Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tunnustamise kord Loksa linnas

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2018, 22

Tunnustamise kord Loksa linnas

Vastu võetud 13.12.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja Loksa linna põhimääruse § 5 lõigete 8 ja 9 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva korraga sätestatakse tunnustamise kord Loksa linnas, tunnustusavalduste liigid ja kirjeldus, nende taotlemise ja andmise alused.

§ 2.   Tunnustusavalduste liigid

  Loksa linna tunnustusavaldused on:
  1) Loksa linna Aukodaniku nimetus;
  2) Loksa linna Teenetemärk;
  3) Loksa linna Aumärk;
  4) Aunimetus Aasta Õpetaja;
  5) Aunimetus Aasta Noor;
  6) Aunimetus Aasta Sportlane;
  7) Tiitel Loksa Kaunis Kodu;
  8) Loksa linna Aukiri;
  9) Loksa linna Tänukiri;
  10) Loksa linna edukate õpilaste tunnustamine;
  11) Loksa linna laste sünni tähistamine;
  12) Loksa linna eakate õnnitlemine.

§ 3.   Loksa linna Aukodaniku nimetus ja Loksa linna Teenetemärk

  (1) Loksa linna Aukodaniku (edaspidi: Aukodanik) nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Loksa linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest. Aukodaniku nimetuse andmisega kaasneb Aukodaniku tunnistus, Loksa linna Teenetemärk ja preemia summas 1 000 eurot. Tunnistuse vormi kinnitab Loksa Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus).

  (2) Loksa linna Teenetemärk (edaspidi: Teenetemärk) (lisa 1) antakse füüsilisele isikule Loksa linnale osutatud eriliste teenete eest. Teenetemärgi andmisega kaasneb Loksa linna Tänukiri ja preemia summas 500 eurot.

  (3) Ettepanekuid Aukodaniku nimetuse ja Teenetemärgi andmiseks võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

  (4) Aukodaniku nimetuse ja Teenetemärgi andmise otsustab Loksa Linnavolikogu (edaspidi: linnavolikogu). Aukodaniku nimetust ja Teenetemärki antakse üks kord aastas.

  (5) Aukodaniku nimetus ja Teenetemärk antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

§ 4.   Loksa linna Aumärk

  (1) Loksa linna Aumärk (edaspidi: Aumärk) (lisa 1) antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Aumärgi nimi on Loksa Märk. Aumärgi andmisega kaasneb Loksa linna Tänukiri ja preemia summas 200 eurot.

  (2) Aumärgi andmise ettepaneku võib teha linnavolikogu liige, linnapea ja linnavalitsuse liige.

  (3) Aumärgi andmise otsustab linnavalitsus.

  (4) Aumärk antakse üle selleks korraldatud pidulikul vastuvõtul või mõnel muul pidulikul üritusel.

§ 5.   Aunimetus Aasta Õpetaja

  (1) Tunnustamise eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tunnustada õpetajat, kes on pälvinud oma laste/õpilaste, lastevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja üldsuse lugupidamise, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele harmooniliselt arenenud isiksusteks ning kes on positiivselt mõjutanud piirkonna hariduselu.

  (2) Aunimetus Aasta Õpetaja antakse Loksa Gümnaasiumi, Loksa Lasteaed Õnnetriinu ja Loksa Muusikakooli õpetajale:
  1) kellel on eelmisel õppeaastal väljapaistvad tulemused laste/õpilaste innustamisel, saavutamaks paremaid võimetekohaseid tulemusi ning kes on parimal moel koostöös laste perekondadega toetanud ja soodustanud laste/õpilaste kasvamist ja arenemist arvestades nende individuaalsust;
  2) kes on aasta jooksul tegelenud pidevalt enesetäiendamisega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide töös, tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool seda;
  3) kes on aasta jooksul inimesena pälvinud laste/õpilaste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise.

  (3) Aunimetusega kaasneb Loksa linna Tänukiri, meene ja preemia summas 500 eurot.

  (4) Ettepaneku aunimetuse andmiseks võib teha haridusasutuse hoolekogu, õpilasorganisatsioon, pedagoogiline kollektiiv, haridusasutuse juhtkond, linnavolikogu liige, linnapea ja linnavalitsuse liige.

  (5) Aunimetuse andmise otsustab linnavalitsus. Aunimetus antakse üks kord aastas.

  (6) Aunimetus antakse üle õpetajate päeva pidulikul üritusel.

§ 6.   Aunimetused Aasta Noor ja Aasta Sportlane

  (1) Tunnustamise eesmärk on tõsta esile noori, kes on aasta jooksul silmapaistvalt tegutsenud noorsootöö valdkonnas ning sportlasi, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi spordis.

  (2) Aunimetus Aasta Noor antakse ettevõtlikule ja silmapaistvale noorele, kes on aasta jooksul algatanud või läbi viinud Loksa linna jaoks olulisi tegevusi või esindanud edukalt Loksa linna. Aunimetusega kaasneb Loksa linna Tänukiri, meene ja preemia summas 200 eurot.

