Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Õru kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Õru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.05.2022
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2016, 36

Õru kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 14.12.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Asutuse nimi, eesmärk ja õiguslik seisund

  (1) Õru vallas kultuuritegevust korraldava asutuse nimi on Õru Kultuurikeskus.

  (2) Õru Kultuurikeskuse (edaspidi kultuurikeskus) eesmärgiks on olla kultuuriteenuseid osutav, vaba aja veetmise võimalusi pakkuv asutus ning Õru valla elanike kultuurialane teenindamine ning neile võimaluste loomine kultuuri- ja huvitegevuseks, samuti kultuurielu koordineerimine, korraldamine ja koostöö arendamine.

  (3) Kultuurikeskus on Õru valla asutus, mille asutamise ning tegevuse ümberkorraldamise ja lõpetamise otsustab Õru Vallavolikogu ning kultuurikeskuse tegevuse ümberkorraldamist või lõpetamist korraldab vallavalitsus.

  (4) Kultuurikeskus on Õru Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (5) Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks volikogu.

  (6) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses kultuurikeskus põhimäärusest ja teistest kohaliku omavalitsuse asutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Kultuurikeskuse tegevuspiirkond, asukoht ja aadress

  (1) Kultuurikeskuse tegevuspiirkond on Õru valla haldusterritoorium.

  (2) Kultuurikeskus asub Valga maakonnas Õru vallas Õru alevikus Õru keskuses Õru Lasteaed-Algkooli teisel korrusel.

§ 3.   Vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Kultuurikeskuse vara on kultuurikeskuse valdusse antud Õru vallale kuuluvad või teistelt isikutelt kultuurikeskusele sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vallas- ja kinnisasjad või rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum ning kultuurikeskusele eraldatud raha.

  (2) Kultuurikeskuse valduses olev vara, mis ei ole antud kultuurikeskuse valdusse kasutuslepingute alusel, on Õru valla omand.

  (3) Kultuurikeskus võib tema valduses ja kasutuses olevat Õru valla vara vallata, kasutada ja käsutada vastavalt Õru Vallavolikogu kehtestatud Õru vallavara valitsemise korrale.

  (4) Kultuurikeskusel on Õru valla eelarves iseseisev eelarve.

  (5) Kultuurikeskuse eelarve tulu moodustavad eraldised Õru valla eelarvest, laekumised, eraldised ja annetused muudelt organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning kultuurikeskuse tegevustest saadud tulust.

  (6) Kultuurikeskusel on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasuta ja tasulisi teenuseid, millede loetelu ja hinnad kehtestab vallavalitsus.

  (7) Kultuurikeskuse arendamise eesmärgil võivad tagastamatut abi anda ja annetusi teha nii juriidilised kui füüsilised isikud.

  (8) Kultuurikeskus ei taotle oma tegevusega majanduslikku tulu, ta kasutab oma tulusid üksnes põhimääruses toodud eesmärkide saavutamiseks.

  (9) Kultuurikeskuse raamatupidamist peetakse tsentraalselt vallavalitsuses.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Kultuurikeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub kultuurikeskus asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

§ 5.   Kultuurikeskuse ülesanded

  Kultuurikeskus täidab järgmisi põhiülesandeid:
  1) arendab ja korraldab huvi-, klubi-, spordi- ja seltsitegevust;
  2) korraldab kontserte, kultuuri- ja meelelahutusüritusi, huvialast tegevust ning vaba aja sisustamist, konkursse ja näitusi, kursusi ja õpiringe kõikidele vanuse- ja huvigruppidele;
  3) korraldab riiklike-, rahvuslike- ja kohalike tähtpäevade tähistamist, tagab rahvakultuuri säilitamise ja arendamise;
  4) koostab vabaaja- ja kultuuriprojekte, taotleb ürituste läbiviimiseks finantsvahendeid ning korraldab nende teostamist;
  5) teeb koostööd teiste kultuuriasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega, korraldab ja arendab kultuurialast välissuhtlust;
  6) kogub ja vahendab informatsiooni kultuurikeskuses osutatavate teenuste ning kultuurisündmuste- ja ürituste kohta;
  7) osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud kultuurikeskuse põhitegevuse täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  8) kajastab oma tegevust ajakirjanduses, maakonna kultuurikalendris ja valla veebilehel;
  9) näitab kinofilme ja korraldab filmindusega seotud üritusi.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Kultuurikeskuse tegevust juhib ja korraldab kultuurijuht.

  (2) Kultuurijuhiga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu ning teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vallavanem.

  (3) Kultuurijuht täidab volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib kultuurikeskuse igapäevast tegevust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab kultuurikeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib kultuurikeskuse majandustegevust, tagab kultuurikeskuse tulemusliku töö, vastutab kultuurikeskuse üldseisundi ja arengu, vallavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest kultuurikeskusele kinnitatud eelarve piires;
  3) esindab kultuurikeskust ja tegutseb kultuurikeskuse nimel;
  4) teeb valla nimel tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks kultuurikeskuse eelarves ettenähtud kulutuste piires;
  5) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras vastutust kultuurikeskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  6) tagab kultuurikeskuse eelarve projekti koostamise ja esitamise vallavalitsusele ning jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  7) teeb vallavalitsusele ettepanekuid tasuliste teenuste hindade kehtestamiseks;
  8) vastutab tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  9) sõlmib personaliga töölepingud, kinnitab töötajate ametijuhendid ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  10) kinnitab kultuurikeskuse asjaajamiskorra ja muud töökorraldusdokumendid;
  11) tagab õigusaktide ning lepingutega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
§ 7 Töökorraldus

  (4) Kultuurijuhi ülesanded, vastutusala, õigused, kohustused ja tööülesannete kirjeldus tulenevad valla õigusaktidest, ametjuhendist, käesolevast põhimäärusest ja töölepingust.

  (5) Kultuurikeskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused kinnitab volikogu kultuurijuhi ettepanekul.

§ 7.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Sarv
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json