Keskkond ja heakordHeakord

Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Teksti suurus:

Puude raieloa andmise kord Võru linnas

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2012, 98

Puude raieloa andmise kord Võru linnas

Vastu võetud 10.11.2004 nr 47

Käesolev määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 2,“Looduskaitseseaduse“ § 45, „Muinsuskaitseseaduse“, „Haldusmenetluse seaduse“ § 8 lõike 2 alusel ning arvestades looduskaitseseaduse teisi sätteid.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puude raieloa andmise kord (edaspidi kord) määrab kindlaks puude raieks loa taotlemise, raieloa andmise, vormistamise ning väljastamise tingimused Võru linna haldusterritooriumil.

  (2) Käesolev kord on kehtestatud Võru linna haldusterritooriumil kasvavate üksikpuude, puude gruppide, puiesteede ja alleede kaitsmiseks ning hooldamiseks.

  (3) Käesolev kord on kohustuslik täitmiseks kõikidele Võru linna asutustele ning juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

  (4) Kord ei reguleeri raiet Metsaseaduse tähenduses.

§ 2.   Puude raieloa taotlemise tingimused

  (1) Käesoleva korra kohaselt toimub igasugune puude raie raieloa alusel.

  (2) Raieluba puu mahavõtmiseks saab taotleda:
  1) kui puu on haige, kiratsev, murdumisohtlik;
  2) kui puu kasvab hoonele lähemal kui 3 meetrit ning kahjustab silmaga nähtavalt hoone vundamendikonstruktsioone;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Raieluba okste kärpimiseks saab taotleda kui:
  1) puu vajab kujunduslõikust;
  2) võra kahjustab silmaga nähtavalt katusekonstruktsioone;
  3) oksad kasvavad liinikoridoris.

  (4) Puude raieluba tuleb taotleda kui puu läbimõõt 1,3 m kõrguselt maapinnast on vähemalt 10 cm ning puul on selgelt nähtav tüvi ja võra.

  (5) Puude raieluba tuleb taotleda puu võra kõrguse ja/või laiuse kärpimise korral üle 25%.

  (6) Puude raieluba ei ole vaja taotleda juhul kui:
  1) tegemist on viljapuuga;
  2) ehitusloa saanud ehitusprojektis on märgitud raiutavad puud;
  3) puult eemaldatakse kuivanud oksi;
  4) puu(d) on kuivanud;
  5) puu(d) on murdunud;
  6) puu(d) on vaja operatiivselt eemaldada ohtlikkuse või liikluse takistamise tõttu.

§ 3.   Puude raieloa taotlus

  Võru Linnavalitsus kehtestab puude raieloa taotluse vormi, millel on vähemalt järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta (nimi, isikukood, postiaadress, firma nimi ja registreerimise number, esindaja volitus, kontakttelefon jms);
  2) raiet taotletava ala kinnistu või krundi aadress;
  3) puuliik, puu läbimõõt 1,3 m kõrguselt maapinnast, puude arv;
  4) põhjendus puu(de) raiumiseks või okste kärpimiseks;
  5) tööde teostamise tähtaeg;
  6) taotleja nimi, allkiri ja kuupäev.

§ 4.   Puude raieloa taotluse esitaja

  (1) Kinnistu või erastatava maa korral esitab puude raieloa taotluse maa omanik või maa erastaja või esindaja volituse alusel.

  (2) Munitsipaalmaa ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa korral esitab puude raieloa taotluse maad haldav isik või asutus, heakorratöid tegev isik või asutus, asjast huvitatud isik või asutus.

  (3) Raieloa taotluse okste kärpimiseks saab esitada kinnistu omanik, kui tema kinnistule ulatuvad naaberkinnistu puude oksad kahjustavad tema kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.

§ 5.   Puude raieloa menetlemine

  Võru Linnavalitsuse poolt määratud ametiisik teostab järgnevad toimingud:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  2) puude raieloa andmise korral märgistab vajadusel puu(d) looduses;
  3) vormistab puude raieloa vastavalt kehtestatud vormile kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb linnavalitsusele;
  4) vajadusel kooskõlastab raieloa Muinsuskaitseametiga kui raie koht asub muinsuskaitsealal või linna kalmistul paikneval kinnismälestisel;
  5) vajadusel kooskõlastab raieloa Võrumaa Keskkonnateenistusega, kui tegu on kaitstava loodusobjektiga ja/või kaitsealuse üksikobjektiga ja/või erikaitserežiimiga piirkonnaga, veekaitsevööndiga, pinnasekaitsemetsaga.

§ 6.   Puude raieluba ja selle väljastamine

  (1) Võru linnavalitsus kehtestab puude raieloa vormi, kuhu märgitakse vähemalt järgmised andmed:
  1) andmed taotleja kohta (nimi, isikukood, postiaadress, firma nimi ja registreerimise number, esindaja volitus, kontakttelefon jms);
  2) raiet taotletava ala kinnistu või krundi aadress;
  3) puuliik, puu läbimõõt 1,3 m kõrguselt maapinnast, puude arv;
  4) puu(de) raiumise või okste kärpimise põhjus;
  5) järeltööd ning tööde lõpetamise tähtaeg;
  6) puude raieloa kehtivuse aeg, mille kestvus võib olla mitte rohkem kui 3 kuud;
  7) puude raieloa väljastaja nimi, allkiri ja kuupäev.

  (2) Linnavalitsuse poolt määratud ametiisik väljastab raieloa hiljemalt ühe kuu jooksul.

§ 7.   Puude raieloa andmisest keeldumine

  (1) Raieloa andmisest keeldumise koostab linnavalitsuse poolt määratud ametiisik. Raieloa andmisest keeldumise otsustab linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul.

  (2) Linnavalitsusel on õigus raieloa andmisest keelduda kui:
  1) taotluse puu raiumiseks on esitanud isik, kellele ei ole selleks õigust;
  2) taotluse esitaja ei ole esitanud nõutud dokumente;
  3) kui taotluse esitaja ei ole puu raiumise vajadust põhjendanud või põhjendused osutuvad ebapiisavateks või väärateks;
  4) puu raiumine on vastuolus avaliku huviga.

§ 8.   Lõppsätted

  (1) Raietööde tehniliselt õige teostamise, raie ohutuse ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest vastutab raieloa saaja.

  (2) Puu okste kärpimisel tuleb silmas pidada, et tööde teostamise järgselt oleks tagatud puu elujõulisus.

  (3) Puude ebaseadusliku raie eest vastutab raie teostaja seaduses ette nähtud korras.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. detsembril 2004. a.

Tõnu Anton
Esimees

/otsingu_soovitused.json