HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Õpilasele välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 87

Õpilasele välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 11.04.2007 nr 45
jõustumine 16.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.12.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõige 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Õpilase välisõppe stipendium (edaspidi nimetatud: stipendium) on mõeldud 15-18 aastastele õpilastele välisriigis õppimiseks. Stipendiumi taotleja peab olema rahvastikuregistris Võru linnas elukoha aadressi omanud taotluse sisseandmise päevaks vähemalt 12 kuud.

  (2) Stipendiumi suuruseks on 958,67-1 597,79 eurot.
[ - jõust. 01.01.2011]

  (3) Stipendium on ühekordne.

  (4) Stipendiumi taotlusi menetleb linnavalitsuse poolt moodustatud viieliikmeline stipendiumikomisjon (edaspidi komisjon).

§ 2.   Stipendiumi taotlemise tingimused

  (1) Stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse välja avalik konkurss, mille kohta avaldatakse teave vähemalt ühes kohalikus ajalehes või üleriigilises päevalehes.

  (2) Stipendiumi taotlemiseks esitab õpilane linnavalitsusele taotluse hiljemalt iga aasta 15. aprilliks.

  (3) Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

  (4) Koos taotlusega peab õpilane esitama järgmised dokumendid:
  1) õpilase välisõpet vahendava organisatsiooni poolt kinnitatud lepingu või muu välisõppesse minemist tõendava dokumendi koopia;
  2) CV ja kaaskiri stipendiumi taotlemiseks ülevaatega ühiskondlikust tegevusest ning seotusest Võru linnaga;
  3) õpilase välisõppega seotud kulude (sõidukulu, elamiskulu jm) ja tulude (stipendiumid, sponsorid, omafinantseering jm) planeeritav eelarve;
  4) soovitus õppeasutuselt, milles õpilane hetkel õpib;
  5) jooksva õppeaasta õppeedukust tõendav dokument (hinneteleht);
  6) lapsevanema või hooldaja nõusolek lapse välisõppesse asumiseks.

  (5) Minimaalne õppeaeg, mille puhul taotlus rahuldatakse, on 1 õppeaasta.

§ 3.   Stipendiumi eraldamine

  (1) Stipendiumi eraldamisel arvestatakse muuhulgas taotleja:
  1) õppeedukust;
  2) ühiskondlikku aktiivsust;
  3) tööd ja tegevust Võru linna heaks;

  (2) Stipendium määratakse linnavalitsuse korraldusega komisjoni ettepanekul, võttes aluseks Võru linna eelarves ettenähtud vahendite suurust.

  (3) Stipendiumi saaja ning linnavalitsuse vahel sõlmitakse leping.

  (4) Stipendium kantakse üle taotleja isiklikule arveldusarvele vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud lepingus sätestatule.

  (5) Stipendiumi saaja peab stipendiumi tagastama, kui lepingut ei täideta või kui taotluses on esitatud valeandmeid.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Stipendiumi taotlemiseks 2007/2008 õppeaastaks esitab õpilane linnavalitsusele taotluse 2007. aasta 15. maiks.

  (2) Määrus jõustub 16.04.2007.

/otsingu_soovitused.json