Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põltsamaa valla tunnustamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2018, 33

Põltsamaa valla tunnustamise kord

Vastu võetud 15.11.2018 nr 63

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja Põltsamaa Vallavolikogu 12. aprilli 2018 määruse nr 13 „Põltsamaa valla põhimäärus“ § 12 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Põltsamaa valla aukodaniku nimetuse, teenetemärgi, tänukirja andmise ja valdkondliku tunnustuse andmise kord.

  (2) Määruse tähenduses määratletakse Põltsamaa Vallavalitsust kui täitevorganit (edaspidi vallavalitsus) ja kui ametiasutust (edaspidi ametiasutus). Ametiasutuse sisemise töö korraldamine ja ülesannete jagamine määratakse vallavanema käskkirjaga või ametijuhendiga.

§ 2.   Põltsamaa valla aukodanik

  (1) Põltsamaa valla antav aunimetus "Põltsamaa valla aukodanik" (edaspidi aukodanik) on Põltsamaa valla kõrgeim autasu, mis omistatakse füüsilisele isikule elutöö eest, Põltsamaa vallale osutatud pikaajaliste väljapaistvate teenete eest või vallapoolse erilise austusavaldusena. Aukodaniku nimetust ei omistata postuumselt.

  (2) Vallavalitsus kuulutab aukodaniku kandidaatide esitamise välja hiljemalt 1. detsembril.

  (3) Ettepanekuid aukodaniku nimetuse omistamise kohta on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

  (4) Ettepanekus peavad sisalduma:
  1) aukodaniku kandidaadi nimi;
  2) aukodaniku nimetuse omistamise põhjendus;
  3) kirjaliku ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed, ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (5) Ettepanek esitatakse kinnises ümbrikus märgusõnaga “aukodanik” hiljemalt 2. jaanuariks ametiasutusele, kes registreerib ja edastab kinnised ümbrikud kolme tööpäeva jooksul ettepanekute läbivaatamiseks moodustatud vallavolikogu ajutisele komisjonile (edaspidi komisjon). Kinnised ümbrikud avatakse komisjoni koosolekul.

  (6) Komisjoni tegutsemise tähtaeg ja ülesanded, komisjoni liikmete arv määratakse komisjoni moodustamise otsuses. Lisaks komisjoni esimehele ja aseesimehele peab komisjoni kuuluma vähemalt kolm liiget. Komisjoni koosseis kinnitatakse vallavolikogu detsembrikuu istungil.

  (7) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab volikogu komisjoni poolt tehtud ettepanekute põhjal.

  (8) Igal aastal võib välja anda kuni neli aukodaniku nimetust.

  (9) Volikogul on õigus jätta aukodanik nimetamata.

  (10) Aukodaniku nimetusega kaasneva kirjeldus:
  1) aukodanikule määratakse personaalne ühekordne toetus Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuupalga alammäära kahekordses ulatuses. Toetuselt tasutakse seadusega ettenähtud maksud;
  2) aukodanikule kingitakse aukodaniku nimetusega kaasaskäiv aukodaniku märk ja tunnistus.

  (11) Aukodaniku nimetus omistatakse kandidaadile Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel, erandjuhul muul ajal. Aukodaniku märgi ja tunnistuse kätteandmist valmistab ette ja korraldab ametiasutus. Aukodaniku märgi koos tunnistusega annab kätte volikogu esimees või vallavanem.

  (12) Aukodaniku märgi kandmine:
  1) aukodaniku märki võib kanda üksnes isik, kellele aukodaniku märk on antud;
  2) aukodaniku märki kantakse üldjuhul ainult pidulike riiklike ja seltskondlike sündmuste puhul. Aukodaniku märki kantakse vasakul kuuerevääril või sellele vastaval kohal;
  3) aukodaniku märgi kasutamine reklaamtrükistel ja muudel ärilist kasumit taotlevates seostes ei ole lubatud;
  4) aukodaniku märgiga autasustatud isiku surma korral jääb aukodaniku märk tema perekonnale või teistele lähedastele mälestuseks;
  5) kaotatud aukodaniku märki ei asendata.

  (13) Volikogu otsusega võib aukodaniku nimetuse tühistada, kui aunimetuse kandja on sooritanud ebaväärika teo, millega ta on kahjustanud valla mainet.

  (14) Aukodaniku edaspidine austamise kord:
  1) aukodanik kutsutakse Eesti Vabariigi aastapäeval vastuvõtule;
  2) aukodanikule saadetakse sünnipäevaks ametiasutuselt õnnitluskaart.

