud lasteaias puudub vaba koht ja kohta pakutakse teise lasteaeda ning vanem võtab pakutud koha vastu, võib laps jääda vanema kirjaliku teate alusel soovitud lasteaias kohataotlejana järjekorda.

  (6) Kui vanem on kahel korral loobunud pakutud kohast, viiakse avalduses märgitud laps järjekorra lõppu.

  (7) Direktor komplekteerib lasteaia rühmad hiljemalt 1. maiks ja kinnitab rühmade nimekirjad 1. septembriks.
[RT IV, 20.10.2020, 3 - jõust. 23.10.2020]

  (8) Direktor teatab vanemale kirjalikult hiljemalt 20. aprilliks lapsele koha eraldamisest lasteaias. Ühe nädala jooksul teatise saamisest on vanem kohustatud teatama lasteaiale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koha vastuvõtmisest või loobumisest.

  (9) Vabade kohtade tekkimisel võetakse lapsi järjekorra alusel lasteaeda kogu õppeaasta kestel. Vabad kohad täidetakse kahe nädala jooksul. Ühe nädala jooksul teatise saamisest on vanem kohustatud lasteaiale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama koha vastuvõtmisest või loobumisest.

  (10) Tingimuste olemasolul võib lasteaia direktor pakkuda järjekorra alusel lapsele osaajalist kohta. Direktor vormistab käskkirjaga lapsele osaajalise koha eraldamise ja selle kasutamise tingimused.

  (11) Osaajalise koha saanud laps võib jääda vanema kirjalikul soovil lasteaia järjekorda.

§ 3.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja:
  1) kui vanem on esitanud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse lapse lasteaiast lahkumise kohta. Avaldus esitatakse vähemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg;
  2) seoses lapse kooliminekuga.

  (2) Direktor võib lapse lasteaiast välja arvata:
  1) kui lasteaia kohatasu ja/või lapse toidukulu pole makstud kahe järjestikuse kuu jooksul vastavalt esitatud arvetele ning vanem pole algatanud maksegraafiku koostamist;
  2) kui laps ei ole ühe kuu jooksul asunud talle eraldatud kohta kasutama ja vanem ei ole direktorit põhjustest kirjalikult teavitanud;
  3) kui laps on lasteaiast puudunud järjest ühe kuu, lasteaeda ei ole sellest kirjalikult teavitatud ja lasteaed ei ole selle aja jooksul saanud puudumise põhjuste väljaselgitamiseks vanemaga ühendust;
  4) vallavalitsuse ettepanekul, kui lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus pole tasunud vallavalitsuse kehtestatud tegevuskulu arvestusliku maksumuse alusel esitatud arveid kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist.

§ 4.   Lasteaia tasu maksmine

  (1) Lasteaia tasu moodustavad kohatasu ja toidukulu, mille vanem tasub esitatud arve alusel.

  (2) Rapla Vallavolikogu kehtestab määrusega igale lasteaiale kohatasu suuruse ja kohatasu soodustuse saamise tingimused. Kohatasu arvestatakse iga kuu eest, mil laps on lasteaia kinnitatud nimekirjas vähemalt ühe päeva. Soodustuse saamisest keeldumisel informeeritakse taotlejat taasesitamist võimaldavas vormis.
[RT IV, 20.10.2020, 3 - jõust. 23.10.2020]

  (3) Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.

  (31) Toidukulu päevamaksumuse arvestuse aluseks on toidukorra maksumus eurodes.
[RT IV, 03.03.2020, 19 - jõust. 06.03.2020]

  (32) Lasteaia direktori käskkirja alusel võib:
  1) toidukulu päevamaksumust vähendada ühe või kahe toidukorra võrra, kui lapsevanem taotleb toidukorrast vabastust minimaalselt üheks kalendrikuuks või lapse lasteasutuse päevakavaga harjutamise ajaks;
  2) toidukulu päevamaksumusest vabastada, kui lapsevanem taotleb vabastust arstitõendi alusel, mille kohaselt on lapsel lasteaiatoidule vastunäidustused.
[RT IV, 03.03.2020, 19 - jõust. 06.03.2020]

  (4) Lapse toidukulu arvestamisel võetakse aluseks laste kohalolekutabel.

  (5) Lapse puudumisel tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest päevast. Kui vanem teavitas rühma õpetajat puudumisele eelneva päeva hommikul enne kella üheksat, tehakse toidukulu ümberarvestus teatamisele järgnevast päevast.

  (6) Kohatasu ja toidukulu tasutakse arve alusel eelneva kuu eest hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks eelistatult vallavalitsuse pangakontole. Sularahas saab arve tasuda vallavalitsuse kassasse.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json