Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Raasiku valla heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” statuut

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.08.2017, 22

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Raasiku valla heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” statuut

Vastu võetud 10.11.2015 nr 21
RT IV, 20.11.2015, 1
jõustumine 23.11.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.08.2017RT IV, 23.08.2017, 901.10.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel.

§ 1.  Eesmärk ja korraldus

 (1) Heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” (edaspidi Konkurss) eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid ja seeläbi aitama kaasa Raasiku valla meeldivaks elamiskohaks muutmisele.

 (2) Konkurss viiakse läbi üks kord aastas Raasiku Vallavalitsuse korraldamisel.

 (3) Konkursi kandidaate võivad esitada kõik isikud. Üks kinnistu võib sobivuse korral kandideerida erinevates kategooriates. Konkursside algusest teavitatakse ajalehes Sõnumitooja ja Raasiku valla veebilehel.

 (4) Konkurss toimub, kui võistluskategoorias on osalejaid vähemalt 4.

 (5) Kandidaadi kohta peavad olema esitatud vähemalt järgmised andmed:
 1) kinnistu nimi ja aadress;
 2) omaniku või esindaja nimi ja kontaktandmed;
 3) konkursi kategooria ja ettepaneku lühipõhjendus;
 4) esitaja nimi ja kontaktandmed;
 5) kinnistu omaniku nõusolek.

 (6) Hindamiseks moodustab Vallavalitsus 5 – 7 liikmelise hindamiskomisjoni. Komisjon külastab kõiki konkursile nõuetekohaselt esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult.

 (7) Konkursi parimad selgitatakse välja igal aastal neljas rühmas lähtuvalt nende kasutusotstarbest:
 1) elamud tiheasustuses;
 2) kortermajad;
 3) maakodud;
 4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.

 (8) Objektide hindamisel lähtub komisjon Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt väljatöötatud konkurssi Kaunis Eesti kodu hindamise alustest.

 (9) Eelneval viiel aastal esikoha võitnud objektid ei saa kandideerida samas kategoorias.

§ 2.  Konkursi läbiviimise tähtajad

 (1) Kandidaate konkursile võib esitada 15. maist kuni 31. juulini iga kodanik või kodanike ühendus, teatades võimalikust kandidaadist Raasiku Vallavalitsusele suuliselt telefonil 6070348, e-postiga aadressil raasiku.vald@raasiku.ee või posti teel (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201).

 (2) Komisjon viib konkursiülevaatuse läbi ajavahemikul 01. augustist 01. oktoobrini ja esitab tulemused vallavalitsusele kinnitamiseks ning võitjate autasustamiseks hiljemalt 10. oktoobriks.
[RT IV, 23.08.2017, 9 - jõust. 01.10.2017]

§ 3.  Hindamise alused

  Objektide hindamisel lähtub komisjon Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt väljatöötatud konkurssi Kaunis Eesti kodu hindamise alustest.

§ 4.  Konkursi võitjate kinnitamine ja tunnustamine

 (1) Hindamistulemuste alusel selgitab komisjon maakodude ja eramute kategoorias välja kolm paremat; kortermajade, ühiskondlike hoonete ja ettevõtete kategoorias ainult parima ning esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks ja autasustamiseks vallavalitsusele.

 (2) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta tunnustus välja andmata või väärikate kandidaatide puudumisel vähendada autasustamiseks esitatavate arvu. Samuti jääb komisjonile õigus erandina esitada autasustamiseks objekte, kus on eeskujulikult lahendatud mõni kujunduselement.

 (3) Konkursi tulemused kinnitab Vallavalitsus oma korraldusega.

 (4) Konkursi tulemused avalikustatakse ajalehes Sõnumitooja ja valla veebilehel.

 (5) Igas kategoorias parimaks tunnistatud krunt esitatakse üleriigilisele kodukaunistamise konkursile "Kaunis Eesti kodu".

 (6) Komisjonil on õigus jätta hindamata konkursil osalenud objekt juhul, kui selle üldheakorras esineb olulisi puudusi.

 (7) Konkursi võitjaid autasustatakse Eesti Vabariigi aastapäeval veebruaris.

 (8) Parimaid autasustatakse tänukirja ning seinaplaadiga.

§ 5.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.