HaridusKool

Teksti suurus:

Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2016, 3

Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 14.12.2016 nr 35

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, ja Narva Linnavolikogu 10.02.2011 määruse nr 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ § 1 lõike 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ning haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" reguleerimata küsimustes õpilase kooli vastuvõtu tingimused ja kord Narva Soldino Gümnaasiumis.

  (2) Määruses sätestatakse teadmiste ja oskuste hindamise kord gümnaasiumi vastuvõtmisel ning õpilase kooli vastuvõtmisest või kooli vastuvõtmisest keeldumisest teavitamise kord.

  (3) Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirja ja kooli õpilaste nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

  (4) Määruses nimetatud taotluste vormid ja nende täitmise juhendid on kättesaadavad kooli kantseleist ja kooli veebilehelt www.soldino.edu.ee.

§ 2.   Õpilase esimesse klassi vastuvõtmine

  (1) Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem või tema seaduslik esindaja taotluse kooli sekretärile, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) õpilase vanema või seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) koolivalmiduskaart;
  4) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

  (2) Sisseastuja ja vanema isikust tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduse § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

  (3) Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

§ 3.   Õpilase põhikooli klassidesse vastuvõtmine

  (1) Narva Soldino Gümnaasiumi põhikooli võetakse vastu kõiki selleks soovi avaldanud koolikohustuslikke isikuid, kellele on kool elukohajärgne kool. Kooli võetakse vastu ka teised isikud, kui koolis on vabu kohti.

  (2) Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse kooli sekretärile, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) õpilase vanema või seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  4) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  6) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeperioodi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

  (3) Sisseastuja ja vanema isikust tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduse § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

  (4) Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

§ 4.   Õpilase keelekümblusklassi vastuvõtmine

  (1) Lapsi võetakse keelekümblusklassi lapsevanema avalduse alusel.

  (2) Varasesse keelekümblusklassi võetakse lapsed koolivalmidustesti tulemusel.

  (3) Eelisjärjekorras võetakse varasesse keelekümblusklassi lapsed, kes on käinud koolieelikute kooli keelekümblusklassis.

  (4) Varajase keelekümbluse klassi ei võeta last:
  1) kellel ei ole koolivalmiduse kaarti kooli sisseastumisel;
  2) kellel esinevad tõsised logopeedilised probleemid ja eriarsti soovitusel ei soovitata õppida keelekümblusklassis.

  (5) Kooli otsusega mittenõustamisel koolil on õigus suunata laps Ida-Virumaa Rajaleidja Keskuse spetsialistide poole soovituste ja kokkuvõtte saamiseks.

  (6) Hilise keelekümbluse klassi (HKK) võetakse lapsi lapsevanema avalduse alusel ja lapse nõusolekul. HKK vastuvõtmise avaldus esitatakse kooli sekretärile.

  (7) HKK võetakse lapsed, kelle aastahinne eesti keeles ja vene keeles on „4“ või 5“ ning käitumine on hea või väga hea.

§ 5.   Õpilase 10. klassi vastuvõtmine

  (1) 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik olenemata tema rahvastikuregistrijärgsest elukohast.

  (2) Narva Soldino Gümnaasiumi 10. klassi saab hakata taotlusi esitama alates põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe kättesaamist.

  (3) 10. klassi vastuvõtmiseks esitab sisseastuja taotluse kooli sekretärile, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  3) sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja.

  (4) Sisseastuja isikust tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduse § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

  (5) Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

  (6) Vastuvõtt 10. klassi toimub põhikooli lõputunnistuse hinnete ja eksamihinnete alusel.

  (7) 10. klassi vastuvõtu kriteeriumideks on põhikooli lõputunnistuse aastahinnete keskmine vähemalt 3,5 ning eesti keele teise keelena ja matemaatika lõpueksamite tulemus punktides.

  (8) Kui 10. klassi astuda soovivate isikute arv on suurem kui õpilaskohtade arv koolis, siis võetakse õpilased vastu pingerea alusel kõrgemate tulemustega. Eelisjärjekorras võetakse õpilased, kes on osalenud või keda on kutsutud osalema üleriigilisele aineolümpiaadile ja/või kes on osalenud või keda on kutsutud osalema rahvusvahelistele olümpiaadidele.

  (9) Taotlusi ei võeta vastu õpilaselt, kelle põhikooli lõputunnistusel on puudulik või nõrk aasta- või eksamihinne või on käitumise hinne mitterahuldav.

  (10) 10. klassi vastuvõetud isikute nimekiri kinnitatakse 25. augustiks. Täpsem info tulemuste kohta on kättesaadav alates nimetatud kuupäevast kooli kantseleis.

§ 6.   Õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmine

  (1) Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub vabade kohtade olemasolul.

  (2) Õpilase vastuvõtmise aluseks on gümnaasiumiosa kursuste hinded, eesti keeles läbitud kursuste arv ja kohustuslike õppeainete sobivus kooli õppekavaga. Vastu ei võeta õpilasi, kellel on mõni kursus hinnatud puuduliku või nõrga hindega ja/või käitumine on mitterahuldav.

  (3) Gümnaasiumisse vastuvõtmiseks esitab sisseastuja taotluse kooli sekretärile, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
  2) sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  4) väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  5) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  6) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva kursuse hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

  (4) Sisseastuja isikust tõendavast dokumendist ja põhihariduse omandamist tõendavast dokumendist saab ärakirja ametlikult kinnitada kooli sekretäri juures, kes vormistab originaaldokumendi põhjal ametlikult kinnitatud ärakirja vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

  (5) Sisseastuja ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

§ 7.   Õpilase kooli vastuvõtmisest või kooli vastuvõtmisest keeldumisest teavitamise kord

  (1) Narva Soldino Gümnaasiumi mitte vastuvõetud isikuid teavitatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

  (2) Direktori tehtud otsuse vaidlustamine toimub vastavalt haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 09.03.2011. a määrus nr 246 „Narva Soldino Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord ".

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json