SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 190

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 16.02.2009 nr 3
RT IV, 22.03.2013, 51
jõustumine 01.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2013RT IV, 20.12.2013, 2501.01.2014
21.03.2016RT IV, 29.03.2016, 2401.04.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22. paragrahvi 1. lõike 5. punkti ja Paikuse Vallavolikogu 21.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 14 lg 2 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 24 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakseriigieelarvest valla eelarvesse eraldatud vahendite arvelt hooldajatoetuse maksmise kord ja tingimused isikutele, kes vastavad käesolevas määruses hooldajatoetuse saamise tingimustele. Hooldajatoetus määratakse hooldatava tegeliku elukoha järgi.

 (2) Hooldajatoetus määratakse eelarveaasta piires ja vaadatakse igal uuel eelarveaastal üle.

§ 2.  Põhimõisted

 (1) Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi põhimõisteid:

 (2) Hooldajatoetus on puudega või toimetulekuraskustes isiku hooldajale antav rahaline toetus või teenus, mille vajadus selgitatakse välja spetsiaalse hindamisinstrumendi abil;

 (3) Hooldajatoetuse määr on rahaline suurus ühe isiku hooldamise eest kuus. Hooldajatoetuse määra suurus sõltub eelarve vahenditest;

 (4) Klient on vähemalt kolmeaastane isik, kelle hooldusvajaduse väljaselgitamist taotletakse;

 (5) Hooldaja on vallavalitsuse korraldusega teist isikut hooldama määratud isik, kes täidab seadustega temale pandud kohustusi, puudega lapse puhul on hooldajaks käesoleva määruse tähenduses üks vanematest või võõrasvanem last kasvatavate vanemate kokkuleppe alusel; juhul, kui vanemad ei jõua hooldaja isiku suhtes omavahel kokkuleppele, määrab puudega lapsele hooldaja vallavalitsus; juhul, kui lapse vanemad ei ole elus või nendega ei saa piisavalt kiiresti ühendust, võib vallavalitsus hooldajaks määrata seda last oma perekonnas kasvatava isiku, kes ei ole lapse vanem;

 (6) Hooldatav on isik, kelle hooldusvajadus on välja selgitatud hindamisinstrumendi abil ning tal on ajutiselt või püsivalt vajalik kasutada kõrvalabi;

 (7) Hindamisinstrument on ekspertide poolt väljatöötatud küsimustik, mille alusel sotsiaaltöötaja selgitab välja hooldusvajaduse.

2. peatükk HOOLDAJATOETUSE TAOTLEMINE JA HINDAMINE 

§ 3.  Hooldusvajaduse väljaselgitamine

 (1) Hooldusvajadus selgitatakse välja hindamisinstrumendi abil.

 (2) Hooldusvajaduse väljaselgitamisel võib arvesse võtta isiku rehabilitatsiooniplaani, geriaatrilise hindamise dokumentatsiooni või arstliku ekspertiisi otsust.

§ 4.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetuse määramise ja maksmise aluseks on hooldatava või asjast huvitatud isiku (edaspidi: pöörduja) esitatud kirjalik avaldus vallavalitsusele. Hooldajatoetuse taotlemise avalduse alusel (lisa 1) hinnatakse isiku hooldusvajadus.

 (2) Avalduse võtab vastu ja registreerib sotsiaaltöötaja.

 (3) Sotsiaaltöötajal on õigus nõuda täiendavaid dokumente või selgitusi avalduses esitatud andmete õigsuse tõestamiseks (arstliku ekspertiisi otsust, rehabilitatsiooni plaani, geriaatrilise hindamise tulemusi või muid hindamise teostamiseks vajaminevaid dokumente).

 (4) Sotsiaaltöötajal on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ja kogukonna liikmeid.

§ 5.  Hooldusvajaduse hindamine

 (1) Hooldusvajaduse väljaselgitamiseks täidab sotsiaaltöötaja hindamisinstrumendi.

 (2) Hindamise läbiviimiseks ja otsustamiseks on aega 30 päeva alates vastavasisulise avalduse saamisest pöördujalt.

 (3) Hindamisinstrumendi täitjal on õigus konsulteerida hinnangu saamiseks teiste spetsialistidega.

 (4) Vajadusel võib hindamise ja otsustamise läbiviimise aega pikendada. See võib toimuda vaid juhul, kui objektiivseks hindamiseks on vajalik erialaeksperdi arvamus ja selle saamine viibib. Sotsiaaltöötaja on kohustatud sellest pöördujat koheselt informeerima.

