SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2017, 17

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 14.12.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lg 3, lg 3¹, lg 3², lg 3³ alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib riigi eelarvest rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamist Väike-Maarja vallas.

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  Riigi poolt rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahalisi vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, sealhulgas:
  1) lapsehoiuteenuseks;
  2) tugiisikuteenuseks;
  3) transporditeenuseks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  4) nõustamisteenuseks (võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine jne);
  5) erinevateks teraapiateks;
  6) tegevuskulude katmiseks haridusasutuses;
  7) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenuste, sh abivahendite võimaldamiseks;
  8) lapsehoiuteenuse täiendavaks kompenseerimiseks;
  9) sotsiaalteenuste arendamiseks;
  10) koolivaheajal laagris osalemise toetamiseks;
  11) sotsiaalteenuste osutajatele (sh lapsehoidjatele, tugiisikutele) koolituste võimaldamiseks;
  12) eluruumide kohandamiseks;
  13) turva- ja tugikoduteenuse eest tasumiseks;
  14) muudeks teenusteks, mis toetavad ja parandavad raske ja sügava puudega lapse arengut ja pere toimetulekut.

§ 3.   Rahaliste vahendite taotlemine

  (1) Rahaliste vahendite saamiseks esitab raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja Väike-Maarja Vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1) koos lisadega.

  (2) Otsus rahaliste vahendite andmise või andmata jätmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

  (3) Raske ja sügava puudega lapsele sotsiaalteenuse osutamise toetust võib taotleda kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.

§ 4.   Rahaliste vahendite kasutamise korraldamine

  Riigi rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Väike-Maarja Vallavalitsus.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu määrus 30.03.2017 nr 3 “Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“, Rakke Vallavolikogu 29.09.2016 määrus nr 12 „Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord Rakke vallas“ ja Rakke Vallavolikogu 28.04.2016 määrus nr 6 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus riigi rahastatavate sotsiaalteenuste osutamiseks raske ja sügava puudega lastele

/otsingu_soovitused.json