Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kohtla - Järve Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2013, 92

Kohtla - Järve Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2013 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 53 punkti 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Kohtla-Järve Kultuurikeskuse põhimäärus sätestab Kohtla-Järve Kultuurikeskuse (edaspidi kultuurikeskus) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja töökorralduse, linnavara kasutamise, eelarve ja finantseerimise, aruandluse ja järelevalve ning asutamise ja tegevuse lõpetamise alused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Kultuurikeskus on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärgiks on rahvakultuuri arendamine, piirkonna kultuuritraditsioonide järjepidevuse säilitamine ja kõrgkunsti vahendamine.

  (2) Kultuurikeskuse ametlik nimetus on Kohtla-Järve Kultuurikeskus.

  (3) Kultuurikeskuse asukoht on Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn postiindeks 30321, Keskallee 36, Kohtla-Järve.

  (4) Kultuurikeskuse üksused on:
  1) Sompa Klubi - aadressil Humala 1, 30721 Kohtla-Järve linn;
  2) Vahtra Loomekeskus - aadressil Endla 4, 30323 Kohtla-Järve linn.

  (5) Kultuurikeskusel on oma veebileht.

  (6) Kultuurikeskusel võib olla oma sümboolika ja pitsat.

  (7) Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (8) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses seadustest, Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (9) Kultuurikeskuse asjaajamine toimub eesti keeles.

§ 3.   Kultuurikeskuse põhiülesanded

  Kultuurikeskuse põhiülesanded on:
  1) kultuurielu korraldamine linna ja maakonna kultuuri-, haridus ja sotsiaalasutustega;
  2) huvi- ja seltsitegevuse arendamine ja edendamine;
  3) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine;
  4) rahvakultuuri säilitamine ning rahvuskultuuri arendamine;
  5) võimaluste loomine linna elanikele suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks;
  6) kultuuri-ja meelelahutusürituste ja tegevuse korraldamine;
  7) linna suurürituste ning teiste kultuuri-ja sotsiaalprojektide korraldamine;
  8) harrastuskollektiivide töö ja üritustest osavõtu koordineerimine;
  9) linna õigus-ja haldusaktidega kehtestatud korrale ruumide ja inventari üürileandmine;
  10) koostöö teiste kultuuri- ja haridusasutustega ning ettevõtete ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu edendamine;
  11) koostöö koordineerimine erinevate mittetulunduslike kultuuriühingute ja seltsidega linna kultuurielu rikastamisel;
  12) kultuurivaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  13) õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku tegevuse toetamine;
  14) kõrgkunsti vahendamine;
  15) toitlustus-, kaubandus- ja vahendustegevuse korraldamine kultuurikeskuse territooriumil ning seal korraldavatel sündmustel;
  16) põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamine;
  17) avalikkuse teavitamine põhitegevusest massimeedia ja muu reklaami vahendusel;
  18) oma valitsemisel oleva vara korrashoidmine ja tulemuslik majandamine;
  19) muude linna õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.

§ 4.   Teenuste hinna kehtestamine

  Kultuurikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus korraldusega direktori taotluse alusel.

§ 5.   Kultuurikeskuse õigused ja kohustused

  (1) Kultuurikeskusel on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid linnavalitsuselt;
  2) moodustada ülesannete paremaks täitmiseks komisjone ja töögruppe;
  3) osaleda erinevate kultuurivaldkonna organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
  4) osutada tasulisi teenuseid ja anda üürile oma valduses ja käsutuses olevat vara vastavalt kehtivale seadusandlusele ja linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale;
  5) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud kultuurikeskuse edukaks tegevuseks;
  6) sõlmida lepinguid nii juriidiliste kui füüsiliste isikutega vastavuses linna põhimäärusega ja teiste linna õigusaktidega;
  7) sihtotstarbeliselt kasutada oma käsutuses olevat linnavara.

  (2) Külastajate ja harrastustegevuses osalejate õigused ja kohustused sätestatakse kultuurikeskuse kodukorras, mille kinnitab kultuurikeskuse direktor.

  (3) Kultuurikeskus on kohustatud täitma käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning linnavalitsuse ja Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud õigusakte.

§ 6.   Kultuurikeskuse juhtimine

  (1) Kultuurikeskuse tegevust juhib direktor, kelle kinnitab ametisse linnapea ettepanekul linnavalitsus. Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu linnapea.

  (2) Direktoril peab olema kõrgharidus.

  (3) Direktor on kultuurikeskuse seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss.

  (5) Konkursi tingimused ja korra kehtestab linnavalitsus.

  (6) Kultuurikeskuse direktor:
  1) korraldab kultuurikeskuse tegevust ja kannab vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, käesolevale põhimäärusele ja töölepingule;
  2) tagab kultuurikeskuse põhiülesannete täitmise ning vastutab kultuurikeskuse arengu ja rahaliste vahendite õiguspärasuse kasutamise eest;
  3) esindab kultuurikeskust suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  4) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  5) teostab muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud kultuurikeskuse edukaks tegutsemiseks;
  6) määrab kindlaks töötajate töökohustused, kinnitab ametijuhendid ja töökorra;
  7) kinnitab töötajate palgad vastavalt kehtestatud korrale;
  8) pakub õppe- ja enesetäiendamisvõimalusi kultuurikeskuse töötajatele;
  9) tagab kultuurikeskuse tulemusliku ja häireteta töö;
  10) koostab kultuurikeskuse eelarveprojekti, esitab linnavalitsusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  11) tagab kultuurikeskuse valduses oleva linnavara ja rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  12) teeb ettepanekuid kultuurikeskuse sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
  13) esitab linnavalitsusele ettepanekuid tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kehtestamiseks;
  14) sõlmib, muudab ja ütleb üles lepinguid oma pädevuse piires;
  15) täidab muid kultuurikeskuse juhtimiseks vajalikke ja talle õigusaktidega määratud ülesandeid.

§ 7.   Direktori asendamine

  (1) Direktorit asendab tema äraolekul direktori poolt määratud isik.

  (2) Direktor määrab isiku, kes asendab direktorit ka juhul, kui direktor ja direktori asendaja on samal ajal ära.

§ 8.   Töötajad

  (1) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori taotluse alusel.

  (2) Kultuurikeskuse töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu direktor.

  (3) Kultuurikeskuse töötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks töösisekorraeeskirjadega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ja töötajate töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

§ 9.   Kultuurikeskuse vara ja finantseerimine

  (1) Kultuurikeskuse valduses oleva linnavara kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt linnavolikogu kehtestatud korrale.

  (2) Kultuurikeskusel on oma eelarve.

  (3) Kultuurikeskust finantseeritakse linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest, mis võivad moodustuda:
  1) riigieelarvest;
  2) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;
  3) laekumistest kultuurikeskuse põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest;
  4) laekumistest sihtfondidest ja projektidest;
  5) muudest vahenditest.

  (4) Kultuurikeskuse finantstegevust juhib direktor, raamatupidamist teostab linnavalitsuse tsentraliseeritud raamatupidamine.

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Kultuurikeskusel on dokumentatsioon, mis võimaldab korrektset arvestust organisatsioonilise ja majandusliku tegevuse üle ning tagab asjaajamise seaduslikkuse.

  (2) Kultuurikeskuse ja tema direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet linnavalitsus.

  (3) Kultuurikeskus esitab linnavalitsusele oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

  (4) Kultuurikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib linnavolikogu revisjonikomisjon.

§ 11.   Kultuurikeskuse asutamine ja selle tegevuse lõpetamine

  Kultuurikeskuse asutamise ja selle tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 11. detsembrist 2013. a.

Jevgeni Solovjov
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json