HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Muusikakoolide õpilaste toetamise kord

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 55

Muusikakoolide õpilaste toetamise kord

Vastu võetud 26.06.2012 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 33 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Elva ja Otepää muusikakoolis õppivate õpilaste hariduskulude Palupera valla eelarvest tasumise korra.

§ 2.  Muusikakooli kulude katmise määrad

 (1) Huvialatoetust makstakse ainult nominaalse õppeaja ulatuses 7-19-aastaste õpilaste, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Palupera vallas, hariduse toetamiseks.

 (2) Huvialatoetust makstakse õppetasu määrast:
 1) esimesel ja teisel õppeaastal 80%;
 2) alates kolmandast aastast 85% ulatuses.

 (3) Ühel õppeaastal rahastatakse kuni 15 muusikakoolides õppivat last.

§ 3.  Toetuste menetlemine

 (1) Huvitoetuse taotlemiseks esitab õpilase vanem või vähemalt 18-aastane õpilane Palupera Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase avalduse hiljemalt eelneva aasta novembris. Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (2) Palupera Vallavolikogu teeb otsuse huvitoetuse maksmise või mittemaksmise kohta eelarve kinnitamisega. Otsus tehakse taotlejale teatavaks.

 (3) Huvialatoetuse määramise korral väljastab vallavalitsus muusikakoolile garantiikirja, milles fikseeritakse teadmiseks ka huvialatoetuse määr. Õppetasu kantakse muusikakooli arvelduskontole nende poolt esitatud arvete alusel. Õppetasu ja huvialatoetuse vahe osas(20 või 15%) esitab vallavalitsus arve toetuse saajale.

§ 4.  Järelevalve

 (1) Muusikakoolidel palume viivitamatult esitada andmed koolist lahkunud õpilaste kohta.

 (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda huvialatoetus tagasi kui käesoleva määruse § 4 punkti 1 sätteid on rikutud.

 (3) Kahe arve maksmata jätmisel mõjuva põhjuseta toetuse saaja poolt vallavalitsusele, katkestab vallavalitsus õppetasu osas arvlemise muusikakooliga.

§ 5.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 1.09.2012 a.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees