Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kultuuriharrastusele ja noorsootööle toetuse eraldamise kriteeriumid

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2018, 3

Kultuuriharrastusele ja noorsootööle toetuse eraldamise kriteeriumid

Vastu võetud 12.11.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 31. mai 2018. a määruse nr 27 “Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord“ § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Rapla valla (edaspidi vald) eelarvest kultuuriharrastusele ja noorsootööle tegevus- ja projektipõhise toetuse eraldamise kriteeriumid.

  (2) Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitatud nõuetekohased taotlused kultuuriharrastuse ja noorsootöö toetamiseks vaatab läbi vallavalitsuse moodustatud kultuurinõukogu. Nõuetele mittevastavad taotlused jäetakse läbi vaatamata.

  (3) Nõuetekohane taotlus on vormistatud korrektselt, taotluse selgitused ja lisamaterjalid on piisavad toetuse eraldamise kriteeriumitele vastavuse hindamiseks ning esinenud puudused on määratud tähtajaks likvideeritud.

  (4) Lõppotsuse toetuse eraldamiseks langetab vallavalitsus kultuurinõukogu ettepanekul.

§ 2.   Kultuurinõukogu

  (1) Kultuurinõukogu (edaspidi nõukogu) ülesandeks on valla eelarves kultuuriharrastuse toetuseks eraldatud vahendite (tegevustoetus ja projektipõhine toetus) jaotamisettepanekute tegemine vallavalitsusele.

  (2) Nõukogu võib kunstilise taseme hindamisel ja hooaja pikkuse määramisel kaasata eksperte või kasutada ekspertide hinnanguid.

§ 3.   Tegevustoetuse eraldamise kriteeriumid

  (1) Tegevustoetuse võib eraldada:
  1) valla territooriumil alaliselt tegutsevale kunstilise eneseväljendusega tegelevale ühendusele (laulukoorid, rahvatantsukollektiivid, rahvamuusikaansamblid ja –kapellid, orkestrid, kes osalevad üld- ja maakonna laulu- ja tantsupidude protsessis ning näiteringid);
  2) kunsti huviala õpetamiseks 6–19 aastasele noorele;
  3) kogukondlikule ühendusele, mille tegevus on vähemalt piirkondlik või ülevallaline ning mis täidab oma põhikirjalisi eesmärke (sh toetus kogudusele).

  (2) Tegevustoetuse eraldamise eesmärgid:
  1) valla harrastuskultuuris kunstilise taseme ja mitmekesisuse hoidmine;
  2) kvalifikatsioonile vastava juhendaja toetamine;
  3) kogukondliku ühenduse tegevuse järjepidevuse hoidmine.

  (3) Kunstilise eneseväljenduse toetamisel arvestatakse taotleja kollektiivi kunstilist taset, juhendaja kvalifikatsiooni, hooaja pikkust, tegevuse jätkusuutlikkust ja panust valla kultuuriellu.

  (4) Kunstilises tasemes eristatakse tavataset, nõudlikku taset ja kõrgtaset, mida väljendab repertuaari keerukus, kollektiivi reaalsel esinemistegevusel näidatud tase, esinemiste arv ning festivalidel ja konkurssidel saavutatud tulemused. Tasemele vastavalt kujuneb toetatud tundide arv ühes kalendrikuus:
  1) tavatase – kollektiiv on osalenud valla üritustel ning maakonna laulu- ja tantsupidudel. Repertuaar on lihtsakoeline. Toetatud tundide arv 20 tundi.
  2) nõudlik tase - kollektiiv on vallas esinenud heatasemeliste kontsertide ja etendustega ning osalenud üld- ja maakonna laulu- ja tantsupidudel. Repertuaar on suhteliselt keerukas. Toetatud tundide arv 25 tundi.
  3) kõrgtase – kollektiiv on esinenud kõrgtasemeliste kontsertide ja etendustega ning osalenud üld- ja maakonna laulu- ja tantsupidudel. Kollektiiv on saavutanud konkurssidel häid tulemusi ning on vabariigis tuntud ja tunnustatud. Repertuaar on keerukas, harjutab vähemalt 2 korda nädalas ja mitte vähem kui 2 tundi korraga. Toetatud tundide arv 30 tundi.

  (5) Kollektiivi juhendaja kvalifikatsiooni eristatakse ettevalmistuse tasemele vastavalt erialase haridusega ja erialase kõrgharidusega või vastava kutsetunnistusega juhendaja.

