Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:23.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.11.2019, 3

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 12.11.2019 nr 25

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 12. detsembri 2018 määruse nr 23 "Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord" muutmine


Viimsi Vallavolikogu 12. detsembri 2018 määruses nr 23 „Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja kord“ asendatakse kogu määruse tekstis sõnad „noorsoo- ja haridusamet“ sõnaga „haridusosakond“ vastavas käändes.

§ 2.   Viimsi Vallavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 5 "Koolilõunatoetuse kasutamise tingimused ja kord" muutmine


Viimsi Vallavolikogu 27. jaanuari 2015 määruses nr 5 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord “ tehakse järgmised muudatused:

  (1) paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Riigieelarves ette nähtud toetuse ulatuses kaetakse põhiharidust omandavate õpilaste toitlustuskulud riigieelarvest Viimsi valla koolilõuna kuludeks määratud sihtotstarbeliste eraldiste arvelt.“

  (2) paragrahvi 2 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Riigieelarves ettenähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe 1.-9. klasside õpilaste

§ 3.   Viimsi Vallavolikogu 10. oktoobri 2006 määruse nr 35 "Viimsi valla eelarvest stipendiumi maksmise korra kehtestamine" muutmine


Viimsi Vallavolikogu 10. oktoobri 2006 määruse nr 35 „Viimsi valla eelarvest stipendiumi maksmise korra kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:

  1) paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Taotlus suunatakse menetlemiseks Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjonile, kus kontrollitakse taotluse põhjendatust ja tehakse haridusosakonna juhatajale otsustamiseks ettepanek.“

§ 4.   Viimsi Vallavolikogu 26. märtsi.2019 määruse nr 4 „Viimsi valla 2019-2020. a huvihariduse ja -tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord


Viimsi Vallavolikogu 26. märtsi 2019 määruse nr 4 „Viimsi valla 2019-2020. a huvihariduse ja -tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) muuta määruse pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: „Viimsi valla 2019 - 2020. a huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise tingimused ja kord“.

  (2) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks.

  (3) paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Taotlus esitatakse läbi Viimsi valla iseteenindus keskkonna kaudu.“

  (4) paragrahvi 6 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Taotlus esitatakse Viimsi Vallavalitsusele järgnevalt:

„1) 2019/2020 õppeaasta osas hiljemalt 15. maiks 2020;
2) 2020/2021 õppeaasta osas hiljemalt 15. maiks 2020.“

  (5) paragrahvi 6 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Viimsi Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav osakond kontrollib esitatud taotluse nõuetele vastavust ning edastab need Viimsi Vallavalitsuse poolt moodustatud huvihariduse ja huvitegevuse projektide hindamise komisjonile (edaspidi Komisjon) ettepanekute tegemiseks.“

  (6) paragrahvi 13 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse saaja kohustub:
  1) taotluses nimetatud tegevused ellu viima ja toetuse kasutama järgnevalt:
  2) teavitama Vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutavat osakonda (edaspidi Osakond) koheselt toetusega seotud igast muudatusest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged;
  3) tagastama saadud toetuse, kui see jääb osaliselt või tervikuna kasutamata;
  4) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  5) viivitamatult informeerima Osakonda tegevuse teostamise käigus ilmnenud tegevuse negatiivse tulemuse tõenäosusest või vältimatusest ning tegevuse edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest.“

§ 5.   Viimsi Vallavolikogu 12. detsembri.2017 määruse nr 19 "Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord"muutmine

  (1) muuta määruse pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: „Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse maksmise kord lapsevanematele“.

  (2) paragrahvi 4 lisada lõige 3: „Toetust ei eraldata, kui taotlejal või taotleja seaduslikul esindajal on maksevõlg või võlgnevus Viimsi vallale“.

  (3) paragrahvi 6 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: “Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja või täisealiseks saanud noor vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas taotluse.“

  (4) paragrahvi 6 lõike 4 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „huviringi osalustasu maksmist tõendav dokument (arve, maksekorraldus või pangakonto väljavõte)“

  (5) paragrahvi 6 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus määratakse või keeldutakse selle määramisest Viimsi Vallavalitsuse vastutava valdkonna osakonna juhataja otsusega 15 tööpäeva jooksul arvates taotlusvooru lõppemise tähtajale järgnevast päevast.“

§ 6.   Viimsi Vallavolikogu 21. juuni .2016 määruse nr 21 "Eralasteaedade toetamise kord" muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 21. juuni2016 määruse nr 21 „Eralasteaedade toetamise kord“ asendatakse kogu määruse tekstis sõnad „noorsoo- ja haridusamet“ sõnaga „haridusosakond“ vastavas käändes.

§ 7.   Viimsi Vallavolikogu 04. veebruari 2016 määruse nr 5 "Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord" muutmine

  (1) Viimsi Vallavolikogu 04. veebruari 2016 määruse nr 5 „Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord“ asendatakse kogu määruse tekstis sõnad „noorsoo- ja haridusamet“ sõnaga „haridusosakond“ vastavas käändes.

  (2) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json