Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kohtla- Järve Linnaorkestri põhimäärus

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2013, 93

Kohtla- Järve Linnaorkestri põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2013 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 53 punkti 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Asutuse ametlik nimetus on Kohtla-Järve Linnaorkester (edaspidi orkester).

  (2) Orkester on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Orkester juhindub oma tegevuses seadustest, Kohtla-Järve linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Orkestril võib olla oma sümboolika ja pitsat.

  (5) Orkestril on oma veebileht.

  (6) Orkester asub Kohtla-Järve linna Järve linnaosas aadressil Kalevi tn 37, 30323, Ida-Virumaa.

§ 2.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Orkestri põhieesmärk on muusikakultuuri edendamine linnas.

  (2) Orkestri ülesanded on:
  1) rahvuskultuuri rikastamine ja puhkpillimuusika arendamine;
  2) kaasaaitamine kultuurielu arengule linnas ja maakonnas;
  3) noorte pillimeeste kaasamine ja väljaõpetamine;
  4) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  5) kultuurikontaktide edendamine.

§ 3.   Tegevuse põhimõtted

  Orkestril on õigus:
  1) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid linnavalitsuselt;
  2) osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid;
  3) sihtotstarbeliselt kasutada oma käsutuses olevat linnavara;
  4) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud orkestri edukaks tegevuseks;
  5) anda kontserte ja korraldada oma esinemisi.

§ 4.   Orkestri juhtimine

  (1) Orkestri tegevust juhib dirigent - direktor, kelle kinnitab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul. Dirigent - direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu linnapea.

  (2) Dirigent - direktor on orkestri seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (3) Dirigent - direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab linnavalitsus konkursi.

§ 5.   Dirigent - direktori kohustused

  Dirigent - direktor:
  1) korraldab orkestri tegevust ja kannab vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, käesolevale põhimäärusele ja töölepingule;
  2) määrab kindlaks töötajate töökohustused, kinnitab ametijuhendid ja töökorra;
  3) sõlmib, muudab ja ütleb üles töötajatega töölepingud;
  4) kinnitab töötajate palgad vastavalt kehtestatud korrale;
  5) koostab orkestri eelarveprojekti, esitab selle linnavalitsusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  6) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  7) tagab orkestri valduses oleva linnavara ja orkestri rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  8) esindab orkestrit suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  9) esitab linnavalitsusele ettepanekuid tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kehtestamiseks;
  10) koostab kuu ja aasta kohta orkestri töökalendri ja edastab selle linnavalitsusele;
  11) esitab linnavalitsusele ettepanekuid orkestrantide töötasustamise määrade kehtestamiseks;
  12) sõlmib, muudab ja ütleb üles lepinguid oma pädevuse piires;
  13) vastutab orkestri loominguliste eesmärkide saavutamise eest.

§ 6.   Orkestri koosseis

  (1) Orkestri koosseisu kinnitab linnavalitsus dirigent - direktori taotluse alusel.

  (2) Orkestri orkestrantidega sõlmib, muudab ja ütleb üles töövõtulepingud dirigent -direktor.

  (3) Orkestrantide õigused ja vastutus reguleeritakse õigusaktide, töövõtulepingute ja orkestri töösisekorraeeskirjaga.

§ 7.   Majandamine

  (1) Orkestril on oma alaeelarve linnavalitsuse koondeelarves.

  (2) Orkestri valduses oleva linnavara kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kehtestatud korrale.

  (3) Orkestri tasuliste teenuste hinnakirja kehtestab linnavalitsus.

§ 8.   Finantseerimine

  (1) Orkestrit finantseeritakse linnavalitsuse eelarvest ja muudest allikatest saadud
  1) laekumistest käesolevast põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest;
  2) laekumistest sihtfondidest ja projektidest;
  3) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;
  4) muudest vahenditest.

  (2) Orkestri finantstegevust juhib dirigent - direktor, raamatupidamist teostab linnavalitsuse tsentraliseeritud raamatupidamine.

§ 9.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Orkester esitab linnavalitsusele oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

  (2) Orkestri tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet linnavalitsus.

  (3) Orkestri finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib linnavolikogu revisjonikomisjon.

§ 10.   Orkestri asutamine ja selle tegevuse lõpetamine

  (1) Orkestri asutamise ja selle tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

  (2) Orkestri põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavalitsus.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 11. detsembrist 2013. a.

Jevgeni Solovjov
linnapea

Anna Generalova
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json