§ 3.   Põltsamaa valla teenetemärk

  (1) Põltsamaa valla teenetemärk on Põltsamaa valla antav autasu (edaspidi teenetemärk), mis omistatakse üldjuhul Põltsamaa vallast pärit või Põltsamaa vallas elavatele ja/või töötavatele füüsilistele isikutele, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud Põltsamaa valla arengule või kes on silma paistnud mingi konkreetse Põltsamaa valla jaoks olulise saavutusega.

  (2) Vallavalitsus kuulutab teenetemärgi kandidaatide esitamise välja hiljemalt 1. detsembril.

  (3) Ettepanekuid teenetemärgi omistamise kohta on õigus esitada kõigil füüsilistel ja juriidilistel isikutel. Ettepanek esitatakse valla kantseleisse kirjalikult jooksva aasta 2. jaanuariks.

  (4) Ettepanekus peavad sisalduma:
  1) teenetemärgi kandidaadi nimi;
  2) teenetemärgi omistamise põhjendus;
  3) kirjaliku ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed, ettepaneku esitaja allkiri ja esitamise kuupäev.

  (5) Ettepanek esitatakse kinnises ümbrikus märgusõnaga “teenetemärk” hiljemalt 2. jaanuariks ametiasutusele, kes registreerib ja edastab kinnised ümbrikud kolme tööpäeva jooksul käesoleva määruse § 2 lõikes 6 alusel moodustatud komisjonile. Kinnised ümbrikud avatakse komisjoni koosolekul.

  (6) Teenetemärgi andmise otsustab volikogu komisjoni poolt tehtud ettepanekute põhjal. Volikogul on õigus jätta teenetemärk andmata.

  (7) Igal aastal võib välja anda kuni neli teenetemärki.

  (8) Teenetemärgiga kaasneva kirjeldus:
  1) teenetemärgi saajale määratakse personaalne ühekordne toetus Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuupalga alammäära ulatuses. Toetuselt tasutakse seadusega ettenähtud maksud;
  2) kingitakse teenetemärk ja tunnistus.

  (9) Teenetemärk omistatakse Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud üritusel, erandjuhul muul ajal. Teenetemärgi ja tunnistuse kätteandmist valmistab ette ja korraldab vallavalitsus. Teenetemärgi koos tunnistusega annab kätte volikogu esimees või vallavanem.

  (10) Teenetemärgi kandmine:
  1) teenetemärki võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud;
  2) teenetemärki kantakse üldjuhul ainult pidulike riiklike ja seltskondlike sündmuste puhul. Teenetemärki kantakse vasakul kuuerevääril või sellele vastaval kohal;
  3) teenetemärgi kasutamine reklaamtrükistel ja muudel ärilist kasumit taotlevates seostes ei ole lubatud;
  4) teenetemärgiga autasustatud isiku surma korral jääb teenetemärk tema perekonnale või teistele lähedastele mälestuseks;
  5) kaotatud teenetemärki ei asendata.

§ 4.   Põltsamaa valla tänukiri

  (1) Põltsamaa valla tänukiri on Põltsamaa valla autasu, mis antakse füüsilistele või juriidilistele isikutele või kollektiividele vallapoolse tänuavaldusena.

  (2) Tänukiri on A-4 formaadis, ühepoolne. Esiküljel on Põltsamaa valla vapi kujutis.

  (3) Tänukirjale kirjutavad alla volikogu esimees ja/või vallavanem.

  (4) Tänukirja võib ühele isikule anda mitmel korral.

§ 5.   Õpilaste tunnustamine

  (1) Rahaline preemia määratakse gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga lõpetajale, kelle elukoht on registreeritud Põltsamaa vallas.

  (2) Rahalise preemia suuruse määrab vallavalitsus igal aastal eraldi.

§ 6.   Spordi- ja kultuurisaavutuste eest tunnustamine

  (1) Spordi- ja kultuurisaavutuste eest määratakse rahaline preemia rahvusvahelisel tasandil saavutatud tulemuste eest isikule, kelle elukoht on registreeritud Põltsamaa vallas.

  (2) Rahalise preemia suuruse määrab vallavalitsus.

§ 7.   Valdkondlik tunnustamine

  Vallavalitsusel on õigustunnustada füüsilisi või juriidilisi isikuid või kollektiive saavutuse eest valdkondades ja tingimustel, mis ei ole käesolevas määruses reguleeritud.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json