§ 6.  Nõuded hooldajale

  Hooldajatoetust võib määrata ja maksta:
 1) 3- kuni 18-aastase inimese teovõimelisele vanemale, hooldajale või eestkostjale, kes elab koos hooldatavaga Eestis alaliselt või tähtajalise elamisloa alusel ning kellel ei ole puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõttes rasket ega sügavat puuet;
 2) 18-aastase või vanema inimese teovõimelisele hooldajale või eestkostjale, kes elab Eestis alaliselt või tähtajalise elamisloa alusel ning kellel ei ole puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõttes rasket ega sügavat puuet.

3. peatükk HOOLDAJATOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 7.  Üldpõhimõtted

 (1) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt kuni hooldusvajaduse muutumiseni või hooldusvajaduse äralangemiseni.

 (2) Hooldajatoetus võib olla määratud täismääras või osalises määras konkreetsete hooldustoimingute läbiviimiseks.

 (3) Hooldajatoetuse määr sõltub sellest, kas hooldatav vajab kõrvalist abi ööpäeva ringselt, igal ööpäeval või harvem.

 (4) Hooldajatoetuse määramisel võetakse arvesse hooldust vajava isiku ja tema pereliikmete võimalusi hoolduse korraldamiseks.

 (5) Hooldusvajadus hinnatakse hooldatava tegeliku elukoha järgselt.

 (6) Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Paikuse vallas.

§ 8.  Hooldaja kohustused

  Hooldaja on kohustatud:
 1) hooldama hooldatavat vastavalt hindamisinstrumendis sisalduvale hooldusplaanile;
 2) tegema koostööd sotsiaaltöötajate, vajadusel arstide, õdede jt. spetsialistidega kliendi paremaks hooldamiseks;
 3) võimalusel osalema talle pakutavatel koolitustel ja õppustel;
 4) teatama vallavalitsusele hiljemalt 10 päeva jooksul kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise, peatamise või suuruse muutuse.

§ 9.  Hooldajatoetuse mittemaksmise alused

 (1) Hooldajatoetust ei määrata või selle maksmine peatatakse või lõpetatakse:
 1) juhul, kui hooldust vajava isiku toimetulek on võimalik tagada teiste toetuste või toetavate teenuste abil;
 2) kui hooldajaks on või taotletakse inimest, kes enda isiklikust hooldusplaanist lähtuvalt vajab ise hooldust, või kellele on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske või sügav puue.

 (2) Hooldajatoetust ei maksta piiratud teovõimega isikule.

 (3) Hooldajatoetuse määramisest isikule, kes on toetusega seoses esitanud valeandmeid või jätnud täitmata oma kohustusi, võib keelduda.

§ 10.  Hooldajatoetuse määramine

 (1) Paikuse Vallavalitsuse pereabikomisjon vaatab läbi sotsiaaltöötaja poolt esitatud hindamisinstrumendid ja teeb ettepaneku otsuse tegemiseks vallavalitsusele, kes kinnitab korraldusega hooldajatoetuse määramise või määramata jätmise hiljemalt 30 päeva jooksul hooldajatoetuste taotluse esitamise päevast.

 (2) Otsuse tegemisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse § 4 ja 6 sätestatud uurimispõhimõttest ja kaalutlusõiguse põhimõttest.

 (3) Hooldajatoetus määratakse reeglina tähtajatult.

 (4) Vallavalitsuse korraldus hooldajatoetuse määramise või määramata jätmise kohta tehakse teatavaks vastavalt haldusmenetluse seadusele.

§ 11.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest. Hooldajatoetuse maksmist alustatakse alates vallavalitsuse vastavasisulise korralduse jõustumisele järgnevast kuust. Hooldajatoetus makstakse hooldajale välja hooldajapoolses avalduses märgitud pangaarvele või sularahas vallavalitsuse raamatupidamisosakonnas.

 (2) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt kahekümnendal kuupäeval jooksva kuu eest pärast vallavalitsuse vastavasisulise korralduse jõustumist.

 (3) Pereabikomisjoni ettepanekul võib hooldajale maksta lisakulude kompenseeri‧miseks ühekordset toetust.

§ 12.  Hooldajatoetuste maksmise peatamine

 (1) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse korraldusega kui hooldaja või hooldatav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil.

 (2) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teatama vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise peatamise.

