ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Eluruumi kohandamise meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotluste menetlemise kord

Väljaandja:Toila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 06.10.2020, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eluruumi kohandamise meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotluste menetlemise kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 10
RT IV, 20.12.2018, 55
jõustumine 23.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.09.2020RT IV, 06.10.2020, 309.10.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 42 lõike 1, sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" § 24 lõike 1 punkti 1 ja Toila Vallavolikogu 21.02.2018.a. määruse nr 8 "Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine" alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruse nr 4 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" (edaspidi sotsiaalkaitseministri määrus) alusel eluruumi kohandamise toetuse (edaspidi toetus) määramise tingimused ja kord puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna 2 "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme 2.5 "Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" (edaspidi meede) raames.

  (2) Määrusega sätestatakse meetmesse taotluse esitamisest teavitamise kord, taotluse vastuvõtmise ja menetlemise kord, toetuse saajate nimekirja koostamise alused, kohanduste tegemiseks vajalike kokkulepete ja lepingute sõlmimise kord, tööde eest tasumise kord, dokumentide säilitamise kord ning projektidele järelkontrolli ja kohanduse mõju hindamise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  2) kohandatav eluruum (edaspidi eluruum) – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v.a varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  3) kohanduse saaja – isik, kelle eluruume kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruses ja sotsiaalhoolekande seaduses määratletud mõistetest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.   Eluruumide kohandamise rahastamine

  (1) Eluruumide kohandamist rahastatakse Toila valla eelarve vahenditest. Riik hüvitab Euroopa Regionaalarengu Fondist vallale 85% eluruumide kohandamise abikõlblikest kuludest.

  (2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri määruse lisas 1 nimetatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.
[RT IV, 06.10.2020, 3 - jõust. 09.10.2020]

§ 4.   Õigustatud isikud

  Toetust on õigus taotleda isikul kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on Toila vald ja kellele on Sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud puue ning kes vajab eluruumi kohandamist puudest tulenevate erivajaduste tõttu.

2. peatükk Toetuse eesmärk ja toetatavad tegevused 

§ 5.   Toetuse eesmärk

  Toetuse eesmärk on parandada puudega inimeste iseseisvat toimetulekut ning tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

§ 6.   Toetatavad tegevused

  Toetus määratakse kohandusteks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele, soodustavad puudega isiku iseseisvat toimetulekut ja parandavad:
  1) liikuvusega seotud toiminguid, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingutega seotud tegevusi;
  3) köögitoimingutega seotud tegevusi.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 7.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  Kui Rahandusministeerium on kuulutanud välja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme kohalike omavalitsuste taotlusvooru, avaldab Toila Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vähemalt viis tööpäeva enne eluruumi kohandamise taotluste (edaspidi taotlused); vastuvõtu algust Toila valla kodulehel ja valla ajalehes järgmise teabe:
  1) taotluste esitamise tähtaeg;
  2) kohanduste tegemise periood;
  3) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  4) taotluse kohustuslikud andmed.

§ 8.   Eluruumi kohandamise taotlemine

  (1) Eluruumi kohandamist taotlev isik või tema esindaja (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
  2) kohandatava eluruumi aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  3) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus;
  4) ) planeeritava kohanduse kirjeldus (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC-ruumi kohandus, WC-poti paigaldus, muu);
  5) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).
  6) Taotleja kinnitus, et kohanduse saaja tasub tööde eest osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui kohanduse saaja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  2) taotlusele esindusõiguse alus (kohtumäärus, volikiri), kui taotluse esitab taotleja esindaja;
  3) kohanduse puhul, mille maksumus on väiksem kui 5000 eurot, üks hinnapakkumine,
  4) kohanduse puhul, mille maksumus on 5000 eurot või rohkem, kaks hinnapakkumist.

§ 9.   Taotluste hindamine ja toetuse saajate nimekirja koostamine

  (1) Sotsiaalvaldkonna spetsialist (edaspidi sotsiaalspetsialist) kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust, eluruumi kohandamise võimalikkust, vajadust ja otstarbekust. Vajaduse korral kaasab ehitusvaldkonna spetsialisti.

