SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2014, 12

Ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord

Vastu võetud 16.12.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus sätestab Tõrva linna eelarvest rahastatava ööpäevaringse hooldusteenuse (edaspidi: teenus) taotlemise ning teenusele suunamise tingimused ja korra.

 (2) Teenuse osutamise eesmärk on toetada isiku igapäevast toimetulekut, elukvaliteeti ja kindlustada turvaline elukeskkond teenuse osutamisega üldhoolekodus (edaspidi: hooldekodu).

 (3) Isiku omaosaluse määra teenuse eest tasumisel kehtestab Tõrva Linnavalitsus korraldusega.

§ 2.  Teenusele suunamise tingimused

  Teenust rahastatakse Tõrva linna eelarvest isikule:
 1) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tõrva linn;
 2) kes vajab east ja/või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik;
 3) kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
 4) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad (edaspidi lähedased) ja kelle võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ning vajaliku hoolduse kindlustamiseks või
 5) kellel on lähedased, kuid kelle enda ja lähedaste võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ning vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

§ 3.  Teenuse taotlemine

 (1) Taotleja või tema esindaja esitab Tõrva Linna Sotsiaalabiametile kirjaliku taotluse (lisa 1), milles põhjendab hooldekodusse paigutamise vajadust.

 (2) Avaldusele lisatakse alljärgnevad dokumendid:
 1) isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) puude olemasolu korral koopia puude määramise otsusest;
 3) perearsti väljavõte (lisa 2) isiku olulisematest terviseprobleemidest, määratud ravimitest ja hinnang tervishoiuteenuste vajalikkuse ja mahu kohta;
 4) seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu korral nende isiku-ja kontaktandmed ning tõendid nende sissetulekute kohta ja nõusolek ülalpidamiskulude tasumise ulatuse kohta.

 (3) Lähedaste osaluse määramisel arvestab linnavalitsus lähedaste sissetulekuid ja väljaminekuid ning määrab lähedaste osaluse arvestusega, et lähedastel säiliks sissetulek vähemalt pooleteise Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri ulatuses.

§ 4.  Teenuse taotluse menetlemine

 (1) Sotsiaalabiameti töötaja kontrollib esitatud dokumente, veendub hooldust vajava isiku nõusolekus hooldekodusse paigutamiseks, nõuab seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul vajadusel välja tõendid nende endi ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta.

 (2) Sotsiaalabiameti töötajal on hooldusvajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu, küsitleda isikuga kooskõlastatult tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema ülalpidamiskohustusega perekonnaliikmete majanduslikku olukorda ja teha päringuid elatusvahendite hindamiseks.

 (3) Kui isik jätab koos taotlusega nõutud andmed esitamata või kui taotluses on muid puudusi, määrab sotsiaalabiamet tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib Tõrva Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus) jätta taotluse läbi vaatamata. Selle kohta tehakse kirjalik põhjendatud otsus.

§ 5.  Teenusele suunamine

 (1) Sotsiaalabiameti töötaja teeb linnavalitsusele ettepaneku isiku teenusele suunamise kohta ja isiku lähedaste ning Tõrva linna osaluse määramiseks teenuse eest tasumisel.

 (2) Linnavalitsus otsustab isiku teenusele suunamise või sellest keeldumise ning kinnitab isiku lähedaste ja Tõrva linna osaluse suuruse teenuse eest tasumisel korraldusega. Lähedaste osaluse määramisel arvestab linnavalitsus lähedaste sissetulekuid ja väljaminekuid ning määrab lähedaste osaluse arvestusega, et lähedastel säiliks sissetulek vähemalt poolteise Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri ulatuses.

 (3) Linnavalitsuse korralduse alusel suunab sotsiaalabiameti töötaja isiku teenusele hooldekodusse. Hooldekodu valikul lähtub sotsiaalabiameti töötaja isiku abivajadusest ja vabade kohtade olemasolust piirkonna soodsaimas hooldekodus.

 (4) Teenusele suunamisest keeldumine tehakse taotlejale teatavaks ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest.

 (5) Juhul, kui ravikindlustamata isik tuleb tema seisundist tingituna suunata teenusele viivitamatult, võib linnavalitsus isiku suunata hooldekodusse ilma käesolevas korras sätestatut järgimata. Sel juhul korraldab sotsiaalabiameti töötaja käesolevas korras sätestatud dokumentide esitamise ühe kuu jooksul arvates isiku teenusele suunamise päevast.

§ 6.  Teenuse eest tasumine

 (1) Hooldekodusse elamaasumisel võtab isik endale kohutuse tasuda ülalpidamiskulud, tasudes selleks kuni 95% temale riigi poolt makstavast pensionist, puudega inimese toetuse saamise korral kuni 100% temale makstavat toetusest, kuid mitte rohkem kui ülalpidamiseks vajalik.

 (2) Hooldekodusse elama asumisel on isikul õigusteha hoolduskulude katmiseks oma isikliku kinnis- ja vallasvara kohta notariaalne leping linna kasuks. Linnavalitsus on õigustatud nõudma tehtud kulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvelt.

 (3) Sotsiaalabiameti töötaja teeb linnavalitsusele ettepaneku isiku seadusjärgsete ülalpidajate osaluse määramiseks teenuse eest tasumisel. Seadusjärgsete ülalpidajate osaluse määramisel arvestab linnavalitsus lähedaste sissetulekuid ja väljaminekuid ning määrab lähedaste osaluse arvestusega, et lähedastel säiliks sissetulek vähemalt pooleteise Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiiri ulatuses.

 (4) Juhul, kui teenuse saaja ja ülalpidamiskohustusega lähedase rahalistest vahenditest ei piisa teenuse eest tasumiseks, kaetakse linnavalitsuse otsusel vahe linnaeelarves selleks ettenähtud vahenditest.

§ 7.  Teenuse osutamisest keeldumine

  Isikut ei suunata teenusele, kui:
 1) teenuse vajaduse hindamisel ei tuvastatud teenuse vajadust;
 2) abivajadust on võimalik kompenseerida muude teenustega;
 3) isik viibib haiglas ja vajab ravi;
 4) isik põeb nakkushaigusi nakkavas faasis;
 5) isiku ja tema lähedaste võimalused on piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

§ 8.  Lepingu sõlmimine

 (1) Teenuse osutamiseks hooldekodus sõlmitakse kolmepoolne leping.

 (2) Leping sisaldab osapoolte kohustusi, õigusi, arvelduste tähtaega, lepingutingimuste muutmist, info vahetamist ja muid tingimusi.

§ 9.  Teenuse osutamise lõpetamine

  Teenuse osutamine lõpetatakse lepingu lõpetamisega:
 1) teenusevajaduse lõppemisel;
 2) isiku või tema lähedase soovil;
 3) kui isik ei täida lepinguga endale võetud kohustusi;
 4) lepingu tähtaja möödumisel;
 5) teenuse saaja surma korral;
 6) kodukorra korduvate rikkumiste korral kooskõlastatult sotsiaalabiametiga.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.jaanuaril 2015.

Kalle Vister
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Perearsti väljavõte