Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 92

Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 20.09.2006 nr 31

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõige 1 punkt 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Puuetega inimeste organisatsioonidele (edaspidi organisatsioonidele) toetuse andmise kord sätestab Võru linna eelarvest organisatsioonidele toetuse andmise tingimused ja korra.

 (2) Toetuse andmise eesmärgiks on organisatsiooni liikmete ühistegevuse toetamise kaudu puudega inimeste aktiviseerimine, rehabiliteerimine ja iseseisva toimetuleku suurendamine, puuetega inimeste vajaduste ja prioriteetide määratlemine, puuetega inimeste elu puudutavate teenuste ja abinõude osutamine ja hindamine.

 (3) Toetust makstakse vastavalt Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elukoha aadressi omavate puuetega liikmete arvule organisatsioonis.

 (4) Toetust makstakse organisatsioonidele, mis toetuse taotlemise aasta 1. jaanuariks on Võru linnas tegutsenud vähemalt ühe aasta.

 (5) Toetust antakse organisatsioonidele, mis vastavad järgmistele tunnustele:
 1) põhitegevus on suunatud puuetega inimestele või puuetega inimeste huvide esindamisele;
 2) organisatsiooni tegevus toimub Võru linnas ja/või organisatsioon koondab isikuid, kelle elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linn.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) puudega isik – isik, kellele on määratud puue või töövõime kaotuse protsent;
 2) puuetega inimeste organisatsioon – Võru linna haldusterritooriumil tegutsev mittetulundusühing, mille liikmed on puudega isikud ja nende pere- või toetajaliikmed.

§ 3.  Taotluse esitamine ja läbivaatamine

 (1) Toetuse taotlemise aluseks on Võru Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakonnale) iga aasta 1. oktoobriks esitatud järgmised dokumendid:
 1) kirjalik taotlus, milles esitatakse andmed taotleja kohta, taotletav summa ja taotluse kasutamise eesmärk. Taotluse vormi kinnitab Võru Linnavalitsus;
 2) taotleja organisatsiooni esindamiseks õigust omava isiku poolt allkirjastatud liikmete nimekiri paberkandjal ja elektroonilisel kujul;
 3) organisatsiooni arengu- või tegevuskava järgneva aasta kohta.

 (2) Organisatsiooni liikmete nimekirjas olevaid andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

 (3) Registrikaardis ja põhikirjas tehtud muudatusi aktsepteeritakse ainult siis, kui need on registreeritud äriregistris.

 (4) Kui taotlusele ei ole lisatud käesoleva korra § 3 lõikes 1 nimetatud dokumente, määrab sotsiaalosakond taotluse esitajale kirjalikult tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 päeva. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib sotsiaalosakond jätta taotluse läbi vaatamata.

 (5) Nõuetekohaselt esitatud taotluse alusel esitab sotsiaalosakond linnavalitsusele linnaeelarve menetlemisel ettepaneku organisatsioonidele eraldatava toetuse lülitamiseks eelarvesse.

§ 4.  Toetuse arvutamine, eraldamine ja kontroll

 (1) Toetuse eraldamise organisatsioonile otsustab linnavalitsus sotsiaalosakonna ettepanekul ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist linnavolikogu poolt.

 (2) Toetuse arvutamisel sotsiaalosakonna poolt määratakse organisatsioonidele võrdne ühekordne toetussumma (mis võib kokku olla kuni 30% toetuse maksmiseks linnaeelarves ettenähtud vahenditest) ja lisaks toetussumma, mis arvutatakse organisatsiooni puuetega liikmete arvu järgi kooskõlas käesoleva korra § 1 lõikele 3.

 (3) Linnavalitsus kinnitab toetuse eraldamise:
 1) organisatsioonile eraldatava ühekordse toetussumma;
 2) puudega liikme kohta eraldatava toetussumma;
 3) organisatsioonile eraldatava kogutoetuse.

 (4) Organisatsiooniga sõlmitakse kahe kuu jooksul arvates linnavalitsuse poolt toetuse eraldamise korralduse tegemisest leping.

 (5) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus;
 2) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
 3) organisatsiooni liikmete arv, kelle eest toetust makstakse;
 4) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 6) poolte muud õigused ja kohustused.

 (6) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt. Kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle teostab linnavalitsus.

 (7) Toetuse saaja esitab sotsiaalosakonnale aruande saadud toetuse kasutamise kohta toetuse saamisele järgneva aasta 15. jaanuariks.

 (8) Linnavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi juhul kui:
 1) organisatsioon ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet;
 2) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 4) organisatsioon on lõpetanud tegevuse enne selle kalendriaasta lõppu.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 loetletud dokumendid esitatakse 2006. aastal 1. novembriks.

 (2) Määrus jõustub 01. oktoobril 2006. aastal.

Tõnu Anton
Esimees