  (2) Kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele või taotleja ilmselgelt ei ole õigustatud isik, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, nendes on muid puudusi või otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab vallavalitsus puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, selgitades, et tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (4) Sotsiaalspetsialist koostab taotluste hindamise alusel vallavalitsusele kinnitamiseks kohanduse saajate nimekirja (koondtaotluse), mille koostamisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse §-des 4 ja 6 sätestatud uurimis- ja kaalutlusõiguse põhimõtetest.

  (5) Taotluse hindamisel arvestatakse kohanduse põhjendatust, vajadust ja otstarbekust ning üksi elava taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid. Eelistatakse suurema abivajadusega taotlejaid.

  (6) Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

  (7) Kui Rahandusministeerium peab vallavalitsuse esitatud koondtaotluses esitatud taotlust eluruumi kohandamise eesmärkidele mittevastavaks või muul põhjusel sobimatuks ning rahuldaks koondtaotluse osaliselt, on vallavalitsusel õigus asendada sobimatu taotlus nimekirjas järgmise taotlusega.

  (8) Isikul, kelle taotluse jääb läbi vaatamata või rahuldamata, on õigus esitada uus taotlus järgmises taotlusvoorus.

§ 10.   Toetuse määramine

  (1) Otsuse toetuse määramise ja maksmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul pärast Rahandusministeeriumilt koondtaotluse rahuldamise otsuse saamist.

  (2) Ühe kohanduse saaja jaoks antakse ajavahemikus 2018–2023 meetme tegevusest toetust üks kord.

  (3) Otsus tehakse toetuse saajale teatavaks sotsiaalseadustiku üldosa seaduse §-s 27 sätestatud korras. Otsus tehakse isikule teatavaks viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 11.   Toetuse määramisest keeldumise alused

  Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmed, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud toetuse määramise otsustamisel;
  2) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  3) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei lähtu kohanduse saaja vajadustest, sellel ei ole iseseisvat kasutusotstarvet;
  4) eluruumi on võimalik kasutada ebamõistlikult lühikese aja vältel eluruumi lepingulise kasutusõiguse tähtajast või tehnilisest seisukorrast tulenevalt;
  5) toetuse andmine ei täida määruses kirjeldatud toetuse andmise eesmärki;
  6) eluruumi omanik või kaasomanik ei anna eluruumi kohandamiseks nõusolekut;
  7) taotluses nimetatud tegevuste katteks on saadud toetust muudest allikatest;
  8) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades mõistlik.

§ 12.   Lepingu sõlmimine ja kohanduse elluviimine

  (1) Kui eluruumi kohandamiseks ei ole ehitusteatis või ehitusluba vajalik, sõlmib vallavalitsus toetuse kasutamise lepingu (edaspidi leping) hiljemalt 30 päeva jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

  (2) Lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) eluruumi kohandamise eesmärk;
  2) teostatavad kohandustööd;
  3) osapoolte rahalised kohustused (muuhulgas kas toetus makstakse välja taotlejale või kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamises, tööde ja väljamaksete tähtaegades jm);
  4) tööde tähtaeg;
  5) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  6) lepingu lõpetamise alused ja tagajärjed;
  7) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  8) muud olulised tingimused.

  (3) Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võidakse lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

  (4) Juhul kui käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud aja jooksul tulenevalt toetuse saaja tegevusest või tegevusetusest lepingut ei sõlmita, loetakse toetuse saaja toetusest loobunuks.

§ 13.   Toetuse maksmine

  (1) Toetus makstakse välja lepingu alusel 30 tööpäeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning paikvaatluse läbiviimist kohandatud eluruumis.

  (2) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata või toetust vähendada, kui tööd ei ole teostatud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

§ 14.   Järelkontroll ja kohanduse mõju hindamine

  Komisjon annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele. Info kogumiseks on sotsiaalspetsialistil ja ehitusvaldkonna spetsialistil õigus teha kohandatud eluruumis vaatlusi, küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid.

§ 15.   Dokumentide säilitamine

  Vallavalitsus säilitab meetme tegevuse kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 35 lõigetele 2 ja 4 ning tagab, et kohanduse saaja säilitab toetuse saamisega seotud dokumendid sama kaua, kui seda peab tegema vallavalitsus.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

§ 17.   Määruse kehtivus

  Määrus kehtib kuni 2023. aasta 31. augustini.

/otsingu_soovitused.json