ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Tila külas kaugküttepiirkonna piiride kinnitamine, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2013, 97

Tila külas kaugküttepiirkonna piiride kinnitamine, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.12.2013 nr 11

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Kaugütteseaduse § 5 lg 2 ja 6, Tartu Vallavolikogu määrab:

§ 1.   Määrata Tila külas kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord ning soojuse piirhinna kooskõlastamise kord.

§ 2.   Kasutatud mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid Kaugkütteseaduse sätestatud tähenduses.

§ 3.   Tila kaugküttepiirkonna piirid

  (1) Tila kaugküttepiirkond hõlmab Tartu valla lõunaosa detailplaneeringu alusel rajatavaid hooneid.

  (2) Tila kaugküttepiirkonna piirid on määratletud lisas 1 oleval kaardil.

§ 4.   Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord

  (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumise kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on eelpoolnimetatud hooned.

  (2) Võrguga liitumise kaugküttepiirkonnas toimub Kaugkütteseadusega ja käesoleva määrusega sätestatud korras.

  (3) Kaugküttevõrguga ei pea liituma isikud kelle omandis oleva hoone sihipäraseks kasutamiseks ei ole vaja hoone kütmist.

  (4) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

  (5) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse tarbijal taotleda muu kütteviisi kasutamist on:
  1) ajutised ehitised;
  2) ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 2 kW. Arvutuste aluseks olev ühendustorustiku pikkus on soojusettevõtja poolt väljastatud projekteerimise tehnilistes tingimustes määratud ühenduspunkt kaugkütte torustikuga ja liidetava hoone soojusmõõtja vaheline kaugus;
  3) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40 kW;
  4) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
  5) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse kütusevabasid ja taastuvaid energiaallikaid ja see on majanduslikult põhjendatud (päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia). Elektrienergiat sisendina (primaarenergiana) kasutavat kütteviisi ei loeta kütusevabaks allikaks.

  (6) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on lubatud tarbijal taotleda alljärgnevatel juhtudel:
  1) kaugküttevõrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
  2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega kaugküttevõrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
  3) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama ökoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia).

  (7) Eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise taotluse.

  (8) Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva jooksul.

  (9) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks 6 kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest;
  2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

  (10) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

§ 5.   Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded

  Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt nende vahel sõlmitud soojuse müügi lepingule.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  (2) Käesoleva määruse peale võib esitada vaide Tartu Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse avalikustamise päevast.

Üllar Loks
Volikogu esimees

Lisa  Kaugkütte piirkond

/otsingu_soovitused.json