Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

2019. aasta maamaksu määrade kehtestamine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2018, 20

2019. aasta maamaksu määrade kehtestamine

Vastu võetud 15.11.2018 nr 26
jõustumine 01.01.2019

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja 2 ning § 11 lg 4 ja 6 ning Jõelähtme Vallavolikogu 17.11.2016 määruse nr 93 „Maamaksu täiendava maksuvabastuse rakendamise kord“ alusel.

§ 1.  Jõelähtme vallas 2019. aasta maamaksu määrad

  Kehtestada Jõelähtme vallas 2019. aasta maamaksu määrad hinnatsooniti alljärgnevalt:
 1) H0245001 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
 2) H0245002 – 1,0 % maa maksustamishinnast aastas
 3) H0245003 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
 4) H0245004 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
 5) H0245005 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
 6) H0245006 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
 7) H0245007 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
 8) H0245008 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
 9) H0245009 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
 10) H0245010 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
 11) H0245011 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas
 12) H0245012 – 1,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.  Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa 2019. aasta maamaksu määr Jõelähtme vallas

  Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määrad Jõelähtme vallas on 2019. aastal kõikides hinnatsoonides 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.  Maamaksu täiendav maksuvabastus

  Vabastada Jõelähtme Vallavolikogu 17.11.2016 määruse nr 93 § 2 nimetatud isikud nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas, kuid mitte enam kui summas 40,00 €.

§ 4.  Maamaksu maksjate arvestus

  Vallavalitsusel korraldada maamaksu maksjate arvestus maksjate lõikes.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2019.

Väino Haab
vallavolikogu esimees