HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevuse- ja hariduse finantseerimine 2020.aastal

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2019, 1

Huvitegevuse- ja hariduse finantseerimine 2020.aastal

Vastu võetud 31.10.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord Vinni vallas elavatele 7.-19. aastastele noortele 2020.aastal.

  (2) Käesoleva korra eesmärgiks on soodustada Vinni valla noorte osalemist huvihariduses- ja huvitegevuses, eesmärgiga suurendada nende võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused vabalt valitud huvialal;
2) huvikool – munitsipaalhuvikool või koolitusluba omav erahuvikool, mille põhikirjaliseks eesmärgiks on huvihariduse või -tegevuse pakkumine;
3) huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused vabalt valitud huvialal;
4) huvitegevuseks ei loeta tervisesporti ja puhkelaagreid.

§ 3.   Huvihariduse ja huvitegevuse kompensatsiooni saajad

  Huvihariduse ja huvitegevuse kulusid on õigus kompenseerida kõigile õpilastele, kelle enda ja vanema(te) alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Vinni vallas ja kelle vanematel (eestkostjatel, hooldajatel) ei ole Vinni vallale võlgu.

§ 4.   Huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise kord

  (1) Huviharidust ja huvitegevust pakkuvate institutsioonide lepingupartner on huviharidust saava ja huvitegevuses osaleva lapse vanem.

  (2) Huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse koos kuludokumendiga. Huvitegevuse toetuse taotlejal on õigus kulude taotlemise periood(üks kuu kuni 12 kuud) kalendriaasta lõikes vabalt valida.

  (3) Vinni valla eelarvest kompenseeritakse õpilaste huvitegevuse kulusid taotluse esitamisel 85 % ulatuses kuludokumentides fikseeritud summast. Huvialade arv ja kompensatsiooni summa ei ole arvuliselt piiratud.

§ 5.   Kutsealast ettevalmistust andva huvihariduse toetamine

  (1) Erandina kompenseeritakse huvihariduse kulud 100 % muusika valdkonna kutsealast ettevalmistust andvates koolides (Rakvere Muusikakool jts).

  (2) Muusika valdkonna kutsealast ettevalmistust andvates koolides õppivate õpilaste puhul tasub huvikooli kulud Vinni vald koolipidaja arve alusel, tingimusel, et lapsevanem on Vinni valda õppimisest teavitanud.

  (3) Muusikakooli eelklassi ja laulustuudio maksumust ei kompenseerita.

  (4) Vastavalt koolipidaja poolt esitatud arvele esitatakse Vinni Vallavalitsuse poolt muusikakooli eelklassis ja laulustuudios õppiva õpilase vanemale igakuuliselt tasumiseks arve.

Meelis Maine
Esimees

/otsingu_soovitused.json