SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja hooldustoetuse maksmise kord

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2013, 77

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja hooldustoetuse maksmise kord

Vastu võetud 17.12.2013 nr 3
jõustumine 01.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 28 2 lg 1 ja § 41 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja hooldustoetuse maksmise kord (edaspidi kord) sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hoolduse lõpetamise menetluse, hooldajale või eestkostjale hooldajatoetuse ning puudega isikule hooldustoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise korra Rannu vallas.

 (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav), kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

 (3) Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (4) Hooldatava ja hooldaja tegelik ja rahvastikuregistri järgne elukoht peab olema Rannu vallas. Erandina võib hooldajaks olla isik, kelle tegelik elukoht on Rannu vallas, kuid rahvastikuregistri järgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt vastava omavalitsusega.

 (5) Hooldajaks võib olla isik,
 1) kellel ei ole sügavat või rasket puuet;
 2) kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega, välja arvatud juhtudel:
 3) kui hooldataval on sügav puue;
 4) kui hooldatav vajab pidevat järelevalvet oma psüühilise seisundi tõttu;
 5) kui peres on kaks või enam raske puudega hooldatavat.

§ 2.  Hooldajatoetus ja toetuse määr

 (1) Hooldajatoetus on hooldajale või eestkostjale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

 (2) Sügava puudega inimese hooldajale makstakse toetust 32 eurot.

 (3) Raske puudega inimese hooldajale makstakse toetust 19,2 eurot.

 (4) Erijuhtudel võib hooldajatoetust maksta üle käesoleva paragrahvi lõikes 2 kehtestatud suuruse.

§ 3.  Hooldustoetus ja toetuse määr

 (1) Hooldustoetus on 18 – aastasele ja vanemale puudega isikule, kellele ei ole määratud hooldajat, makstav ühekordne või perioodiline rahaline toetus, mille eest tal on võimalik saada abi talle sobival moel, samuti puudega isikule ostetud teenus (hooldamine hooldusravihaiglas või hooldekodus) või vajaliku abivahendi osaline toetus.

 (2) Hooldustoetust makstakse kuni 32 eurot kuus.

 (3) Hooldusravihaigla või hooldekodu teenuse tasumise toetuseks või abivahendi ostuks võib hooldustoetuse summa ületada 32 eurot kuus.

§ 4.  Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja hooldustoetuse määramise taotlemine

 (1) Hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks, hooldajatoetuse ja hooldustoetuse määramiseks tuleb esitada Rannu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hooldatava ja hooldaja ühine vormikohane kirjalik avaldus, isikut tõendavad dokumendid, hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus või eestkoste seadmise kohtumäärus. Hooldustoetuse puhul ka tulu ja kulu tõendavad dokumendid.

 (2) Vajadusel on sotsiaalnõunikul õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente.

 (3) Avalduse vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 5.  Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

 (1) Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse- ja järelevalvevajadus, mille teeb sotsiaalnõunik hoolduse seadmiseks kindlaks esitatud dokumentide, hindamisintervjuu ja hooldusvajaduse hindamise testiga.

 (2) Vajadusel hindab sotsiaalnõunik hooldusvajadust koos perearsti ja sotsiaalkomisjoni liikmetega.

 (3) Hindamismetoodikaga teeb sotsiaalnõunik kindlaks hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks ning järelevalve.

 (4) Sotsiaalnõunik teeb vallavalitsusele ettepaneku hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks või sellest keeldumiseks, hooldajatoetuse või hooldustoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks.

§ 6.  Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldaja määramine või sellest keeldumine, hooldajatoetuse või hooldustoetuse määramine või sellest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Korralduses määratakse hooldusvajadus, hooldaja, tema kohustused ja ülesanded ning hooldajatoetuse või hooldustoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjendused.

 (3) Isiku võib määrata enam kui ühele hooldatavale, kui hooldatavad, kelle toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud või nad ei suuda neis osaleda või neid teostada, elavad samas eluruumis või lähestikku paiknevates eluruumides.

 (4) Hooldajatoetus määratakse üldjuhul tähtajatult.

 (5) Korraldus võetakse vastu 30 päeva jooksul taotluse esitamisest ja tehakse teatavaks 10 päeva jooksul korralduse vastuvõtmisest.

§ 7.  Hooldajatoetuse ja hooldustoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetust ja hooldustoetust makstakse alates korralduse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest.

 (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 25. kuupäevaks hooldaja, eestkostja või puudega isiku arveldusarvele.

 (3) Hooldajatoetuse ja hooldustoetuse maksmine lõpetatakse korralduse kehtetuks tunnistamisele järgnevast kuust.

§ 8.  Hoolduse lõpetamine

 (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava taotluse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel.

 (2) Hoolduse seadmise aluse äralangemise aluseks on:
 1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
 2) hooldatava hoolduse korraldamine ööpäevases hoolekandeasutuses;
 3) hooldatavale keskmise puude määramine;
 4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
 5) hooldusvajaduse vähenemine;
 6) eestkoste seadmine;
 7) hooldatava või hooldaja surm;
 8) hooldaja suutmatus hooldust korraldada.

§ 9.  Teavitamiskohustus

 (1) Hooldajatoetuse ja hooldustoetuse saaja on kohustatud viivitamata teatama vallavalitusele kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
 1) hoolduse lõpetamise;
 2) määratud hooldajatoetuse ja hooldustoetuse maksmise lõpetamise;
 3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

 (2) Kui asjaoludest ei teatatud, siis on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Rannu Vallavolikogu 07.04.2005 määrus nr 43 „Hooldajatoetuse ja hooldustoetuse määramise ja maksmise kord“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Rannu Vallavolikogu 16.06.2005 määrus nr 44 „Rannu Vallavolikogu 07.04.2005.a määruse nr 43 „Hooldajatoetuse ja hooldustoetuse määramise ja maksmise kord“ muutmise määrus“.

 (3) Määrus jõustub 1.jaanuaril 2014.a.

Heino Gottlob
Volikogu esimees