ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi kohandamise toetuse andmine Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetme tegevuse alusel

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2021, 43

Eluruumi kohandamise toetuse andmine Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetme tegevuse alusel
[RT IV, 20.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

Vastu võetud 17.02.2016 nr 5
RT IV, 26.02.2016, 5
jõustumine 29.02.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.09.2018RT IV, 28.09.2018, 501.10.2018
20.05.2020RT IV, 27.05.2020, 930.05.2020
06.10.2021RT IV, 20.10.2021, 101.11.2021

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 42 ja Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lg 1 punkti 1 alusel.
[RT IV, 20.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  [Kehtetu - RT IV, 20.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

2. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 2.   Toetuse taotleja

  Toetust on õigus taotleda raske või sügava puudega isikul või tema eestkostjal, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linnas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse. Eluruumi kohandamise vajadus peab olema tingitud taotleja puudest.
[RT IV, 28.09.2018, 5 - jõust. 01.10.2018]

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab käesoleva korra paragrahvis 2 nimetatud isik Rakvere Linnavalitsusele (ametiasutusena) taotluse, milles on märgitud:
  1) taotleja nimi, isikukood ja elukoht;
  2) kohandatava eluruumi aadress;
  3) planeeritava kohandamise põhjendus ja üksikasjalik kirjeldus;
  4) taotletava toetuse suurus;
  5) toetuse taotleja omafinantseeringu suurus;
  6) taotleja ja temaga koos elavate perekonnaliikmete sissetulekute suurus.

  (2) Taotlusele tuleb lisada:
  1) puude raskusastme tõend;
  2) eluruumi omandiõigust tõendav dokument või üürikorteri puhul korteriomaniku omandiõigust tõendav dokument koos omaniku nõusolekuga plaanitavaks kohandamiseks;
  3) kohandamise maksumuse kalkulatsioon.

§ 31.   Eluruumi kohandamisel toetatavad tegevused
[Kehtetu - RT IV, 20.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

§ 4.   Toetuse määramine
[Kehtetu - RT IV, 20.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

§ 5.   Toetuse maksmine

  (1) Linnavalitsus sõlmib toetuse saajaga ja kohandamist tegeva töövõtjaga kolmepoolse lepingu pärast ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise esitamist või ehitusloa andmist. Kui kohandamiseks ei ole ehitusteatis või ehitusluba vajalik, sõlmitakse leping toetuse määramise korralduse alusel. Kui toetuse saaja kuue kuu jooksul arvates toetuse määramise korralduse kättesaamisest lepingut ei sõlmi, loetakse taotleja toetusest loobunuks.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) teostatavad kohandamistööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused;
  3) kohandamise tegemise aeg;
  4) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 20.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

§ 6.   Toetuse eraldamisest keeldumine
[Kehtetu - RT IV, 20.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

21. peatükk Toetuse andmine Euroopa Liidu struktuuritoetuste meetme tegevuse alusel  
[RT IV, 27.05.2020, 9 - jõust. 30.05.2020]

§ 61.   Reguleerimisala

  (1) Peatüki 21 regulatsioon kehtib Euroopa Liidu struktuuritoetuste puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme tegevuse elluviimise meetme kehtivuse perioodil kuni 31.08.2023.

  (2) Toetuse taotlemisele, menetlemisele ja andmisele rakendatakse käesolevas määruses sätestatut korda arvestades peatükis 21 sätestatud erisusi.
[RT IV, 27.05.2020, 9 - jõust. 30.05.2020]

§ 62.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võib taotleda käesoleva määruse §-2 sätestatud isik (edaspidi kohanduse saaja) järgmiste nõuete täitmisel:
  1) kohanduse saajal on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  2) kohanduse tulemusena paranevad kohanduse saaja liikuvusega seotud toimingud, köögitoimingud või hügieenitoimingud Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ tähenduses.

  (2) Rakvere Linnavalitsuse sotsiaalosakond (edaspidi sotsiaalosakond) avaldab teate toetuse taotlemise tähtaja ja tingimuste kohta Rakvere linna veebilehel vähemalt viis tööpäeva enne taotluse esitamise tähtpäeva.

  (3) Taotluse ja sellele lisatud dokumentide esitamine toimub määruse §-3 sätestatud korras ja need registreeritakse Rakvere Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemis.

  (4) Sotsiaalosakond kontrollib taotlust ja lisatud dokumente. Puuduste olemasolul annab sotsiaalosakond kohanduse saajale tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduse kõrvaldamata jätmisel võib sotsiaalosakond jätta taotluse läbi vaatamata.
[RT IV, 20.10.2021, 1 - jõust. 01.11.2021]

  (5) Sotsiaalosakond otsustab taotluse läbi vaatamata jätmise, kui taotleja ei ole õigustatud toetust taotlema.

  (6) Rakvere Linnavalitsuse sotsiaaltoetuste komisjon koostab kohanduse saajate nimekirja vastavalt Rakvere linnale eraldatud kohanduste mahus. Nimekirja koostamise aluseks on taotluste esitamise ajaline järjestus. Kui nõuetele vastavate taotluste arv on suurem linna eraldatud mahust, lahendatakse nimekirjast välja jäänud taotlused käesoleva määruse alusel.

  (7) Kohanduse saajate lõpliku nimekirja kinnitab linnavalitsus. Nimekirjas märgitakse kohanduse saaja nimi, isikukood, kohandava eluruumi aadress, kohandamise kogumaksumus, toetuse suurus ja kohanduse saaja omaosalus. Nimekirja kandmise kohta saadab sotsiaalosakond kohanduse saajale teavituse.

  (8) Rakvere Linnavalitsus esitab kinnitatud nimekirja alusel koondtaotluse meetme rakendusüksusele.
[RT IV, 27.05.2020, 9 - jõust. 30.05.2020]

§ 63.   Toetuse andmine, kasutamine ja järelkontroll

  (1) Kohanduse tegemiseks sõlmitakse pärast koondtaotluse rahuldamist Rakvere Linnavalitsuse, kohanduse saaja ja kohanduse tööde teostaja vahel leping määruse § 5 lõikes 1 ja 2 sätestatud korras. Lepingu sõlmimisel ja kohanduse tegemisel tuleb järgida Sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punktides 11- 5 sätestatud nõudeid.

  (2) Kohanduse teostajale tasutakse pärast töö ülevaatamist ja vastuvõtmist, mida korraldab sotsiaalosakond. Kui kohanduse tegemiseks oli nõutav ehitusteatis või ehitusluba, on tööde eest tasumise eelduseks lisaks kasutusteatise või kasutusloa olemasolu.

  (3) Kohandamisega seotud dokumente hoitakse Rakvere Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemis kuni nende säilitustähtaja möödumiseni.

  (4) Sotsiaalosakond kontrollib kohanduse tulemuslikkust ja elluviimist. Selleks vajaliku teabe saamiseks on sotsiaalosakonnal õigus teha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.
[RT IV, 27.05.2020, 9 - jõust. 30.05.2020]

3. peatükk Rakendussätted 

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json