Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2015, 14

Teede ja tänavate sulgemise kord

Vastu võetud 18.12.2013 nr 21
RT IV, 20.12.2013, 94
jõustumine 01.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.06.2014RT IV, 28.06.2014, 5701.07.2014
19.06.2015RT IV, 27.06.2015, 701.07.2015

Määrus kehtestatakse "Liiklusseadus" § 7² lg 3, Võru Linnavolikogu 12. juuni 2015 määruse nr 8 "Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine" § 1 lg 2 p 1 ja Võru Linnavolikogu 12. juuni 2013 määruse nr 19 "Teede ja tänavate sulgemise maks" § 3 lg 5 alusel.
[RT IV, 27.06.2015, 7 - jõust. 01.07.2015]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Teede ja tänavate sulgemise kord sätestab Võru linnas asuva avalikult kasutatava Võru linna omandis oleva tee, tänava, parkla või selle osa (edaspidi tänav) liiklusväliseks otstarbeks sulgemise korra ning tänava sulgemise üldised tingimused.

  (2) Tänava sulgemiseks peab olema kirjalik luba (edaspidi sulgemisluba), kui tänavat kasutatakse liiklusväliseks otstarbeks ja sellega kaasneb tänava tavapäraseks liiklemiseks sulgemine.

  (3) Tänava sulgemisloa taotleb füüsiline ja juriidiline isik, kelle vahetu tegevusega kaasneb tänava või selle osa sulgemine (edaspidi sulgeja). Kui sulgemisega kaasneb kohustus tasuda teede ja tänavate sulgemise maksu, on sulgeja maksumaksjaks Võru Linnavolikogu määrusega kehtestatud teede ja tänavate sulgemise maksu tähenduses.

  (4) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.

§ 2.   Sulgemisloa taotlemine

  (1) Sulgemisloa taotlemiseks esitab sulgeja Võru Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) vähemalt kolm tööpäeva enne tänava sulgemist taotluse, mis sisaldab järgimisi andmeid:
  1) andmed maksumaksja kohta;
  2) liikluseks suletud ala aadressi;
  3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäevi ja kellaaegu;
  4) töö või tegevuse iseloomustust;
  5) tänava sulgemise eest vastutava isiku nime, töökohta ning telefoninumbrit.

  (2) Taotluse lisana esitab sulgeja kooskõlastamiseks ajutise liikluskorralduse skeemi, mis on koostatud majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud liikluskorralduse nõuetes teetöödel esitatud näidisskeemide alusel. Kui sulgemisega kaasneb liikluse ajutine ümbersuunamine, koostatakse liikluskorralduse skeem pädeva isiku poolt ja esitatakse elektroonilisel kujul.

  (3) Linnavalitsuse nõudmisel esitab sulgeja tööde teostamise graafiku.

  (4) Tänava sulgemisel avarii likvideerimiseks on sulgeja kohustatud viivitamatult informeerima linnavalitsust ja korraldama ajutiselt liiklust vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud liikluskorralduse nõuetele teetöödel. Avariitööde korral esitab sulgeja sulgemisloa taotluse linnavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tänava sulgemist.

  (5) Linnavalitsus võib kehtestada sulgemisloa taotluse vormi.

§ 3.   Sulgemisloa väljaandja

  Käesoleva määruse §-des 4-7 sätestatud otsused teeb Võru Linnavalitsuse poolt määratud isik (edaspidi sulgemisloa väljaandja).

§ 4.   Sulgemisloa andmine

  (1) Sulgemisluba antakse või sulgemisloa andmisest keeldutakse hiljemalt kolm tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Sulgemisloale märgitakse:
  1) sulgeja nimi ja registri- või isikukood;
  2) suletava tänava nimi, suletava väljaku aadress ning sulgemise ulatus;
  3) tänava sulgemise ja liiklusohutuse eest vastutava isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed (telefon, e-post);
  4) sulgemise tähtaeg, vajadusel kellaaeg;
  5) sulgemise põhjus;
  6) muud sulgemise tingimused.

  (3) Sulgemisloa andmisel on õigus avalikust huvist lähtuvalt või muudel põhjendatud juhtudel pikendada või lühendada tänava sulgemise tähtaega ning suurendada või vähendada suletavat maa-ala. Linnaliikluse seisukohalt oluliste sulgemiste korral seoses ehitus- või remonttööde teostamisega võib sulgejalt nõuda töötamist ööpäevaringselt, samuti puhkepäeviti.

