Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Uhtna Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 29

Uhtna Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 20.09.2011 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 2, paragrahvi 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse paragrahvi 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Asutuse nimi

  Raamatukogu täielik nimetus on Uhtna Raamatukogu (edaspidi raamatukogu). Raamatukogu ametlik lühend on Uhtna RK.

§ 2.   Asutuse asukoht ja aadress

  Raamatukogu asub Lääne-Virumaal Sõmeru vallas Uhtna alevikus aadressil Nooruse tn 11 Uhtna alevik Sõmeru vald 44202.

§ 3.   Asutuse õiguslik seisund

  (1) Raamatukogu on Sõmeru valla asutus, mis registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (2) Raamatukogu kõrgemalseisev asutus on Sõmeru valla ametiasutus – Sõmeru Vallavalitsus (edaspidi ametiasutus).

  (3) Raamatukogu tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse kultuurispetsialist.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, selle alusel antud õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkond on Sõmeru vald.

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Raamatukogu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

  (3) Asjaajamine, dokumendiringlus ja arhiveerimine reguleeritakse raamatukogu asjaajamiskorraga, mille kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga.

§ 6.   Sümboolika

  Raamatukogul võib kasutusel olla oma sümboolika, mille kujundus ja kasutamine sätestatakse põhimäärusega.

2. peatükk Eesmärk ja ülesanded 

§ 7.   Tegevuse eesmärk ja tegevuse korraldamine

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanike, eeskätt Sõmeru valla elanike, vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ja kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 8.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmepankade kasutamise võimaldamine.

  (2) Põhiülesande täitmiseks raamatukogu
  1) osutab lugejale raamatukogu põhi-ja eriteenuseid, vajadusel koduteenindust;
  2) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
  3) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
  4) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
  5) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded;
  6) korraldab teatme-bibliograafilist tööd;
  7) teeb koostööd teiste raamatukogudega, sh koolide ja lasteaia raamatukogudega;
  8) korraldab eelkõige kirjandusega seonduvaid üritusi ning tutvustab oma kogusid avalikkusele.

  (3) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

  (4) Raamatukogu teenindus korraldatakse ja raamatukogu kasutatakse vastavalt Sõmeru Vallavolikogu kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjale.

  (5) Raamatukogu teeninduspäevad ja kellaajad kinnitab Sõmeru Vallavalitsus.

3. peatükk Juhtimine ja töökorraldus 

§ 9.   Raamatukogu tegevuse korraldamine

  (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukogu direktor (edaspidi direktor), kellel peab olema raamatukogunduslik haridus.

  (2) Direktori vaba ametikoht täidetakse konkursi korras, Sõmeru Vallavalitsuse kehtestatud raamatukogu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra alusel.

  (3) Direktor kinnitatakse ametisse vallavalitsuse korraldusega.

  (4) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (5) Raamatukoguteenindus tagatakse raamatukoguhoidja kutsenõuetele vastavate töötajate ja muu personaliga.

§ 10.   Direktor

  (1) Direktor vastutab raamatukogu üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti raamatukogule kasutada antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (2) Direktor kindlustab raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning raamatukogu töö- ja teeninduskorralduse, teeb koostööd raamatukogu nõukoguga ja ametiasutuse kultuurispetsialistiga.

  (3) Direktor
  1) osundab raamatukogu põhiteenuseid, esindab raamatukogu, annab raamatukogu töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
  2) teostab oma pädevuse piires tehinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses, direktori töölepingus ning ametijuhendis sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastava töösisekorraeeskirja, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  4) korraldab raamatukogu asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  5) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  6) korraldab raamatukogu majandus- ja finantstegevust kooskõlas kehtivate õigusaktidega, esitab Sõmeru Vallavalitsusele raamatukogu eelarve eelnõu ning vastutab eelarve täitmise eest;
  7) juhib raamatukogu arengukava koostamist ja esitab selle vallavolikogule kinnitamiseks;
  8) teeb Sõmeru Vallavalitsusele ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  9) on aruandekohustuslik Sõmeru Vallavalitsuse ja raamatukogu nõukogu ees;
  10) arendab koostööd teiste valla asutuste, mittetulundusühingute ja sihtasutustega;
  11) esitab Sõmeru Vallavalitsusele kinnitamiseks asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu;
  12) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (4) Puhkuse ajakava kinnitab vallavanem käskkirjaga.

§ 11.   Direktori asendamine

  Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses viibimise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või vallavalitsuse korraldusega tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

§ 12.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks moodustab Sõmeru Vallavalitsus kolme liikmelise raamatukogu nõukogu direktori ettepanekul.

  (2) Oma tegevuses juhindub nõukogu raamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Raamatukogu direktor osaleb nõukogu koosolekutel, kuid ta ei või olla nõukogu liige.

  (4) Nõukogu pädevus ja ülesanded on
  1) raamatukogu eelarve eelnõu läbivaatamine ja heakskiitmine;
  2) raamatukogu arengukava heakskiitmine;
  3) raamatukogu tööplaani- ja tegevusaruande läbivaatamine, neile hinnangu andmine;
  4) raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta üleandmise või müümise ettepanekute läbivaatamine;
  5) raamatukogu kasutamise eeskirjade ning eriteenuste nimekirja ja teenuste hinnakirja läbivaatamine ja heakskiitmine;
  6) ettepanekute tegemine raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks.

  (5) Nõukogul on õigus
  1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
  2) nõuda direktorilt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta;
  3) teha ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

  (6) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.

  (7) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2 liiget.

  (8) Nõukogu teeb ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ning võtab vastu otsustusi hääletamise teel konsensuse alusel. Nõukogu ettepanekud ja otsused arutatakse läbi raamatukogu direktoriga.

