KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Maardu linna kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Maardu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2018, 27

Maardu linna kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 03.04.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõigete 1 ja 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Maardu linna kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on Maardu linna haldusterritooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mis on moodustatud kriisireguleerimise tegevuse korraldamiseks ja koordineerimiseks Maardu linnas (edaspidi linn).

 (2) Komisjoni moodustab Maardu Linnavalitsus.

 (3) Komisjoni teenindab linnakantselei.

§ 2.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni esimees on linnapea.

 (2) Komisjoni aseesimees on kriisireguleerimise valdkonda kureeriv abilinnapea.

 (3) Komisjoni koosseisu kinnitab linnapea oma käskkirjaga

 (4) Kui komisjoni esimehel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda komisjoni aseesimees või komisjoni esimehe poolt määratud isik.

 (5) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik hädaolukorra ajal mingil põhjusel ajutiselt komisjoni töös osaleda, siis asendab teda komisjoni esimehe poolt määratud isik.

 (6) Komisjoni liikmed on kohustatud teatama oma kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e-post, kodune aadress) ja koheselt nende andmete muutustest komisjoni esimehele.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

  Komisjon:
 1) koordineerib kriisireguleerimist Maardu linna haldusterritooriumil;
 2) teavitab avalikkust hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras;
 3) abistab vajaduse korral Vabariigi Valitsuse poolt eriolukorra väljakuulutamisel määratud eriolukorra juhti hädaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
 4) abistab vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamisel;
 5) kooskõlastab kohaliku omavalitsuse õppuste kavandid;
 6) kinnitab kooskõlastatult õppuse korraldajaks kavandatud asutusega kohaliku omavalitsuse hädaolukorra lahendamise õppuse aja, õppuse korraldaja ja hädaolukorrad, mille lahendamise protseduure ja võimekusi kontrollitakse;
 7) teeb regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele ettepanekuid hädaolukordadeks valmistumise, hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta linnas;
 8) peab arvestust linna haldusterritooriumil olevate ja hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid;
 9) annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid linna õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda;
 10) tulenevalt hädaolukorra riskianalüüsist korraldab linna territooriumil ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist;
 11) teeb Maardu Linnavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 12) teeb kriisireguleerimise alast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega;
 13) koostab ja kinnitab igal aastal komisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile;
 14) koostab ja kinnitab komisjoni iga-aastase tegevuse kokkuvõtte ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile;
 15) täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.  Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus
 1) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes linna asutustelt ning elutähtsa teenuse osutajatelt vajalikku informatsiooni teenuse kohta ning komisjoni tööks vajalikke materjale;
 2) teha volikogule ettepanekuid hädaolukorra likvideerimiseks vajalike ressursside kasutamiseks;
 3) teha volikogule ettepanekuid riskianalüüsi tulemuste arvestamiseks omavalitsuse arengukavades;
 4) anda hinnanguid ja teha ettepanekuid linna kriisireguleerimise valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõudesse;
 5) teha volikogule ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
 6) luua töögruppe komisjoni eesmärkide täitmiseks;
 7) saada pädevatelt riigiasutustelt kriisireguleerimisalast nõustamist ja koolitusi;
 8) teha koostööd pädevate riigiasutuste, teiste omavalitsustega ja linna ettevõtjatega.

§ 5.  Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
 1) esindab komisjoni riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes;
 2) korraldab komisjoni tööd ja kutsub kokku komisjoni koosolekuid;
 3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

§ 6.  Komisjoni töökorraldus

 (1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (2) Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

 (3) Komisjoni liikmel on õigus teha ettepanek komisjoni koosolekule ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute kutsumiseks.

 (4) Ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute osalemise komisjoni koosolekul otsustab komisjoni esimees.

 (5) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate isikute nimekiri esitatakse vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele. Komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumisel võib käesolevas lõikes sätestatut mitte arvestada, kui seda ei võimalda kujunenud olukord.

 (6) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

 (7) Komisjoni otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

 (8) Komisjoni koosolekud ja otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (9) Komisjoni otsused ja protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

§ 7.  Põhimääruse muutmise kord

 (1) Põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Maardu Linnavalitsus.

 (2) Põhimääruse muutmise eelnõu kooskõlastab komisjon Päästeametiga.

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Maardu Linnavalitsuse 24. märtsi 2005.a. määrus nr 1 „Maardu kriisikomisjoni põhimääruse ja koosseisu kinnitamine“.

§ 9.  Rakendussätted

  Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vladimir Arhipov
Linnapea

Tiiu-Ann Kaldma
Linnasekretär