HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Erra Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2018, 9

Erra Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 14.11.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Erra Lasteaia (edaspidi lasteaed) põhimäärusega (edaspidi põhimäärus) sätestatakse lasteaia tegevuse eesmärgid ja ülesanded, struktuuri ja juhtimise põhimõtted, õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste ja lastevanemate ning lasteaia töötajate õigused ja kohustused ning hoolekogu tegevus ja töökord.

§ 2.   Lasteaia liik, eesmärk ja õppekeel.

  (1) Lasteaed on Lüganuse Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, seadustest ning nende alusel antud õigus- ja haldusaktidest.

  (2) Lasteaed on ühe liitrühmana tegutsev eestikeelne lasteaed.

  (3) Lasteaia tegevuse ja arengu aluseks on koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga koostatud arengukava. Arengukava kinnitab vallavalitsus määrusega.

  (4) Arengukava määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise korra.

  (5) Lasteaia arengukava koostamise tingimused ja kord sätestatakse vallavalitsuse kehtestatud hallatavate asutuste arengukavade koostamise korras.

  (6) Lasteaia tegevuse aluseks on Haridus– ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba.

  (7) Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada koolieast noorematele lastele, kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist ning luua tingimused ja võimalused:
  1) alushariduse omandamiseks, arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
  2) tervikliku isiksuse kujunemiseks;
  3) lapse tervise hoidmiseks ja tugevdamiseks;
  4) lapse emotsionaalse, kõlbeliste sotsiaalsee, vaimse ja kehalise arengu toetamiseks;
  5) töötajatele oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
  6) koostööks lapse õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel lapsevanema või muu seadusliku esindajaga (edaspidi lapsevanem), sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, vallavalitsuse, teiste koolieelsete lasteasutuste ja muude organisatsioonidega.

§ 3.   Lasteaia asukoht, teeninduspiirkond, eelarve ja sümboolika

  (1) Lasteaed asub aadressil Puiestee tänav 8, Erra alevik, Lüganuse vald Ida- Virumaa.

  (2) Lasteaia lahtioleku aja, aastaringse või hooajalise tegutsemise ja selle erisused otsustab Vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekutest.

  (3) Lasteaed õppeaasta algab 1.septembril ja kestab 31.augustini.

  (4) Lasteaia teeninduspiirkond on Lüganuse vald.

  (5) Lasteaeda võetakse vastu esmajärjekorras Lüganuse valla haldusterritooriumil elavad lapsed, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad lasteaias Kannike. Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt Lüganuse valda, eelistades Lüganuse vallas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool Lüganuse valda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (6) Lasteaial on Lüganuse valla eelarves oma alaeelarve.

  (7) Lasteaial võib olla oma sümboolika, milleks on logo ja/või lipp.

§ 4.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteaia asjaajamine toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud asjaajamiskorrale ja teistele asjaajamiskorraldust reguleerivatele õigusaktidele.

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

2. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSTE ALUSED 

§ 5.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe– ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava määrab kindlaks:
  1) õppe- ja kasvatustöö eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel;
  2) õppe– ja kasvatustegevuse korralduse (päevakava koostamise põhimõtted, õppe– ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sh suveperioodil;
  3) lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted ja korra;
  4) lapsevanematega koostöö põhimõtted;
  5) erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korra;
  6) õppekava uuendamise ja täiendamise korra.

  (3) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (4) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamise aluseks on lasteaia õppekava. Tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (5) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 6.   Laste õigused ja kohustused

  (1) Lapsel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Laste kohustused on kirjeldatud lasteaia kodukorras ja iga rühma reeglites.

§ 7.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua laps lasteaeda selle lahtiolekuaegadel järgides lasteaia päevakava ning arvestades õigus- ja haldusaktidest tulenevate nõuetega;
  2) luua koostöös lasteaia töötajatega tingimused lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, saada nõu õppe– ja kasvatusküsimustes;
  3) tutvuda lasteaia kodukorra, õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  4) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  5) kasvatamist ja õpetamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda lasteaia direktori, hoolekogu, vallavalitsuse või lasteaia üle riikliku järelvalvet teostava organi poole.

  (2) Vanemate kohustused:
  1) võimaldama lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ning tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma igakuiselt lapse toidukulu päevamaksumuse ja vallavolikogu otsustatud määras ning vallavalitsuse kehtestatud muude kulude arvestusliku maksumuse osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetava osa;
  4) informeerima lasteaed lapse tervisehäiretest ning lasteaiakohast loobumisest.
  5) hoidma lasteaia kasutuses olevaid esemeid;
  6) lapsevanem on kohustatud lapsele õigeaegselt järele tulema, lapsevanema alkoholi- ja/või narkojoobe kahtluse korral last vanemale üle ei anta.

