SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Valga Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2013, 83

Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 13.12.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 282 lõike 5 ja § 41 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord (edaspidi kord) sätestab hooldusvajadusega isikule hoolduse seadmise, hooldaja ja hooldajatoetuse määramise taotlemise, hooldajatoetuse maksmise ja maksmise lõpetamise, hooldajaks määramisest ja hooldajatoetuse maksmisest keeldumise, puudega inimese toetuse taotlemise, määramise ja maksmise, puudega inimese toetuse määramisest keeldumise ja puudega inimese toetuse maksmise lõpetamise tingimused ja korra Valga linnas.

  (2) Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste või muu abi osutamisega ja kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (3) Hooldajatoetust on õigustaotleda hooldajatel, kelle hooldatava elukoht on registreeritud Valga linnas. Puudega inimese toetust on õigustaotleda isikul, kelle elukoht on registreeritud Valga linnas

§ 2.   Mõisted

  (1) Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus, mis määratakse hooldajale või eestkostjale, kes tagab hooldatava toimetuleku.

  (2) Puudega inimese toetus on sotsiaaltoetus, mis määratakse raske või sügava puudega isikule kõrvalabiga seotud lisakulude osaliseks kompenseerimiseks.

  (3) Hooldatav – kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet vajav vaimse või füüsilise puudega täisealine isik, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue.

  (4) Hooldaja – kohaliku omavalitsuse poolt määratud teovõimeline isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve.

  (5) Hooldus – vajaliku kõrvalabi, juhendamise ja järelvalve tagamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega või kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

  (6) Hooldusvajadus – hooldatava abi, toetuse ja järelvalve vajadus igapäevaelutoimingute sooritamisel.

§ 3.   Hooldusvajaduse hindamine

  (1) Sotsiaalabiameti ametnik tuvastab hindamisintervjuu abil puudega inimese hooldusvajaduse nii hoolduse seadmise, hooldaja ja hooldajatoetuse määramise menetluses kui ka puudega inimese toetuse taotlemise menetluses, kasutades selleks hindamisinstrumenti, mis kinnitatakse käesoleva korra lisaga 1.

  (2) Puudega inimese hooldusvajadust võib hinnata ka sotsiaalabiameti ametnik omal algatusel, kaasates hindamisse puudega inimese, tema hooldaja, eestkostja või erialaspetsialisti.

  (3) Sotsiaalabiameti ametnikul on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada hooldatava elamispinda, küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ning arvestada erialaspetsialistide arvamust.

§ 4.   Hoolduse seadmise, hooldaja ja hooldajatoetuse määramise taotlemine

  (1) Hoolduse seadmiseks, hooldaja ja hooldajatoetuse määramiseks esitab puudega inimene, tema hooldaja või eestkostja Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametile avaldused, mis on kinnitatud käesoleva korra lisas 2, isikut tõendavad dokumendid, hooldust vajava isiku puude määramise otsuse ja hooldatava isikliku rehabilitatsiooniplaani selle olemasolul.

  (2) Sotsiaalabiameti ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente või selgitusi esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks.

  (3) Hoolduse seadmise, hooldaja ja hooldajatoetuse määramise aluseks on hooldaja ja hooldajatoetuse määramise haldusakt või kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta.

  (4) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt või tähtajatult.

  (5) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude lõpptähtajani;
  2) hooldatava või hooldaja tähtajalise elamisloa lõpptähtajani;
  3) seatud eestkoste lõpptähtajani;
  4) kui esineb muu mõjuv põhjus, mille tõttu pole hooldajatoetust võimalik määrata tähtajatult.

§ 5.   Hooldajatoetuse maksmine ja maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest ning see kantakse üle hooldaja või eestkostja pangakontole hiljemalt jooksva kuu lõpuks.

  (2) Tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks esitab hooldaja uue puude määramise otsuse. Hindamisinstrumenti sellisel juhul ei koostata, vaid esitatakse mõningaid täiendavaid küsimusi hooldatava toimetuleku kohta, kusjuures võrreldakse eelneva hindamise tulemusi.

  (3) Kui tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse jätkamiseks ei esitata õigeaegselt puude määramise otsust, siis ei maksta hooldajatoetust tagasiulatuvalt, vaid puude määramise otsuse esitamise kuust.

  (4) Hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks makstakse hooldajatoetust tagasiulatuvalt 2 kuud, kui uut puude otsust ei esitatud õigeaegselt mõjuvatel põhjustel.

  (5) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse, kui:
  1) hooldaja või hooldatav esitavad avalduse hoolduse lõpetamiseks;
  2) on ära langenud hoolduse seadmise alus.

  (6) Hooldaja on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teavitama sotsiaalabiametit asjaoludest, mis on aluseks hooldajatoetuse maksmise lõpetamisele või suuruse muutumisele.

  (7) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

§ 6.   Hooldajaks määramisest ja hooldajatoetuse maksmisest keeldumine

  Hooldajaks ei määrata ja hooldajatoetuse ei maksta, kui:
  1) hooldataval ei tuvastatud hooldusvajaduse hindamisel hooldusvajadust;
  2) hooldatav suudab enamusi igapäevaelutoiminguid teostada või neis osaleda;
  3) hooldatav tuleb iseseisvalt toime eneseteenindusega ja asjaajamistega;
  4) hooldatava toimetulek on igapäevastes majapidamistoimingutes kergelt häiritud;
  5) hooldatavale on määratud puudega inimese toetus;
  6) hooldajal on hooldatava suhtes ülalpidamiskohustus. Erandkorras võib ülalpidamiskohustusega isikut määrata hooldajaks, kui hooldatava toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud;
  7) hooldajal on raske või sügav puue.

