HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.10.2023, 7

Koolieelse eralasteasutuse ja lapsehoiuteenuse rahastamise kord

Vastu võetud 10.10.2023 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, § 27 lg 3, lg 4 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 451 ja 452 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib Kastre valla eelarvest koolieelses munitsipaallasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse eralasteasutuses või lapsehoiuteenuse (edaspidi ühiselt eralasteasutus) rahastamise aluseid, taotlemist, rahastuse määra ja järelevalvet.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eralasteasutus - koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus, mis juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest ja erakooliseadusest;
  2) lapsehoiuteenus - füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kellel on kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks;
  3) taotleja - eralasteasutus, mis pakub vastavat teenust Kastre valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud eelkooliealisele pooleteise kuni seitsmeaastasele lapsele (või kuni kooli õppima asumiseni);
  4) lapsevanem - lisaks lapse seaduslikule vanemale ka lapse eestkostja või hooldaja.

§ 3.   Eralasteasutuse teenuse rahastamise alused

  (1) Rahastust on õigus taotleda eralasteasutusel, kui pooleteise kuni seitsmeaastase lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kastre vald.

  (2) Eralasteasutust rahastatakse tingimusel, et:
  1) lapsevanem on esitanud Kastre valla e-keskkonnas ARNO (https://piksel.ee/arno/kastre) vormikohase lasteaiakoha taotluse Kastre valla munitsipaallasteasutus(tes)se ja soovitud tähtajaks lasteaiakoht puudub või kui lapsevanem on kirjalikult teatanud pakutud munitsipaallasteasutus(t)e kohast loobumisest põhjendatud alustel;
  2) eralasteasutuse ja vanema vahel on sõlmitud teenuse osutamise leping;
  3) eralasteasutus lapsehoiuteenuse osutajana vastab õigusaktides esitatud nõuetele.

  (3) Eralasteasutus võib toetust kasutada tegevuskulude katteks.

  (4) Ühe lapse eest rahastatakse teenust samal ajaperioodil ainult ühele eralasteasutusele. Ajaperioodi minimaalseks ühikuks on kalendrikuu.

  (5) Eralasteasutus on kohustatud Kastre Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus) kirjalikult teavitama eralasteasutuses käivate laste andmete muutumisest ning teenuse osutamise lõppemisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 4.   Rahastamine

  (1) Eralasteasutuse teenuse eest maksab lapsevanem teenuse osutajale summa, mis on võrdne vallavalitsuse hallatavates koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava kulude määraga tingimusel, et laps on pooleteise- kuni seitsmeaastane ning Kastre valla munitsipaallasteasutustes puudub vaba lasteaiakoht.

  (2) Eralasteasutuse teenust ei rahastata, kui vanem ei ole taotlenud kohta Kastre valla koolieelses munitsipaallasteasutuses või kui lapsevanem on mitte põhjendatud alustel loobunud Kastre valla poolt pakutud kohast koolieelses munitsipaallasteasutuses.

  (3) Eralasteasutuses käiva lapse toidukulu ja muud lisateenustega seotud kulud tasub lapsevanem täies ulatuses.

§ 5.   Rahastuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Rahastuse taotlemiseks esitab eralasteasutus vallavalitsusele jooksva kuu 15. kuupäevaks alljärgnevad dokumendid:
  1) vormikohane taotlus iga eralasteasutuse teenust kasutava lapse kohta;
  2) kehtiva tegevusloa koopia (esmakordsel taotlemisel);
  3) käesolevaks aastaks kinnitatud teenuse hinnakiri;
  4) koopia eralasteasutuse ja lapsevanema vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingust.

  (2) Vallavalitsus menetleb kümne tööpäeva jooksul taotluse vastavust käesoleva korra tingimustele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (3) Taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest teavitatakse eralasteasutust kirjalikult kümne tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse ja muude vajalike dokumentide laekumisest.

  (5) Teenust rahastatakse taotluse rahuldamise korral alates eralasteasutuse ja lapsevanema vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingu alguskuupäevast, kuid mitte varem kui taotluse esitamise kuust ning lõpetatakse lapse eralasteasutuses koha kasutamise lepingu lõpetamise kuupäevast.

  (6) Teenuse eest tasumine toimub teenuse osutaja esitatud arve alusel igakuiselt eelmisel kuul osutatud teenuse eest. Vallavalitsus kontrollib arvel esitatud andmete õigsust ja vajadusel täpsustab andmeid.

  (7) Eralasteasutuse rahastuse taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

  (8) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud eralasteasutuse lapsehoiuteenuse rahastamise otsused kehtivad kuni korralduses ja/või teenuseosutamise lepingus märgitud kuupäevani või uue otsuse tegemiseni.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus nõuda selgitusi teenuse osutajale eraldatud toetuse kasutamise vastavusest sihtotstarbele.

  (2) Eralasteasutus on kohustatud informeerima vallavalitsust riikliku järelevalve ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud eralasteasutus õiguse rahastusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

  (3) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada teenuse rahastamine ja/või nõuda teenuse eest makstud raha osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) rahastust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) rahastuse taotlemisel on kasutatud valeandmeid;
  3) eralasteasutus lõpetab tegevuse teenuse osutamise perioodi kestel;
  4) eralasteasutus ei ole vallavalitsust õigeaegselt teavitanud teenuse lõppemise kuupäevast;
  5) eralasteasutus ei täida õigusaktides kehtestatud nõudeid.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kastre Vallavolikogu 19. juuni 2018 nr 45 „Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Mati Möller
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json