4. peatükk LASTEAIA TÖÖTAJAD 

§ 8.   Lasteaia töötajad

  (1) Lasteaia töötajate koosseisu määrab lasteaia direktor, arvestades õigusaktidega kehtestatud nõudeid ja esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (2) Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles, samuti määrab vastutuse töötaja tööülesannete ja -kohustuste täitmatajätmise või mittenõuetekohase täitmise eest lasteaia direktor vastavalt õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 9.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud käesoleva põhimäärusega, töökorraldusreeglitega, töölepinguga, ametijuhendiga ning teiste töökorraldust reguleerivate dokumentidega.

  (2) Töötajad loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

  (3) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (4) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja pidajale õppe- ja kasvatustöö parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (5) Töötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (6) Personal jälgib Lasteaia territooriumi, ruumide, töökaitse ja tuleohutuse vahendite korrasolekut, rakendab abinõusid nende õigeaegseks remondiks.

  (7) Lasteaia töötajad on kohustatud koheselt teavitama lasteaia direktorit ja vallavalitsuse ametnikku, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, lapse koduse kasvukeskkonna ebarahuldavast olukorrast või kui laps on langenud kehalise, emotsionaalse, vaimse või seksuaalse väärkohtlemise ohvriks.

§ 10.   Konkursi korraldamine

  (1) Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (2) Pedagoogide kutseoskused, kutsemeisterlikkus ja kvalifikatsioonitase peavad vastama valdkonna ministri kehtestatud määrusele.

5. peatükk LASTEAIA TEGEVUSE KORRALDAMINE JA JUHTIMINE 

§ 11.   Direktor

  (1) Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale. Lasteaia direktori kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (2) Direktoriga sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (3) Direktor kindlustab lasteaia tulemusliku ja häireteta töö ning lasteaia kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, lasteaia hoolekogu ja teiste organitega. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (4) Direktoril on koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigusteha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud pädevuse piires ja korras.

  (5) Lasteaia direktor:
  1) kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  2) korraldab lasteaia pedagoogilise nõukogu tegevust;
  3) esitab ühe kuu jooksul õppeaasta algusest vallavalitsusele kinnitamiseks hoolekogu koosseisu;
  4) kinnitab käskkirjaga lapse rühma nimekirja arvamise ja sealt väljaarvamise vastavalt õigus- ja haldusaktidega kehtestatud nõuetele;
  5) kinnitab käskkirjaga lapse toidukulu päevamaksumuse vastavalt hoolekogu otsusele;
  6) tagab lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste täitmise;
  7) vastutab lasteaia eelarve täitmise eest vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  8) vastutab tervisekaitse ja tuleohutusnõuete täitmise eest;
  9) esitab vallavalitsusele ja lasteaia hoolekogule kord aastas kirjaliku ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;
  10) koostab lasteaia eelarvetaotluse kooskõlastatult hoolekoguga ja esitab selle vallavalitsusele;
  11) kehtestab lasteaia sisehindamise läbiviimise korra ning vastutab sisehindamise läbiviimise ja aruande koostamise eest;
  12) koostab ja kinnitab käskkirjaga lasteaia töökorraldusreeglid ja teised lasteaia tegevust korraldavad dokumendid ja tutvustab neid töötajatele allkirja vastu;
  13) sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles töölepingud lasteaia töötajatega;
  14) teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia struktuuri ja koosseisude muutmiseks ja kinnitamiseks;
  15) annab välja käskkirju ja suuliseid ning kirjalikke korraldusi oma pädevuse piires;
  16) korraldab lasteaeda saabunud kirjade ja avalduste lahendamist ning muud asteaeda käsitletavat asjaajamist.

  (6) Direktorit asendab tema äraolekul kõigi õiguste ja kohustustega direktori käskkirjaga direktori ülesannetesse nimetatud isik.

§ 12.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Lasteaial on pedagoogiline nõukogu, kuhu kuuluvad lasteaia pedagoogid ja mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja Vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuste parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogiline nõukogu juhindub oma tegevuses seadusest, käesolevast põhimäärusest, vallavalitsuse ja lasteaia hoolekogu otsustustest ning direktori käskkirjaga kinnitatud pedagoogilise nõukogu töökorrast.

