HaridusKool

Teksti suurus:

Koolikohustuse täitmise tagamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2013, 63

Koolikohustuse täitmise tagamise kord

Vastu võetud 10.12.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 13 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse koolikohustuslikule isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Kehtna vald, koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavate meetmete kord.

§ 2.   Koolikohustuse mõiste

  (1) Koolikohustus on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Koolikohustust ei loeta täidetuks, kui koolikohustuslik isik ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või puudub õppest mõjuva põhjuseta.

  (2) Koolikohustuslik on isik (sealhulgas välisriigi kodakondsusega või määratlemata kodakondsusega isik, välja arvatud Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja laps, kelle elukoht on Eestis), kes on saanud enne jooksva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

  (3) Vanem või eestkostja (edaspidi vanem) võib taotleda sotsiaalministri määrusega “Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord” kehtestatud tingimustel ja korras maakonna nõustamiskomisjonilt lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamist ühe õppeaasta võrra.

§ 3.   Koolikohustuse täitmise tagamisega tegelev ametnik

  Koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamisega Kehtna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt tegeleb lastekaitsespetsialist (edaspidi ametnik) koostöös haridus-kultuurinõunikuga.

§ 4.   Kooli rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

  (1) Koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavate meetmete kord sätestatakse kooli kodukorras.

  (2) Koolikohustuse täitmata jätmise põhjuste väljaselgitamist ning täitmise tagamiseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58 lõikes 3 sätestatud meetmete kohaldamist korraldab kool.

  (3) Kui kooli poolt rakendatavad meetmed ei avalda mõju või neid meetmeid ei saa rakendada, kuna kool ei saa vanemaga või õpilasega kontakti, pöördub kool järgmiste meetmete rakendamiseks vallavalitsuse ametniku poole.

§ 5.   Kooli pöördumine ametniku poole

  (1) Kool pöördub vallavalitsuse ametniku poole kirjaliku taotlusega 5 tööpäeva jooksul järgmistel juhtudel:
  1) õpilane on põhjuseta puudunud koolist ühe õppeveerandi jooksul rohkem kui 20% õppetundidest;
  2) kooli rakendatavad meetmed ei ole mõju avaldanud või neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa kontakti õpilase ega tema vanema(te)ga (eestkostjaga).

  (2) Kooli poolt esitatud kirjalikus taotlus sisaldab:
  1) õpilase nimi ja isikukood;
  2) õpilase elukoha andmed;
  3) õpilase vanema kontaktandmed;
  4) kooli poolt rakendatud meetmete loetelu ja kirjeldus;
  5) väljavõte puudumiste ja hinnete kohta;
  6) õpilase iseloomustus;
  7) informatsioon õpilase vanemaga suhtlusest.

§ 6.   Vallavalitsuse rakendatavad meetmed koolikohustuse täitmise tagamiseks

  (1) Kooli poolt esitatud taotluse menetlemine:
  1) ametnik võtab õpilase vanemaga ühendust telefoni või kirja (e-kirja) teel ning lepib kokku kohtumise;
  2) vanema mittereageerimisel kutsele on ametnikul õigus külastada õpilase kodu, kaasates vajadusel politseid või võtta ühendust vanema tööandjaga;

  (2) Ametnik koostab vestluse põhjal õpilase ja vanemaga juhtumipõhiselt vastavate meetmete rakendamise kava ja tegevuskava.

  (3) Ametnik rakendab koolikohustuse täitmise tagamiseks järgmisi meetmeid:
  1) vestleb õpilase ja vanemaga, selgitades välja koolikohustuse täitmatajätmise põhjused;
  2) teeb teatavaks õigusrikkumise jätkamise tagajärjed ning vajadusel suunab õpilase täiendava abi saamiseks tugispetsialisti vastuvõtule;
  3) vajadusel suunab vanema täiendava abi saamiseks tugispetsialisti vastuvõtule või koolitusele, et toetada tingimuste loomist koolikohustuse täitmiseks;
  4) korraldab vanemale ja õpilasele koostöös vallavalitsusega nõustamist;
  5) teeb koolile ettepaneku täiendavate koolikorralduslike meetmete rakendamiseks;
  6) esitab alaealiste komisjonile taotluse alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks;
  7) rakendatavate meetmete mõju mitte avaldumisel, suunab õpilase Kehtna Vallavolikogu sotsiaalküsimustega tegelevale komisjonile (edaspidi komisjon) asja arutamiseks.

  (4) Komisjon rakendab koolikohustuse täitmise tagamiseks järgmisi meetmeid:
  1) vestleb õpilase ja vanemaga;
  2) teeb koolile ettepaneku täiendavate koolikorralduslike meetmete rakendamiseks;
  3) suunab alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks alaealiste komisjoni;
  4) teeb vallavalitsusele ettepaneku karistada vanemat rahatrahviga kuni 200 trahviühikut, kui tema koolikohustuslik laps ei ole kantud ühegi kooli nimekirja või on ühe õppeveerandi jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20% õppetundidest.

  (5) Vanemale määratud rahatrahvi võib vanema nõusolekul asendada üldkasuliku tööga, kasvatusalase koolitusega või tegevusega koos lapsega. Vanem rakendatakse üldkasulikule tööle 10-50 tunni ulatuses, tööst ja õppimisest vabal ajal. Kui vanem hoidub üldkasulikust tööst kõrvale, pööratakse temale määratud trahv täitmisele.

  (6) Vanemat ei karistata juhtudel kui:
  1) vanem on koolilt või vallavalitsuselt taotlenud koolikohustuse täitmise tagamiseks meetmete rakendamist, esitanud taotluse, andnud nõusoleku;
  2) vanem on kooli või vallavalitsuse poolt pakutud ja rahastatud meetme rakendamisega nõustunud ning rakendamisel aktiivselt osalenud.

§ 7.   Vanema kohustused ja õigused

  (1) Vanem kohustub:
  1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  2) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  3) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne vallavalitsus;
  4) taotlema vajadusel vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

  (2) Vanemal on õigus:
  1) saada ametnikult teavet ja selgitusi vanema ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  2) saada ametnikult selgitusi õpilase koolikohustuse mittetäitmise kohta;
  3) saada võimalusel abi vallavalitsuselt lapse koolikohustuse täitmiseks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. jaanuaril 2014. a.

Indrek Kullam
Vallavanem

Veljo Väärsi
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json