HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 91

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 10.05.2006 nr 20
jõustumine 01.09.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.04.200901.05.2009
13.06.201201.07.2012

Tulenevalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõige 1 punkt 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõige 1 punkt 2, lõige 3 ja lõige 4, Võru Linnavolikogu
määrab:

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Võru linna koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutustes) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi õppekulu) määra kehtestamist.

§ 2.   Õppekulu suurus

  (1) Kehtestada lasteasutuste õppekulu määraks 7% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast ühe lapse kohta kuus.

  (2) Õppekulu rakendatakse perioodil 01. septembrist kuni 31. augustini, v.a juulis.

  (3) Juulis tasutakse valvelasteasutuse koha eest õppekulu ühekordse kuumäära ulatuses valvelasteasutusele.

  (4) Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäära muutumisel muutub ka õppekulu suurus, hakates kehtima jooksva aasta 1. septembrist. Uus õppekulu suurus tehakse vanemale või teda asendavale isikule (edaspidi vanem) teatavaks Võru Linnavalitsuse korraldusega hiljemalt sama aasta maikuus lasteasutuste kaudu.

§ 3.   Vanema õppekulust vabastamine

  (1) Õppekulu maksmisest vabastamist on õigus taotleda vanemal või teda asendaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linn ning kellel on kolm või enam alla 18-aastast või üle 18-aastast last, kes õpivad põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, v.a gümnaasiumijärgses kutseõppes.
[ - jõust. 01.07.2012]

  (2) Vabastamise korra kehtestab Võru Linnavalitsus.

§ 4.   Õppekulu maksmine

  (1) Õppekulu tasutakse iga kuu 20.-ks kuupäevaks lasteasutuse arveldusarvele või sularahas lasteasutuse poolt volitatud isikule vastavalt esitatud arvele.

  (2) Lapse puudumisel lasteasutusest õppekulu suuruse suhtes ümberarvestusi ei tehta.

§ 5.   Õppekulu kasutamine

  Lubada lasteasutustel kasutada laekunud õppekulu lasteasutuse majandamiskulude ja õppevahendite kulude katmiseks ning kuni 50% personali töötasudeks ja sellega kaasnevateks maksudeks.
[ - jõust. 01.05.2009]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Käesolev määrus jõustub 01. septembril 2006. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json