Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kohila valla erateede talihoolduse kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2018, 60

Kohila valla erateede talihoolduse kord

Vastu võetud 18.12.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ning § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kohila vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata erateedel (edaspidi Tee) Kohila valla poolt tasuta talvise teehoolduse - lumetõrje teenuse (edaspidi Teenus) tegemise kord.

  (2) Aiandusühistu käesoleva määruse tähenduses on Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem“ alusel määratud väikekoht.

  (3) Kinnisvara arendusala käesoleva määruse tähenduses on kehtestatud detailplaneeringu alusel rajatud elamupiirkond.

§ 2.   Teenuse saamise nõuded

  (1) Teenust on õigus saada Kohila vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule ja kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga aastaringselt.

  (2) Teenust on õigus saada juhul kui eratee vastab järgmistele tingimustele:
  1) tee seisukord on hooldusmasina liiklemiseks vajalikele nõuetele vastav (tee on piisava kandevõimega, tasane ja sobiva kattega);
  2) hooldatav teeala (tee, tee äär) on puhastatud hooldusmasinat ohustavatest takistustest 2 m ulatuses tee katte servast arvates või need (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kännud, kiviparkett jms) on tähistatud talvel nähtaval viisil;
  3) tee servad ja tee ääres asuvad kraavid on tähistatud viisil, mis tagab tee asukoha määratavuse pimedal ajal ning lumekihi paksusest hoolimata (tähistuseks on soovitav kasutada puidust või plastikust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid);
  4) hooldatava tee kohalt on eemaldatud puude oksad 4 m kõrguselt;
  5) talihooldust ei sega teel parkiv(ad) sõiduk(id) või muud teemaale paigutatud takistused;
  6) tee hooldajal võimaldatakse lume lükkamine teega piirnevale alale;
  7) tagatud on hooldusmasina manööverdamisala olemasolu;
  8) tee laius ja kurvikõverad võimaldavad hooldusmasina liikumist ning lumetõrje ohutut tegemist;
  9) mitut kinnistut läbiva tee korral puudub teiste kinnistuomanike vastuseis talihoolduse korraldamise suhtes;
  10) eratee omanik on andnud kirjaliku nõusoleku eratee teeregistrisse kandmiseks;
  11) vajadusel on eratee tähistatud teenimetähisega.

  (3) Teenust ei osutata erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ning kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 30 meetri kaugusel mööda nimetatud erateed.

  (4) Käesolevas määruses täpsustamata teenuse osutamise erijuhud otsustab vallavalitsus.

§ 3.   Aiandusühistu või kinnisvara arendusala teel teenuse saamise erisused

  (1) Teenust osutatakse nende aiandusühistute ja kinnisvara arendusala siseteedel kuni kinnistuni, kus elab Eesti rahvastikuregistri järgi Kohila valda registreeritud elanik, kes on liitunud korraldatud jäätmeveoga aastaringselt.

  (2) Teenust osutatakse aiandusühistu või kinnisvara arendusala teel, kus ei esine takistusi, millised on loetletud paragrahvis 2 ning tee on lumetõrje teostamise hetkel avatud avalikuks kasutamiseks, st sissepääsu aiandusühistu või kinnisvara arendusala territooriumile ei ole piiratud väravate või muude füüsiliste tõketega või keelavate liiklusmärkidega. Käesolevas lõikes kirjeldatud tõkendi esinemisel teenuse osutamine katkestatakse (teehooldaja ei teosta lisategevusi nagu värava avamine vms).

§ 4.   Teenuse osutamise tingimused

  (1) Teenus ei sisalda libedusetõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist ega lume laadimist ning äravedu.

  (2) Teenuse osutaja ei vastuta kahju tekitamise eest tee omanikule või taotlejale, kui kahju tekkimise põhjustas eratee seisundi mittevastavus määruse või muude õigusaktide nõuetele (nt ebatasane tee, rööpad, vajumised).

  (3) Tee osalise mittevastavuse korral määruses sätestatud nõuetele osutatakse teenust vaid nõuetele vastava teelõigu osas, kui see on tehniliselt võimalik.

  (4) Märgistamata takistuse tõttu tekkinud kahju on õigus sisse nõuda tee omanikult.

  (5) Teenuse osutamise taotlemisel nõustub taotleja teenuse osutamisega käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

§ 5.   Teenuse osutamise taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks tuleb esitada Kohila Vallavalitsusele taotlus hiljemalt 15. oktoobriks.

  (2) Ühe eratee ääres elavad taotlejad võivad soovi korral esitada ühise taotluse.

  (3) Määruse § 2 lõikes 4 sätestatud erandi tegemiseks tuleb taotlejal lisaks taotlusele esitada ka vabas vormis kirjalik põhjendus.

  (4) Juhul kui tee läbib mitut kinnistut esitab taotleja vajadusel kõigi kinnistuomanike kirjaliku nõusoleku.

§ 6.   Teenuse osutamise otsustamine

  (1) Vallavalitsus kontrollib taotluse, taotleja ja eratee vastavust määruses sätestatud nõuetele, hindab § 2 lõike 4 alusel esitatud taotluse põhjendatust ning puuduste esinemise korral annab taotlejale täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Teenuse osutamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Teenuse osutamise taotlus jäetakse rahuldamata kui:
  1) taotlus ei vasta nõuetele ning puudusi ei kõrvaldata tähtajaks;
  2) teenuse saamiseks puudub õigus käesoleva määruse § 2 alusel;
  3) teenust taotletakse erateele, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata või kus elavad elanikud ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Kohila valla elanikud ja kes ei ole aastaringselt liitunud korraldatud jäätmeveoga;
  4) teenust taotletakse erateele, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 30 meetri kaugusel;
  5) teenust taotletakse õuealale või erateele, mis ei vasta määruse § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele;
  6) omanik, kellele kuuluvat kinnistut läbimata ei ole võimalik teed hooldada, ei anna selleks nõusolekut;
  7) teenuse osutamine seab ohtu taotleja, teeomaniku, teenuse osutaja või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil isikute õigusi.

§ 7.   Teenuse osutamise lõpetamine

  (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamine lõpetatakse, kui:
  1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  2) eratee seisund ei vasta § 2 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
  3) teenuse saaja alaline elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmete järgi enam Kohila vald või muud teenuse osutamise aluseks olevad asjaolud on ära langenud.

  (2) Vallavalitsus teavitab lumetõrje teenuse saajat teenuse osutamise lõpetamisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json