  (4) Kõik tänava sulgemisega kaasnevad kulud kannab sulgeja.

§ 5.   Sulgemisloa andmisest keeldumine

  Sulgemisloa andmisest keeldutakse juhul, kui:
  1) sulgejal on maksuvõlg teede ja tänavate sulgemise maksu osas Võru linnas;
  2) kui sulgejale on eelnevate sulgemiste korral antud tähtaeg tänava sulgemisele eelnenud olukorda viimiseks ning sulgeja ei ole vastavaid töid määratud tähtajaks teinud;
  3) kui samal ajal kehtiva sulgemisloa tõttu muutuks liiklemine raskendatuks või võimatuks;
  4) loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;

§ 6.   Sulgemisloa muutmine ja tähtaja pikendamine

  (1) Sulgemisloa andmete muutumisel esitab sulgeja käesoleva määruse § 2 lõike 1 kohase taotluse, millele lisab liikluskorralduse muutumisel käesoleva määruse § 2 lõike 2 kohase liikluskorralduse skeemi.

  (2) Kui sulgemisloa tähtaeg jääb samaks, vormistatakse muudatus sulgemisloa muutmisega.

  (3) Tähtaja pikendamise korral antakse pikenenud tähtajaks välja uus sulgemisluba.

  (4) Sulgemisloa muutmisest võib keelduda käesoleva määruse §-s 5 toodud alustel.

§ 7.   Tänava sulgemisloa peatamine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Sulgemisloa võib peatada või tunnistada kehtetuks, kui:
  1) sulgeja on esitanud vastava taotluse;
  2) sulgeja on esitanud tänava sulgemisloa taotluses valeandmeid;
  3) sulgeja ei täida tänava sulgemise korraldamisel käesoleva määruse nõudeid või sulgemisloa tingimusi;
  4) seda tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Sulgemisloa peatamisel või kehtetuks tunnistamisel edastatakse vastav otsus sulgejale hiljemalt loa peatamisele või kehtetuks tunnistamisele järgneval tööpäeval.

§ 8.   Sulgemisloa lõpetamine

  (1) Sulgemisluba lõpeb tähtaja saabumisel.

  (2) Kui tänava sulgemine kaasnes ehitus- või remonttöödega, teatab sulgeja Võru Linnavalitsusele tänava tavapäraseks liiklemiseks avamisest kirjalikult hiljemalt järgmisel tööpäeval.

  (3) Kui kontrollimisel ei vasta tänav sulgemisele eelnenud olukorrale, määrab sulgemisloa väljastaja kümne tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teate saamist sulgejale tähtaja tänava sulgemisele eelnenud olukorda viimiseks.

  (4) Kui tänava sulgemisele eelnenud olukorda viimiseks on vaja sulgeda tavapäraseks liiklemiseks tänav, tuleb esitada käesoleva määruse § 2 lõigete 1 ja 2 kohased sulgemisloa taotlemise dokumendid.

§ 9.   Tänava sulgemine

  (1) Tänava sulgemine ei tohi olla ulatuslikum, st kesta kauem ega olla kehtestatud varem või suuremale maa-alale, kui seda on lubatud sulgemisloaga.

  (2) Sulgeja on kohustatud liikluseks suletud ala tähistama taotluse lisana esitatud ajutise liikluskorralduse skeemi, liiklusseaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt. Sulgeja peab tema poolt paigaldatud liikluskorraldusvahendid ja piirded pärast sulgemise lõppemist viivitamatult eemaldama ning heakorrastama suletud ala. Nimetatud nõuded kehtivad ka käesoleva määruse § 2 lõikes 4 sätestatud juhtudel.

  (3) Sulgemisluba peab olema kättesaadav suletaval tänavalõigul sulgeja käes.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva määruse nõuete täitmise üle teostavad selleks volitatud ametnikud.

  (2) Vastutus käesolevas määruses sätestatud nõuete rikkumise eest tuleneb teeseadusest.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Avaliku ürituse, spordiürituse või hooajalise müügi korraldamisel annab sulgemisloa Võru Linnavalitsus korraldusega ning menetlemisel rakendatakse Võru Linnavolikogu määruses "Ürituse korraldamise kord" sätestatud nõudeid.
[RT IV, 28.06.2014, 57 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2014.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json