Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mustvee Valla Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2018, 26

Mustvee Valla Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 15.11.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Mustvee valla põhimääruse § 45 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Spordikeskuse ametlik nimetus on Mustvee Valla Spordikeskus (edaspidi spordikeskus).

 (2) Spordikeskus on Mustvee Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (3) Spordikeskuse aadress on Narva tn 24, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgevamaa.

 (4) Spordikeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

 (5) Spordikeskusel on oma sümboolika ja dokumendiplangid.

§ 2.  Spordikeskuse eesmärgid, ülesanded ja õigused

 (1) Spordikeskuse eesmärk on tagada aastaringselt igas vanuses Mustvee valla elanikele ja külalistele võimalused sportlike tegevuste ja tervislike eluviiside harrastamiseks.

 (2) Spordikeskus koordineerib kõikide Mustvee valla spordiobjektide tegevust ja nende majandamist.

 (3) Eesmärkide saavutamiseks spordikeskus:
 1) loob vastavalt võimalustele täiendavaid võimalusi sportlike tegevuste arendamiseks;
 2) koostöös valla ja kogukonnaga arendab, parendab ning loob uusi rajatisi;
 3) säilitab, arendab ning loob uusi traditsioone;
 4) korraldab erinevaid spordivõistlusi ja -üritusi;
 5) propageerib tervislikke ja sportlikke eluviise;
 6) koordineerib valla spordielu;
 7) osutab või võimaldab spordikeskuse halduses olevates ruumides osutada toitlustus-, majutus- ja olmeteenuseid;
 8) arendab koostööd erinevate organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
 9) koostab valla võistkonnad ja esindused osalemaks maakondlikel ja vabariiklikel kohalike omavalitsuste vahel peetavatel võistlustel;
 10) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 3.  Spordikeskuse juhtimine

 (1) Spordikeskust juhib juhataja.

 (2) Spordikeskuse juhataja kinnitab ametisse vallavalitsus. Juhatajaga sõlmib töölepingu ja täidab tema suhtes tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem.

 (3) Spordikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused kinnitab spordikeskuse juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

 (4) Spordikeskuse juhataja:
 1) vastutab spordikeskuse tegevuse ja üldise arengu eest;
 2) tagab spordikeskusele pandud ülesannete täitmise ja korraldab spordikeskuse tegevust vastavalt käesolevale põhimäärusele;
 3) esindab spordikeskust oma pädevuse piires, ilma täiendavate volitusteta;
 4) teeb tehinguid kinnitatud eelarve piires ja sätestatud õigusaktide raames;
 5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid spordikeskuse töötajatega;
 6) sõlmib, muudab ja lõpetab spordikeskuse hallatavate objektide kasutuslepinguid ning muid spordikeskuse tegevusega seotud lepinguid;
 7) annab välja käskkirju spordikeskuse töö sisemiseks korraldamiseks, sealhulgas kehtestab töökorralduse reeglid ja tagab tööohutuse nõuete täitmise;
 8) koostab spordikeskuse eelarve projekti ja vastutab eelarve täitmise eest;
 9) vastutab spordikeskuse halduses oleva vallavara sihipärasse ja otstarbeka kasutamise eest.

§ 4.  Spordikeskuse vara ja finantseerimine

 (1) Spordikeskuse vara on valla omandis olev maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ja eelarvevahendid, mille vallavalitsus on spordikeskusele andnud sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

 (2) Spordikeskus valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt Mustvee Vallavolikogu kehtestatud korrale.

 (3) Spordikeskusel on vallaeelarve koosseisus oma eelarve. Spordikeskuse eelarve tulud on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, omatulu käesoleva põhimäärusega lubatud tasulistest teenustest, sihtotstarbelistest eraldistest, toetustest ja annetustest.

 (4) Spordikeskuse poolt pakutavate teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

 (5) Spordikeskuse raamatupidamist korraldab vallavalitsuse finantsosakond.

§ 5.  Järelevalve

  Spordikeskuse ja selle juhataja tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teeb järelevalvet vallavalitsus.

§ 6.  Spordikeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Spordikeskuse ühinemise, jagunemise, ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Mustvee Vallavolikogu.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Jüri Morozov
Vallavanem

Daisy Utsar
Vallasekretär