  (9) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu määrab protokollija oma liikmete hulgast. Nõukogu protokoll peab olema vormistatud 10. tööpäevaks pärast koosoleku toimumist. Protokolli kantakse
  1) koosoleku toimumise koht ja aeg;
  2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed, kutsutud isikud;
  3) koosoleku direktor ja protokollija;
  4) koosoleku päevakord;
  5) päevakorras olevate teemade arutelu, hääletamise tulemused ja otsustused.

  (10) Nõukogu protokoll vormistatakse raamatukogu üldplangil, sellele kirjutavad alla koosoleku direktor ja protokollija. Nõukogu protokolle hoitakse, registreeritakse ja arhiveeritakse raamatukogus vastavalt Sõmeru valla asutuste ühtsele asjaajamiskorrale.

4. peatükk Kogud, teenindus ja lugeja 

§ 13.   Raamatukogu kogud

  (1) Raamatukogu kogud on universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogude komplekteerimine, üleandmine, hoidmine ja säilitamine korraldatakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Raamatukogul on kogu, mille komplekteerib raamatukogu direktor.

§ 14.   Raamatukoguteenindus

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine.

  (2) Raamatukogu põhiteenuseid osutab raamatukogu tasuta.

  (3) Raamatukogu eriteenused (koopiate ja väljatrükkide tegemine, andmekandjale informatsiooni salvestamine jm) võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kooskõlastab raamatukogu nõukogu ning kinnitab Sõmeru Vallavalitsus.

  (4) Teaviku puudumisel tellib raamatukogu selle teistest raamatukogudest. Raamatukogude vaheline laenutus toimub kultuuriministri määrusega kehtestatud korras.

  (5) Raamatukogu osutab lugejale teatme- ja teabeteenindust (infopäring), võimaldades lugejale juurdepääsu avalikustatud teabele ning avalikele andmebaasidele andmesidevõrgu kaudu. Kui avalikustatud teabele juurdepääsu soovivaid lugejaid on rohkem kui raamatukogu jõuab teenindada, korraldab raamatukogu soovijate eelregistreerimise raamatukogu kasutamise eeskirjas kehtestatud korras.

  (6) Lugejale, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

  (7) Raamatukogu osutab koostöös Uhtna Hooldekodu juhatajaga laenutusteenust hoolealustele.

§ 15.   Lugeja ja tema vastutus

  (1) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud isik, kellelt on rahvaraamatukogu seaduse paragrahvi 17 lõike 3 alusel võetud ära rahvaraamatukogu kasutamise õigus.

  (2) Lugeja õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kehtestab Sõmeru Vallavolikogu. Raamatukogu kasutamise eeskiri tehakse teatavaks kõikidele lugejatele.

  (3) Raamatukogu põhiteenused on lugejale tasuta. Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Sõmeru vald, võib võtta teaviku kojulaenutamisel tagatist, kuid mitte rohkem kui on teaviku hind.

  (4) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda viivist. Viivise määramine ja maksmine kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjaga.

  (5) Teaviku rikkumisel või tagastamata jätmisel on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses raamatukogu kasutamise eeskirjas sätestatud korras.

  (6) Lugejalt, kes ei ole määratud tähtajaks täitnud teaviku rikkumise või tagastamata jätmise hüvitamise kohustust või kes korduvalt on rikkunud raamatukogu kasutamise eeskirja, võib raamatukogu direktor võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse ära kuni üheks aastaks.

5. peatükk Majandus ja järelevalve 

§ 16.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud raamatud, infokandjad, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Raamatukogu valduses olev vara on Sõmeru valla omand.

  (3) Raamatukogu vara valdamine ja kasutamine toimub Sõmeru Vallavolikogu kehtestatud Sõmeru vallavaraeeskirja alusel.

§ 17.   Rahalised vahendid ja finantseerimise korraldamine

  (1) Raamatukogu eelarve tuludeks on eraldised riigieelarvest ja Sõmeru valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt ning maksed raamatukogu eriteenustelt ja viivistelt.

  (2) Raamatukogu raamatupidamist peetakse tsentraalselt ametiasutuse kaudu.

  (3) Raamatukogu eelarve koostamine ja täitmine toimub Sõmeru Vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

§ 18.   Järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Sõmeru Vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Sõmeru Vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

6. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 19.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Sõmeru Vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
  1) toimuvad ümberkorraldused rahvaraamatukogude süsteemis;
  2) muud seadusest või regionaalpoliitikast tulenevad juhud.

  (3) Raamatukogu ümberkorraldamine seisneb raamatukogu või tema struktuuriüksuste ühinemises või jagunemises. Raamatukogu ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) raamatukogu ühendatakse teise raamatukoguga, kusjuures ühendatavad raamatukogud lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus raamatukogu;
  2) raamatukogu liidetakse teise raamatukoguga ja liidetav raamatukogu lõpetab tegevuse;
  3) raamatukogu jaotatakse vähemalt kaheks raamatukoguks ja jagunev raamatukogu lõpetab tegevuse;
  4) raamatukogu struktuuriüksus liidetakse teise struktuuriüksusega või likvideeritakse.

  (4) Raamatukogu tegevus lõpetatakse
  1) kui raamatukogu ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui raamatukogu ei ole võimalik finantseerida;
  3) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (5) Raamatukogu ümberkorraldamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teavitab Sõmeru Vallavalitsus Kultuuriministeeriumit vähemalt kuu aega enne kavandatavat tähtaega.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Sõmeru Vallavolikogu.

§ 21.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 2011. aasta 1. oktoobrist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Sõmeru Vallavolikogu 2007. aasta 29. mai määrus nr 46 Uhtna raamatukogu põhimäärus.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json