§ 7.   Hoolduse lõpetamine

  Hooldus lõpetatakse, kui:
  1) hooldaja või hooldatav esitavad sotsiaalabiametile avalduse hoolduse lõpetamiseks;
  2) hooldatav asub elama teise omavalitsusse;
  3) hooldaja asub elama teise omavalitsusse, mistõttu pole tal võimalik pika vahemaa tõttu hooldust korraldada;
  4) hooldatav saab teenus ööpäevaringses hoolekandeasutuses;
  5) hooldatav või hooldaja sureb;
  6) hooldajale määratakse raske või sügav puue;
  7) tervislikust seisundist tingituna või muudel mõjuvatel põhjustel pole hooldajal võimalik hooldust korraldada;
  8) hooldataval ei tuvastatud puude määramise otsuses puuet või talle määrati keskmine puue;
  9) hooldatavale seatakse eestkoste;
  10) hooldaja või hooldatav on hooldajatoetuse saamiseks esitanud teadlikult valeandmeid;
  11) hooldaja ei teosta hooldatava toimetuleku tagamiseks vajalikke abistamistoiminguid nõuetekohaselt.

§ 8.   Puudega inimese toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Puudega inimese toetuse taotlemiseks esitab puudega inimene või isik, kes on teadlik tema hooldusvajadusest Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiametile avalduse, mis on kinnitatud käesoleva korra lisas 3, isikut tõendavad dokumendi, puude määramise otsuse ja hooldatava isikliku rehabilitatsiooniplaani selle olemasolul.

  (2) Sotsiaalabiameti ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente või selgitusi esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks.

  (3) Puudega inimese toetus määratakse raske või sügava puudega isikule, kellel on tuvastatud hooldusvajadus ja tema lisakulutused on seotud kulutustega kõrvalabi korraldamisele.

  (4) Puudega inimese toetus määratakse tähtajaliselt või tähtajatult.

  (5) Puudega inimese toetus määratakse tähtajaliselt:
  1) hooldatava tähtajaliselt määratud puude lõpptähtajani;
  2) hooldatava tähtajalise elamisloa lõpptähtajani;
  3) kui esineb muu mõjuv põhjus, mille tõttu pole puudega inimese toetust võimalik määrata tähtajatult.

  (6) Tähtajaliselt määratud puudega inimese toetuse maksmise jätkamiseks esitab puudega isik või tema kõrvalabi vajadusest teadlik isik uue puude määramise otsuse. Hindamisinstrumenti sellisel juhul ei koostata, vaid esitatakse mõningaid täiendavaid küsimusi hooldatava toimetuleku kohta, kusjuures võrreldakse eelneva hindamise tulemusi.

  (7) Kui tähtajaliselt määratud puudega inimese toetuse maksmise jätkamiseks ei esitata õigeaegselt puude määramise otsust, siis ei maksta puudega inimese toetust tagasiulatuvalt.

  (8) Puudega inimese toetuse maksmise jätkamiseks makstakse puudega inimese toetust tagasiulatuvalt 2 kuud, kui uut puude otsust ei esitatud õigeaegselt mõjuvatel põhjustel.

  (9) Puudega inimese toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest ning see kantakse üle puudega inimese või tema poolt volitatud isiku pangakontole hiljemalt jooksva kuu lõpuks.

§ 9.   Puudega inimese toetuse määramisest keeldumine

  Puudega inimese toetust ei määrata, kui:
  1) puudega inimese toetust taotleval isikul ei tuvastatud hooldusvajaduse hindamisel hooldusvajadust ning tal ei esine kulutusi kõrvalabi korraldamisele;
  2) puudega inimese toetust taotlevale isikule on määratud hooldaja või eestkostja, kellele makstakse hooldajatoetust;
  3) puudega inimese toetust taotlev isik saab sotsiaalteenust, mis tagab tema toimetuleku, välja arvatud juhul, kui isik tasub ise teenuse osutamisega seotud kulud;
  4) hooldatav suudab enamusi igapäevaelutoiminguid teostada või neis osaleda;
  5) hooldatav tuleb iseseisvalt toime eneseteenindusega ja asjaajamistega;
  6) hooldatava toimetulek on igapäevastes majapidamistoimingutes on kergelt häiritud;
  7) esinevad muud mõjuvad põhjused.

§ 10.   Puudega inimese toetuse maksmise lõpetamine

  (1) Puudega inimese toetuse maksmine lõpetatakse, kui:
  1) puude määramise otsuse tähtaeg möödub ja sotsiaalabiametile pole esitatud uut puude määramise otsust;
  2) hooldataval ei tuvastatud uues puude määramise otsuses puuet või talle määrati keskmine puue;
  3) isikul ei esine enam kulutusi kõrvalabile;
  4) isik asub kasutama sotsiaalteenuseid, mis tagavad tema toimetuleku.

  (2) Puudega inimese toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

§ 11.   Abistamismeetme otsustamine

  (1) Hooldusvajaduse tuvastamisel otsustab sotsiaalabiameti ametnik alates avalduse laekumisest hiljemalt 30 päeva jooksul, millise sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse või muu abiga korraldada hooldust vajava puudega inimese toimetulek või tuleb isikule määrata hooldaja.

  (2) Puudega isikul on õigusteha ettepanek, millise abistamismeetmega tagada talle toimetulek.

§ 12.   Hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse suurus

  Hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse suuruse kehtestab Valga Linnavalitsus.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 21. septembri 2007 määrus nr 8 „Hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Ivar Unt
Esimees

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

/otsingu_soovitused.json