SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2018, 29

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise kord

Vastu võetud 15.11.2018 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, § 42 lg 1 ning sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” § 24 lg 1 p 1 alusel.

§ 1.  Määruse eesmärk ja reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab puuetega inimeste eluruumi kohandamisega seotud kulude hüvitamise tingimused ja korra „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ raames.

 (2) Määrusega reguleeritakse puuetega inimeste teavitamist, eluruumi kohandamiseks taotluste vastuvõtmist ja menetlemist, eluruumi kohanduse saajate nimekirja koostamise aluseid, kohanduste tegemiseks vajalike kokkulepete, lepingute sõlmimist, kohanduse saajale või tegijale lepingu kohaselt tööde eest tasumist, dokumentide säilitamist ning projektidele järelkontrolli ja kohanduse mõju hindamise tegemist.

 (3) Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamisega seotud kulude hüvitamise eesmärk on tagada puuetega inimestele paremad elamis-, õppimis-, ja töötamistingimused. Vähendada inimeste puudest tingitud raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega.

 (4) Käesoleva korra alusel hüvitatakse eluruumi kohandamist puudega isiku:
 1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 2) hügieenitoimingute parandamiseks;
 3) köögitoimingute parandamiseks.

 (5) Eluruumide kohandamist rahastatakse Lääne-Nigula valla eelarvest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist Lääne-Nigula vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruses nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ sätestatu tähenduses.

§ 3.  Õigustatud isikud

  Eluruumi kohandamisega seotud kulude hüvitamist on õigus taotleda isikul kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Lääne-Nigula vald ning kellele on Sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud puude raskusaste ning kes vajab eluruumi kohandamist puudest tulenevate erivajaduste tõttu.

§ 4.  Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  Rahandusministeeriumi poolt puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme kohalike omavalitsuste taotlusvooru väljakuulutamise järgselt avaldab Lääne-Nigula Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) eluruumi kohandamiseks taotluste vastuvõtu algusest ja esitamise tähtajast Lääne-Nigula valla kodulehel ja ajalehes.

§ 5.  Eluruumi kohandamise taotlemine

 (1) Eluruumi kohandamise kulude hüvitamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
 2) taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
 3) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
 4) eluruumi kohandamise põhjendus;
 5) planeeritava kohanduse kirjeldus;
 6) otsuse ja lepingu kättesaamise viis.

 (2) Taotlusele lisatakse:
 1) Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme kohta;
 2) eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui kohanduse saaja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
 3) eluruumi kaasaomaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi ainuomanik;
 4) korteriühistu nõusolek, kui eluruumi kohandamisega seonduvad tööd teostatakse väljaspool eluruumi;
 5) esindusõigust tõendava dokumendi koopia, kui taotluse on esitanud taotleja esindaja;
 6) vajadusel taotleja, tema seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikku seisundit tõendavad dokumendid (kuue kuu pangakontode väljavõtted taotleja ja taotlejale ülalpidamist andma kohustatud isikutelt);
 7) Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamise kohta (olemasolul);
 8) vajadusel ehitusteatis ja ehitusprojekt;
 9) kohanduse puhul, mille maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui 5000 eurot, üks hinnapakkumine;
 10) kohanduse puhul, mille maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem, kaks hinnapakkumist.

§ 6.  Taotluste menetlemine ja toetuse saajate nimekirja koostamine

 (1) Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond koostöös majandusosakonnaga kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust, hindab eluruumi kohandamise võimalikkust, vajadust ja otstarbekust.

 (2) Sotsiaalhoolekande osakonnal on õigus nõuda lisadokumente, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumusi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

 (3) Kui taotluses esineb puudusi või on otsustamiseks vaja esitada lisadokumente ja/või kooskõlastusi, määrab sotsiaalhoolekande osakond esimesel võimalusel taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (4) Kui puudusi ei ole tähtajaks vaatamata meeldetuletusele kõrvaldatud, võib jätta taotluse läbi vaatamata.

 (5) Taotluse hindamisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, vajadust ja otstarbekust. Eelistatakse suurema abivajadusega taotlejaid. Arvestada võib ka üksi elava taotleja või temaga seadusjärgsete ülalpidajate majanduslikku olukorda.

 (6) Esitatud taotluste alusel kinnitab vallavalitsus korraldusega eluruumi kohanduse saajate nimekirja, arvestades eelnevalt sotsiaalhoolekande osakonna hindamistulemuste ja ettepanekutega.

 (7) Isikut, kelle taotlus jäetakse läbi vaatamata või rahuldamata teavitatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud korras.

 (8) Nõuetele vastavate taotluste põhjal esitab vallavalitsus koondtaotluse rahandusministeeriumile, võttes aluseks sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” lisas 1 määratud standardiseeritud ühikuhinnad või vastava ühikuhinna puudumise korral eeldatava eelarve.

§ 7.  Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise määramine

 (1) Otsuse eluruumi kohandamise kulude hüvitamise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul pärast Rahandusministeeriumilt koondtaotluse rahuldamise otsuse saamist.

 (2) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui eluruumi kohanduse tulemused on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

 (3) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine” lisas 1 nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

 (4) Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord.

§ 8.  Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

 (1) Eluruumi kohanduste tegemiseks sõlmitakse vajalikud ehitustööde kokkulepped ja kahe- või kolmepoolsed lepingud ehitustööde teostamiseks.

 (2) Lepingu sõlmimisel ja kulude hüvitamisel arvestatakse ka ehitusteatise olemasolu juhul, kui see on tööde teostamiseks nõutav.

 (3) Lepingus sätestatakse vähemalt:
 1) teostatavad kohandustööd;
 2) osapoolte rahalised kohustused, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamine, tööde ja väljamaksete tähtajad jm);
 3) kohandamise teostamise aeg;
 4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 6) muud olulised tingimused.

 (4) Eluruumi kohandamiseks on aega kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

§ 9.  Eluruumi kohandustööde eest tasumine

 (1) Hüvitise väljamaksmiseks esitab kohanduse saaja või ehitustööde teostaja vallavalitsuse vastutavale ametnikule kulu tõendavad dokumendid, mis peavad olema kooskõlas taotlusega koos esitatud hinnapakkumustega ja ehitustööde kokkuleppe/lepinguga.

 (2) Pärast kuludokumentide saamist kontrollib sotsiaalhoolekande osakond koostöös majandusosakonnaga eluruumi kohandamiseks tehtud tööd ja kuludokumentide vastavust sellele ning koostab kontrollakti, milles märgitakse muuhulgas eluruumi kohandamiseks tehtud tööd, hinnang tehtud tööde ja kuludokumentide vastavusele ning hüvitamisele kuuluv lõplik summa.

 (3) Hüvitis makstakse üldjuhul pärast kohanduste teostamist ja kontrollakti koostamist lepingus näidatud arvelduskontole 30 kalendripäeva jooksul.

 (4) Lepingu või ehitustööde kokkuleppe kohaselt tehtud tööde eest tasub vallavalitsus.

 (5) Kohanduse saaja tasub tööde eest ise osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda.

§ 10.  Dokumentide säilitamine

  Vallavalitsus säilitab kohandamisega seotud dokumente vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadusele ja vallavalitsuse kehtestatud asjaajamise korrale.

§ 11.  Järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  Sotsiaalhoolekande osakond annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on sotsiaalhoolekande osakonnal koos majandusosakonnaga õigus teha kohandatud eluruumis paikvaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja tema lähedasi.

§ 12.  Määruse rakendumine

 (1) Vallavalitsus kinnitab määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
volikogu esimees