HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Palupera Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 41

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.03.2011 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule, 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud ning kelle elukoht asub Palupera vallas ning Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja lapsele, kes elab Palupera vallas põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse Palupera valla munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Palupera vallas, on elukohajärgseks kooliks Palupera Põhikool

 (2) Haridusliku erivajadusega õpilasele elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse kooli võimalustest ning õppekavast.

 (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse Palupera Põhikooli vastu õpilased, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Palupera vald.

§ 3.  Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine ja menetlemine

 (1) Esimesse klassi vastuvõtmiseks katseid ei korraldata.

 (2) Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) esitab Palupera Põhikooli direktorile taotluse kooliminekule eelneval õppeaastal 1. novembrist kuni 1.aprillini.

 (3) Taotlused vaatab läbi elukohajärgse kooli direktor.

 (4) Kui Eesti rahvastikuregistri andmetel selgub, et on veel Palupera vallas elavaid koolikohustuslikke lapsi, kelle seaduslik esindaja ei ole vastavat taotlust Palupera Põhikooli esitanud, teeb Palupera Põhikooli direktor koostööd Palupera vallavalitsusega, aitamaks tagada laste koolikohustuse täitmise õigeaegset alustamist.

 (5) Õpilaste kooli nimekirja arvamise otsuse teeb direktor lähtuvalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.

§ 4.  Põhiharidust omandava õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Statsionaarses õppes põhiharidust omandava õpilase üleminekul ühest koolist teise esitab õppima asuva õpilase lapsevanem soovitud kooli direktorile taotluse.

 (2) Kooli vastuvõtmine otsustatakse kooli pidaja kehtestatud korra alusel. Õpilase kooli nimekirja arvamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusest nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”.

 (3) Kui Eesti rahvastikuregistri ja EHIS-e andmetel selgub, et seisuga 10.september on Palupera vallas elavaid koolikohustuslikke lapsi, kelle seaduslik esindaja ei ole lapse haridustee jätkamiseks kooli valinud, võtab Palupera valla sotsiaalnõunik lapse seadusliku esindajaga ühendust leidmaks lahendusi lapse koolikohustuse koheseks täitmiseks.

§ 5.  Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku põhihariduse omandamise jätkamine

 (1) Õpingud katkestanud 17-aastase või vanema isiku elukohajärgne munitsipaalkool põhihariduse jätkamiseks on Elva Gümnaasiumi Kaugõppeosakond.

 (2) Õpingud katkestanud isik või tema seaduslik esindaja esitab põhihariduse omandamise jätkamiseks taotluse Elva Gümnaasiumi direktorile.

§ 6.  Jõustumine

  Määrus jõustub 25.märtsist 2011 a.

Terje Korss
Vallavanem

Imbi Parvei
Vallasekretär