Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte projektlaagri pidamise kord

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2012, 2

Noorte projektlaagri pidamise kord

Vastu võetud 21.06.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 8 p 5 alusel.

§ 1.   Üldsäte

  Noorte projektlaagri pidamise kord reguleerib projektlaagri pidajale projektlaagri läbiviimiseks kehtestatud tingimusi, samuti projektlaagri pidamise loa taotlemise, menetlemise ja väljastamise korda Otepää valla haldusterritooriumil korraldatavale laagrile.

§ 2.   Laagri pidamise tingimused

  (1) Noorte projektlaagri (edaspidi laager) pidajaks on äriregistrisse, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või usuliste ühenduste registrisse kantud isik, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutus või avalik-õiguslik juriidiline isik.

  (2) Laagris osutatakse noortele tervistava ja arendava puhkuse teenust.

  (3) Laagri juhataja ja kasvataja peavad vastama haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (4) Laagri tegevuseks vajalik maa-ala, hooned, ruumid ja sisustus peavad vastama tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

§ 3.   Loa taotlemine

  (1) Laagri pidaja esitab Otepää Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) taotluse laagri pidamise loa väljastamiseks.

  (2) Laagri pidamise loa taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) laagri pidaja nimi, asukoht ja kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress);
  2) laagripidamise eest vastutava isiku nimi, isikukood ja elukoht;
  3) laagri pidamise täpne asukoht;
  4) laagri eesmärk;
  5) laagri läbiviimise aeg ja päevakava.

  (3) Laagri pidaja esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlusele järgmised dokumendid:
  1) laagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud laagris osalemise kohta;
  2) laagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate Eesti Noorsootöö Keskuse väljastatud tunnistuste koopiad;
  3) laagri läbiviimiseks vajaliku maa-ala, hoonete, ruumide ja sisustuse kasutamise õiguse kohta.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda laagri pidajalt muid täiendavaid dokumente, mis võimaldavad hinnata laagri pidaja või laagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning selgitusi.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus vaatab laagri pidamise loa taotluse, selles esitatud andmed ja lisatud dokumendid läbi seitsme päeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (2) Kui laagri pidamise taotlus või selles esitatud või lisatud dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, teavitab vallavalitsus taotlejat viie päeva jooksul taotluse esitamisest ning annab täiendavate dokumentide esitamiseks ja/või selgituste saamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni viis päeva.

§ 5.   Loa väljastamine

  (1) Luba väljastatakse laagri läbiviimise ajaks, kuid mitte kauemaks kui 60 päevaks.

  (2) Otsuse loa väljastamise või selle väljastamisest keeldumise kohta teeb vallavalitsus korraldusega kümne päeva jooksul, arvates loa taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (3) Vallavalitsus keeldub loa väljastamisest kui:
  1) laagri pidaja, loa taotlus, selles esitatud andmed või lisatud dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) taotluse on esitanud isik, kellel ei ole selleks õigust;
  3) taotluse esitaja ei ole vallavalitsuse nõudel esitanud määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente ja/või selgitusi ja/või kõrvaldanud puudusi taotluses;
  4) laagri korraldamine on vastuolus avaliku huviga.

  (4) Korraldus loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta edastatakse taotlejale viie päeva jooksul arvates selle väljaandmisest.

§ 6.   Järelevalve laagri üle

  Järelevalvet laagri pidamise tingimuste ja korrale vastavuse osas teostab vallavalitsuse vastav ametnik.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2012. a.

Aivar Nigol
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json