  (3) Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 13.   Hoolekogu

  (1) Lasteaia hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on koostöös lasteaia töötajatega luua lapsele õppe- ja kasvatustegevuseks ja tema arengule ja huvidele vastav keskkond.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad lasteaia õpetajate esindaja pedagoogilise nõukogu otsuse alusel, neli lapsevanemate esindajat nende ühise otsuse alusel ja vallavalitsuse esindaja. Lasteaia erinevate rühmade vanemaid ei või esindada üks ja sama isik. Vanemate esindaja ei tohi kuuluda lasteaia töötaja hulka.

  (3) Hoolekogusse valivad lastevanemad oma esindajad lastevanemate koosolekul, mis toimub iga õppeaasta alguses. Valitakse üks asendusliige. Asendusliikmel on hääleõigus põhiliikme asendamisel.

  (4) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (5) Hoolekogu volitused kestavad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (6) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (7) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete seast esimehe, aseesimehe ja protokollija.

  (8) Hoolekogu liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamine lasteaia nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
  4) tema surma korral;
  5) tema kirjaliku avalduse alusel.

  (9) Hoolekogu liikme volituse enneaegsest lõppemisest teavitab lasteaia direktor vallavalitsust kirjalikult.

  (10) Hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel kinnitatakse asendusliige hoolekogu liikmeks, vajadusel korraldab lasteaia direktor uue liikme valimised.

  (11) Vallavalitsus kehtestab määrusega täpsema lasteaia hoolekogu moodustamise ja töökorra.

  (12) Lasteaia direktor esitab hoolekogule ja vallavalitsusele aruande õppe- ja kasvatustööst ning majandamisest iga õppeaasta kohta.

  (13) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid laste soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) kinnitab kooskõlastatult pedagoogiline nõukogu lasteaia kodukorra;
  7) annab arvamuse õppekava ja selle muudatuste kohta enne nende kinnitamist direktori poolt;
  8) teeb koostööd pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava väljatöötamisel;
  9) kinnitab direktori ettepanekul õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  10) toetab lasteaeda ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel;
  11) kuulab ära lasteaia pedagoogilise nõukogu ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
  12) teeb vajadusel vallavalitsusele ettepanek järelevalve teostamiseks lasteaia tegevuse üle;
  13) kaasab kooskõlastatult vallavalitsusega vajadusel eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ja eksperte;
  14) täidab teisi seadusega, käesoleva põhimäärusega ja teiste valla õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid.

§ 14.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja Lasteaia pidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava. Lasteaia sisehindamisel analüüsitakse õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor oma käskkirjaga

  (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja lasteasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Enne sisehindamise aruande kinnitamist lasteaia direktori poolt esitab ta selle kooskõlastamiseks hoolekogule ja vallavalitsusele.

§ 15.   Lasteaia nõustamine sisehindamise küsimustes

  (1) Nõustamine sisehindamise küsimuses toimub valdkonna ministri kehtestatud korras. Nõustamise eesmärk on anda lasteaiale soovitusi sisehindamise kohta.

  (2) Sisehindamise aruandes väljatoodud tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega arvestab lasteaed arengukava tegevuskava koostamisel.

6. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 16.   Vara ja majandamine

  (1) Lasteaia vara kuulub Lüganuse valla munitsipaalomandisse. Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Lasteaia eelarve tuludeks on laekumised riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast ning annetustest. Lasteaia teavitab annetustest vallavalitsust.

  (3) Lasteaia raamatupidamisarvestust korraldab vallavalitsuse rahandusosakond.

§ 17.   Asjaajamine, aruandlus ja järelevalve

  (1) Lasteaia asjaajamine toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud asjaajamiskorrale ja teistele asjaajamiskorraldust reguleerivatele õigusaktidele.

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (4) Haldusjärelevalvet lasteaia tegevuse üle teostatakse õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

  (5) Lasteaia pidaja järelevalvet lasteaia sisulise tegevuse üle teostab vallavalitsus, vallavolikogu revisjonikomisjon ja hoolekogu.

  (6) Lasteaia finantsmajanduslikku tegevuse üle teostab järelevalvet vallavalitsuse rahandusosakond, vallavolikogu revisjonikomisjon ja hoolekogu.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 18.   Lasteaia põhimääruse muutmine, täiendamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Lasteaia põhimääruse muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja lasteaia direktor koostöös lasteaia hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja vallavalitsusega. Eelnõu peab enne kinnitamist heaks kiitma vallavolikogu vastava valdkonna komisjon.

  (3) Sonda Vallavolikogu 19.11.2014 määrus nr 13 „Erra Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json