SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse korraldamine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2017, 9

Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse korraldamine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 4
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 16 lg 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega sätestatakse Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatava varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse (edaspidi teenus) kirjeldus, rahastamine, nende taotlemise tingimused ja kord.

 (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud erisusi.

 (3) Vallavalitsus korraldab teenuse osutamise isikule:
 1) kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Jõelähtme vallas või
 2) kelle viibimiskoht on Jõelähtme vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises kohaliku omavalitsuse üksuses.

§ 2.  Varjupaigateenuse kirjeldus

  Varjupaigateenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

§ 3.  Turvakoduteenuse kirjeldus

 (1) Turvakoduteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut, ning täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema arendamine ja hooldamine.

§ 4.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenuse osutamise vajaduse üle otsustatakse üldise abivajaduse hindamise raames.

 (2) Teenuse saamiseks pöördub teenust vajav isik vallavalitsuse poole.

 (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, rakendatakse juhtumikorralduse põhimõtet ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuse võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

§ 5.  Teenuse osutamine

 (1) Teenuse korraldamiseks selgitab vallavalitsus välja sobiva teenuse osutaja ja suunab teenust vajava isiku vastavale teenusele.

 (2) Teenust vajavale isikule teenuse määramisel võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisva toimetuleku võimet ning muid isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid.

 (3) Otsuse isikule teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul alates vastava info jõudmisest sotsiaalvaldkonna ametnikuni.

 (4) Vajadusel osutatakse abivajajale teenust vältimatu sotsiaalabina koheselt.

 (5) Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

§ 6.  Teenuse eest tasumine

 (1) Isikult võib võtta temale osutatava sotsiaalteenuse eest tasu. Võetav tasu oleneb teenuse mahust ja maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Tasu võtmise otsustab vallavalitsus või teenust osutav asutus. Tasu ei võeta, kui selle suurus takistab vaatamata hinnatud teenusevajadusele teenuse saamist.

 (2) Kui turvakoduteenust vajava lapse ülalpidamiskohustuslased keelduvad teenuse eest tasumisest, maksab vallavalitsus teenuse osutamise kulud osaliselt või täies ulatuses Jõelähtme valla eelarvest teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel ning nõuab ülalpidamiskohustuslastelt teenuse eest tasumise kulud sisse võlaõigusseaduses sätestatud alustel.

§ 7.  Järelevalve ja arvestuse pidamine

 (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse sätetele.

 (2) Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik vastutab teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise eest ning sisestab andmed teenuse kasutamise kohta sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.a.

Väino Haab
vallavolikogu esimees