Teksti suurus:

Luunja valla 2012. a. eelarve kinnitamine

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 67

Luunja valla 2012. a. eelarve kinnitamine

Vastu võetud 23.02.2012 nr 8

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ning Luunja valla põhimääruse § 9 lg 1 punkt 1 alusel volikogu otsustab:

1. Kinnitada valla 2012. a. eelarve

1.1 Põhitegevuse tulud summas 2 713 385 eurot

1.2 Põhitegevuse kulud  summas 2 682 127 eurot

1.3. Investeerimistegevus summas -91 200 eurot 

1.4. Finantseerimistegevus summas -71 242 eurot  

1.5. Likviidsed varad summas -131 184 eurot

2. Kinnitada kassatagavaraks 28 760 eurot

3. Sihtotstarbeliselt laekunud vahendid lisatakse 2012. a. eelarvesse vallavalitsuse korraldusega.

4. Määrus jõustub 29. veebruaril 2012.a.

Määrust  rakendatakse 01. jaanuarist 2012.a.

Heino Saar
Volikogu esimees

Lisa 1 Luunja valla 2012.a. eelarve

Lisa 2 Luunja valla 2012.a. eelarve seletuskiri