§ 13.  Hooldajatoetuse ümberarvestamine

 (1) Hooldajatoetuse suurendamist tingivate asjaolude tekkimisel arvestatakse toetus ümber. Selleks esitab pöörduja vastava avalduse vallavalitsuse sotsiaaltöötajale, kes selgitab suurenenud hooldusvajaduse välja hindamisinstrumendi abil. Juhul kui hindamine selgitab välja, et hooldusvajadus ja hooldajatoetuse maksmise suurendamine on põhjendatud, makstakse hooldajatoetust suurendatud määras alates vallavalitsuse vastavasisulise korralduse jõustumisele järgnevast kuust.

 (2) Hooldajatoetuse vähendamist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse toetus ümber vastavalt hindamisinstrumendi abil koostatud hooldusplaanile.

§ 14.  Hooldajatoetuse ülevaatamine

 (1) Hooldajatoetused vaadatakse igal uuel eelarveaastal üle.

 (2) Hooldajatoetuse ülevaatamisel võib piirduda olemasolevate andmetega.

 (3) Juhul, kui pereabikomisjon otsustab toetuse samaks jätta, ei pea vallavalitsus uut korraldust tegema.

§ 15.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemise kuule järgnevast kuust.

 (2) ooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivateks asjaoludeks loetakse:
 1) hooldatava sellekohane kirjalik avaldus;
 2) hooldaja sellekohane kirjalik avaldus;
 3) hooldatava soovil teise hooldaja määramine;
 4) hooldatava elama asumine hoolekandeasutusse;
 5) hooldusvajaduse ümberhindamisel selgunud hooldusvajaduse puudumine;
 6) hooldajatoetuse saaja teadlik valeandmete esitamine, hooldajatoetuse saamist mõjutavate andmete mitteesitamine või muude hooldajapoolsete kohustuste mittetäitmine;
 7) hooldajatoetuse määramine seadusliku aluseta vallavalituse süül;
 8) hooldatava või hooldaja surm.

 (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega ning teatatakse sellest hooldajatoetust saanud isikule ja hooldatavale hiljemalt viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

§ 16.  Hooldajatoetuse määr ja suurus

 (1) Hooldajatoetuse määr on 30 eurot kuus.
[RT IV, 20.12.2013, 25 - jõust. 01.01.2014]

 (2) Hooldajatoetust puudega lapse puhul makstakse järgmistes suurustes:
 1) 100 protsenti hooldajatoetuste määrast 16-18-aastase sügava puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
 2) 75 protsenti hooldajatoetuste määrast 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
 3) 60 protsenti hooldajatoetuste määrast 16-18-aastase raske puudega lapse hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

 (3) Hooldajatoetust puudega täisealise isiku puhul makstakse järgmistes suurustes:
 1) 100 - 150 protsenti hooldajatoetuste määrast juhul, kui hooldatav vajab kõrvalabi, juhendamist, järelvalvet või hooldust ööpäevaringselt;
 2) 60 protsenti hooldajatoetuste määrast juhul, kui hooldatav vajab kõrvalabi, juhendamist, järelevalvet või hooldust igal ööpäeval või harvem;.

 (4) Hooldajatoetuse suurus kantakse hindamisinstrumendis sisalduvasse hooldusplaani.

 (5) Hooldajatoetuse asemel võib vallavalitsus määrata:
 1) 18-aastasele või vanemale inimesele koduhooldaja, kes täidab isikliku hooldaja kohuseid vastavalt kehtestatud hooldusplaanile või
 2) hooldusplaanist tuleneva muu teenuse.

§ 17.  Erisätted

 (1) Teisest omavalitsusest hooldajatoetust saanud ja Paikuse valda elama asunud isik esitab kõik antud määruses nõutavad dokumendid vallavalitsuse sotsiaaltöötajale, kes hooldajatoetuse määramise ettevalmistamisel ja maksmisel võib arvesse võtta eelnevalt koostatud hindamisinstrumenti.

 (2) Täidetud hindamisinstrumenti hoitakse vallavalitsuses ja selle eest vastutab humanitaarosakonna juhataja. Hindamisinstrumendi koopiat või väljavõtet on õigus saada ainult hooldataval ning seadusega selleks õigustatud isikutel.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.  Sanktsioonid

  Vallavalitsusel on õigus liigselt makstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 19.  Vaidlustamine

  Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kohta võib esitada vaide, mis lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 20.  Maksude tasumine

  Hooldajatoetusega kaasnevad riiklikud maksud tasub vallavalitsus riigieelarvest eraldatud vahenditest.

§ 21.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 22.  Jõustumine

  Määrus jõustub 01. märtsist 2009.a.