  (6) Kollektiivi juhendamise hooaja pikkuse määramisel arvestatakse kollektiivi kunstilist taset. Vastavalt kunstilisele tasemele on hooaja pikkuse arvestuslik tööperiood:
  1) tavatasemel 9 kuud;
  2) nõudlikul tasemel 10 kuud, üldlaulu- ja tantsupeo aastatel 11 kuud;
  3) kõrgtasemel 11 kuud.

  (7) Kunstiõpetuse juhendamise hooaja pikkuse arvestuslik tööperiood on vähemalt 9 kuud.

  (8) Kogukondliku ühenduse (sh koguduse) toetamisel arvestatakse järgmist:
  1) toetusest saab osa võimalikult palju valla elanikke;
  2) toetuse saaja tegevus on valla- või piirkonnaülene;
  3) toetuse saaja tegevus on jätkusuutlik.

  (9) Kollektiivi juhendamise tunnitasu piirmäärad, kunstiõpetuse juhendamise tasu iga juhendatava lapse kohta ja kogukondliku ühenduse toetuse suuruse kehtestab vallavalitsus korraldusega.

§ 4.   Projektipõhise toetuse eraldamise kriteeriumid

  (1) Projektipõhise toetuse võib eraldada, kui:
  1) toetuse taotlus on laekunud tähtajaks;
  2) projekti teostajad tegutsevad valla kultuuriruumis;
  3) taotleja on kasutanud eelnevaid vallavalitsuse antud toetusi otstarbekalt;
  4) teistest fondidest rahastataval projektil on oma- või kaasfinantseerimine;
  5) projekt arendab piirkondlikku kultuuri- või noorsootööalast tegevust ning sellest saab osa võimalikult palju valla inimesi;
  6) projekt sisaldab uudseid ideid ning põnevaid loomingulisi lahendusi;
  7) projekt on suunatud rahvakultuuri hoidmisele ja on jätkusuutlik;
  8) projekt on valla seisukohalt oluline ning traditsioonidega;
  9) projekt aitab kaasa valla positiivse maine kujundamisele;
  10) projekti raames korraldatakse vallasiseseid või maakondlikke kultuurisündmusi;
  11) projekti raames osalevad (sh esindavad väljaspool valda) valla kultuurikollektiivid, noorteühendused või üksikisikud vabariiklikel ja/või rahvusvahelistel konkurssidel, rahvakultuurialastel üritustel ja teistel olulistel sündmustel (konkurssidel või festivalidel osalemise toetuse taotlusele peab olema lisatud koopia kutsest ja sündmuse programm);
  12) projekti tegevus hõlmab valla kultuuriloo alaseid uuringuid, ülevaateid ja muude kultuurialaste väljaannete kirjastamist või näituste korraldamist (mitteperioodilise trükise väljaandmise toetuse taotlusele peab olema lisatud kirjeldus koos käsikirjaga, trükikoja hinnapakkumine, viited eelnevalt ilmunud teoste või publikatsioonide kohta ajakirjanduses, soovitus vastava eriala autoriteedilt, samuti autori tutvustus, trükise formaat, maht ning trükiarv, näituste korraldamisel peab olema toetuse taotlusele lisatud ideekavandi tutvustus ja eksponeerimispaiga kinnitus).

  (2) Eelarveliste vahendite piisavuse korral võib erandina toetada projekte, mis sisaldavad vallas kultuurialaste koolituste korraldamist ja läbiviimist ning noorte- või õpilasvahetuses ja laagrites osalemist.

  (3) Üldjuhul eraldatakse toetust ühele projektile kuni 500 eurot.

§ 5.   Toetuse kasutamiskõlbmatud tegevused

  Rapla valla eelarvest ei eraldata kultuuriharrastuse ja noorsootöö toetust:
  1) enne toetuse taotlemist toimunud üritustele ja sündmustele;
  2) toitlustamiskulude katmiseks;
  3) instrumentide, tehnika ja muu vara soetamiseks eraisikuna (välja arvatud kunstitarbed konkreetse väljundi tarbeks);
  4) remondi- ja halduskulude katmiseks;
  5) ruumide sisustuse, kontoritehnika ja muu sarnase soetamiseks;
  6) ühingute ja seltside asutamiskulude katmiseks;
  7) litsentside ostmiseks, liikme- ja liisingumaksude tasumiseks;
  8) õppemaksude maksmiseks (välja arvatud vallale eriti vajaliku eriala/kvalifikatsiooni saamine);
  9) asutusesiseste ürituste korraldamiseks;
  10) ekskursioonide ja kultuurireiside rahastamiseks;
  11) interneti kodulehe valmistamise kulude katmiseks.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Rapla Vallavalitsuse 3. detsembri 2012. a määrus nr 21 “Kultuuriharrastusele toetuse määramise kriteeriumid“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Piret Minn
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json