  (3) Aunimetus Aasta Sportlane antakse spordivõistlustel aasta jooksul silmapaistnud isikule, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi maakonna või vabariigi tasandil. Aunimetusega kaasneb Loksa linna Tänukiri, meene ja preemia summas 200 eurot.

  (4) Ettepanekuid aunimetuste andmiseks võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (5) Aunimetuste andmise otsustab linnavolikogu. Aunimetusi antakse üks kord aastas.

  (6) Aunimetused antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

§ 7.   Tiitel Loksa Kaunis Kodu

  (1) Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada linnaelanike poolt kodukaunistamisel tehtud tööd ning innustada linlasi korrastama oma kinnistuid, muutes seeläbi elukeskkonna puhtamaks ja kaunimaks ning parandades linna üldilmet.

  (2) Tiitel Loksa Kaunis Kodu antakse välja järgmistes kategooriates:
  1) eramud;
  2) kortermajad;
  3) ühiskondlikud hooned ja ettevõtted.

  (3) Hindamiskriteeriumid on järgmised:
  1) terviklik ruumimõju sh ansamblilisus, lahenduse originaalsus ja funktsionaalsus, koha omapärast tulenevate võimaluste kasutamise oskus;
  2) objekti üldine heakord sh hoonete korrastatus, teede seisund, heakord väljaspool õueala;
  3) haljastus ja selle hooldus nt muru, lilled, hekid, põõsad, puud;
  4) väikevormid ja nende sobivus nt sepised, skulptuurid, lipuvarras, piirded ja väravad, väikehooned, lehtlad, mööbel, veesilmad, välivalgustus, välikaminad, kiviaiad, viidad, logo, mänguväljakud jms.

  (4) Ettepanekuid tiitli Loksa Kaunis Kodu andmiseks võivad teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud ning linnavalitsuse heakorrakomisjon (edaspidi: heakorrakomisjon).

  (5) Tiitli Loksa Kaunis Kodu andmise otsustab linnavalitsus. Tiitliga kaasneb Loksa linna Aukiri ja mastivimpel.

  (6) Tiitel antakse üle Loksa Linna Päeva pidulikul üritusel.

  (7) Linnavalitsus võib tiitli saanu isiku nõusolekul esitada vabariiklikele ja maakondlikele konkurssidele.

§ 8.   Loksa linna Aukiri

  (1) Loksa linna Aukiri (edaspidi: Aukiri) antakse isikule, kes on edukalt esinenud Loksa linna korraldatud konkursil, või muudel juhtudel vastavalt linnavalitsuse otsusele.

  (2) Aukirja andmise ettepaneku võib teha Loksa linna poolt korraldatud konkursi korraldamise komisjon, linnapea ja linnavalitsuse liige.

  (3) Aukirja andmise otsustab ja kujunduse kinnitab linnavalitsus.

  (4) Aukirja andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse või meene väärtuse otsustab linnavalitsus.

  (5) Aukiri antakse üle selleks korraldatud pidulikul vastuvõtul või mõnel muul pidulikul üritusel.

§ 9.   Loksa linna Tänukiri

  (1) Loksa linna Tänukiri (edaspidi: Tänukiri) antakse isikule, kes on toetanud linna poolt või koostöös linnaga organiseeritud üritust või muudel juhtudel vastavalt linnavalitsuse otsusele.

  (2) Tänukirja andmise ettepaneku võib teha linnapea, linnavalitsuse liige, linnavolikogu liige ja linnavalitsuse hallatava asutuse juht.

  (3) Tänukirja andmise otsustab ja kujunduse kinnitab linnavalitsus. Linnavalitsus võib tänukirja andmise otsustamise volitada linnapeale.

  (4) Tänukirja andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse või meene väärtuse otsustab linnavalitsus.

  (5) Tänukiri antakse üle pidulikul üritusel.

§ 10.   Loksa linna edukate õpilaste tunnustamine

  (1) Loksa linn tunnustab Loksa Gümnaasiumi ja Loksa Muusikakooli kooli või klassikursuse edukalt lõpetanud õpilasi, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Loksa linnas, alljärgnevalt:
  1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise korral makstakse õpilasele preemiat summas 400 eurot;
  2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetamise korral makstakse õpilasele preemiat summas 250 eurot;
  3) põhikooli ja muusikakooli kiitusega lõpetamise korral makstakse õpilasele preemiat summas 100 eurot;
  4) kiituskirjaga klassikursuse lõpetamise korral kingitakse õpilasele meene maksumusega kuni 50 eurot.

  (2) Edukate õpilaste tunnustamise otsustab linnavalitsus haridusasutuse juhi ettepaneku alusel.

  (3) Edukaid õpilasi tunnustatakse üks kord aastas õppeaasta lõpuaktusel koolis.

