Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

2018. aasta maamaksu määrade kehtestamine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2017, 10

2018. aasta maamaksu määrade kehtestamine

Vastu võetud 14.12.2017 nr 7
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lg 1 ja 2 ning § 11 lg 4 ja Jõelähtme Vallavolikogu 17.11.2016 määruse nr 93 „Maamaksu täiendava maksuvabastuse rakendamise kord“ alusel.

§ 1.  Jõelähtme vallas 2018. aasta maamaksu määrad

  Kehtestada Jõelähtme vallas 2018. aasta maamaksu määrad hinnatsooniti alljärgnevalt:
 1) H0245001 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas;
 2) H0245002 – 1,0 % maa maksustamishinnast aastas;
 3) H0245003 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas;
 4) H0245004 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas;
 5) H0245005 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas;
 6) H0245006 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas;
 7) H0245007 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas;
 8) H0245008 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas;
 9) H0245009 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas;
 10) H0245010 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas;
 11) H0245011 – 2,5 % maa maksustamishinnast aastas;
 12) H0245012 – 1,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.  Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa 2018. aasta maamaksu määr Jõelähtme vallas

  Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksu määrad Jõelähtme vallas on 2018. aastal kõikides hinnatsoonides 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 3.  Maamaksu täiendav maksuvabastus

  Vabastada Jõelähtme Vallavolikogu 17.11.2016 määruse nr 93 §-s 2 nimetatud isikud nende kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas, kuid mitte enam kui summas 40,00 €.

§ 4.  Maamaksu maksjate arvestus

  Vallavalitsusel korraldada maamaksu maksjate arvestus maksjate lõikes.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018.

Väino Haab
vallavolikogu esimees