§ 11.   Loksa linna laste sündide tähistamine

  (1) Loksa linn tähistab iga-aastaselt laste sünde, kelle sünnijärgne elukoht rahvastikuregistris asub Loksa linnas.

  (2) Lapsi ja nende vanemaid õnnitleb linnavalitsuse esindaja. Õnnitlemine toimub igal aastal emadepäevale ja isadepäevale pühendatud üritustel.

  (3) Lapsele antakse välja nimetunnistus ja kingitakse meene. Nimetunnistuse kujunduse kinnitab linnavalitsus.

§ 12.   Loksa linna eakate õnnitlemine

  Linnapea õnnitleb eakaid, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Loksa linnas 70., 75. ja alates 80. eluaastast iga järgneva sünnipäeva puhul õnnitluskaardiga.

§ 13.   Ettepaneku esitamine ja tunnustusavalduse andmine

  (1) Tunnustusavalduse andmise ettepanekus näidatakse ära, millist tunnustusavaldust ja kellele taotletakse, tunnustusavalduse kandidaadi olulised eluloolised andmed (v.a Aukirja, Tänukirja, tiitli Loksa Kaunis Kodu ja edukate õpilaste tunnustamise puhul) ja põhjendus, miks isik võiks saada taotletava tunnustuse.

  (2) Ettepanek Aukodaniku nimetuse, Teenetemärgi, aunimetuste Aasta Noor ja Aasta Sportlane andmiseks esitatakse linnavalitsusele iga aasta 15. jaanuariks. Sellekohase teate avalikustab linnavalitsus linna veebilehel ja kohalikus ajalehes Loksa Elu. Linnavalitsus teeb esitatud kirjalike ettepanekute seast valiku ning esitab oma ettepaneku tunnustusavalduste andmise kohta ja talle esitatud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud linnavolikogule hiljemalt 1. veebruariks. Tunnustusavalduse andmine vormistatakse linnavolikogu otsusega.

  (3) Ettepanek aunimetuse Aasta Õpetaja andmiseks esitatakse linnavalitsusele iga aasta 15. septembriks. Ettepanekud vaadatakse läbi linnavalitsuse istungil ning tunnustusavalduse andmine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (4) Ettepaneku tiitli Loksa Kaunis Kodu andmiseks saab esitada kuni 31. maini. Sellekohase teate avalikustab linnavalitsus linna veebilehel ja kohalikus ajalehes Loksa Elu. Heakorrakomisjon korraldab kandidaatide hindamise visuaalse vaatluse teel juunikuu jooksul ning selgitab igas kategoorias välja kuni kolm parimat. Sobivate kandidaatide puudumisel võib heakorrakomisjon jätta parimad välja selgitamata. Tunnustusavalduse andmine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (5) Ettepaneku Aumärgi, Aukirja ja Tänukirja andmiseks saab esitada igal ajal. Ettepanekud vaadatakse läbi linnavalitsuse istungil ning tunnustusavalduse andmine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (6) Ettepanek edukate õpilaste tunnustamiseks esitatakse vähemalt 10 tööpäeva enne aktust. Tunnustusavaldus vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (7) Linna rahalise preemia üleandmise tseremoonial antakse preemia saajale üle sümboolne kunstiliselt kujundatud tšekk.

  (8) Linna rahaline preemia kantakse saaja arvelduskontole hiljemalt üleandmise tseremoonia järgsel tööpäeval.

§ 14.   Loksa linna Teenetemärgi ja Loksa linna Aumärgi kandmine

  (1) Teenetemärki ja Aumärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

  (2) Teenetemärki ja Aumärki kantakse rinnal vasakul küljel.

§ 15.   Auraamat

  Aukodaniku nimetuse, Teenetemärgi, Aumärgi, aunimetuste Aasta Õpetaja, Aasta Noor ja Aasta Sportlane saajate nimed kantakse Loksa linna auraamatusse, mis asub alaliselt linnakantseleis ja selle kasutamist jälgib linnasekretär.

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada Loksa linna Teenetemärgi ja Loksa linna Aumärgi kavandid vastavalt lisale.

  (2) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Loksa Linnavolikogu 03.01.2003 määrus nr 3 „Loksa linna tunnustuste avaldamise korra kinnitamine“;
  2) Loksa Linnavolikogu 14.02.2003 määrus nr 6 „Loksa linna Teenetemärgi ja Loksa linna Aumärgi kavandi kinnitamine“;
  3) Loksa Linnavolikogu 15.12.2011 määrus nr 33 „Aunimetuste „Aasta Noor“ ja „Aasta Sportlane“ väljaandmise kord“;
  4) Loksa Linnavolikogu 09.06.2011 määrus nr 20 „Loksa linna edukate õpilaste tunnustamine“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa linna Teenetemärgi ja Loksa linna Aumärgi kavandid

/otsingu_soovitused.json