Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistutele toetuste andmise kord

Korteriühistutele toetuste andmise kord - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2019, 4

Korteriühistutele toetuste andmise kord

Vastu võetud 12.12.2019 nr 26
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kohaldamisala

  Määrus reguleerib Tallinna linnas asuvatele korteriühistutele (edaspidi ka taotleja), audititoetuse, auditi jätkutegevuse toetuse ja tuleohutustoetuse ning toetuste „Fassaadid korda", „Roheline õu" ja „Hoovid korda" andmise tingimusi, taotluste menetlemist ja toetuste väljamaksmist.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) audit - ehitusseadustiku § 18 lõikes 5 sätestatud nõuetele vastav ehitise audit;
  2) korterelamu - kahe või enama korteriga elamu;
  3) rõdud ja varikatused - korterelamu rõdud, lodžad ning rõdude ja välisuste kohal paiknevad varikatused;
  4) hoov - korteriomandite esemeks olev maatükk (kinnisasi) või selle osa või taotlejaks oleva korteriühistu kasutusse antud Tallinna linna omandis olev kinnisasi või selle osa;
  5) amet - Tallinna Linnavaraamet;
  6) linnaosa valitsus - taotleja asukoha järgne linnaosa valitsus.

§ 3.   Toetuste liigid

  Korteriühistutele antakse alljärgnevaid toetusi:
  1) auditi toetus;
  2) auditi jätkutegevuse toetus;
  3) tuleohutustoetus;
  4) toetus „Fassaadid korda";
  5) toetus „Roheline õu";
  6) toetus „Hoovid korda".

§ 4.   Toetuste eesmärk

  (1) Audititoetuse eesmärk on toetada korterelamu rõdude ja varikatuste tehnilise seisundi nõuetele vastavuse ja ohutuse väljaselgitamist.

  (2) Auditi jätkutegevuse toetuse eesmärk on toetada korterelamute rõdude ja varikatuste auditi aruande kohaselt vajalike ehitustööde tegemist.

  (3) Tuleohutustoetuse eesmärk on toetada korteriühistuid Päästeameti ettekirjutuse kohaselt vajalike tööde rahastamisel, et parendada korterelamu tuleohutust.

  (4) Toetuse „Fassaadid korda" eesmärk on toetada korterelamute energiatõhususe suurendamiseks ja välisilme parendamiseks vajalike ehitustööde tegemist.

  (5) Toetuse „Roheline õu" eesmärk on muuta linna elukeskkond atraktiivsemaks.

  (6) Toetuse „Hoovid korda" eesmärk on parendada korterelamute hoovide ilmet ja turvalisust.

§ 5.   Toetuste määrad

  (1) Audititoetuse ülemmäär on 70% auditi maksumusest, kuid maksimaalselt 1000 eurot korterelamu kohta.

  (2) Auditi jätkutegevuse toetuse ülemmäär on 10% ehitustööde lepingute maksumusest, kuid maksimaalselt 10 000 eurot korterelamu kohta.

  (3) Tuleohutustoetuse ülemmäär on 50% korterelamu tuleohutuse parandamise tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 5000 eurot korterelamu kohta.

  (4) Toetuse „Fassaadid korda" ülemmäär on:
  1) 10% ehitustööde ja omanikujärelevalve lepingute maksumusest, kuid maksimaalselt 20 000 eurot korterelamu kohta;
  2) 3000 eurot korterelamu kohta selle renoveerimise käigus loodud seinamaalingu (supergraafika) eest.

  (5) Toetuse „Roheline õu" ülemmäär on 60% lisas 1 nimetatud toetatavate tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 600 eurot kalendriaastas korteriühistu kohta.

  (6) Toetuse „Hoovid korda" määr on 15-70% lisas 2 nimetatud toetatavate tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot kalendriaastas ja maksimaalselt 40 000 eurot hoovi kohta.

2. peatükk TOETUSTE TAOTLEMISE TINGIMUSED 

§ 6.   Audititoetuse taotlemise tingimused

  (1) Audititoetust on võimalik taotleda pärast auditi tegemist. Audititoetust on võimalik taotleda üks kord korterelamu kohta.

  (2) Auditile esitatavad nõuded:
  1) audit on tehtud korterelamu rõdude ja varikatuste ehitustehnilise seisukorra kontrollimiseks;
  2) auditi teinud isik vastab ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 ning §-des 23 ja 24 sätestatud nõuetele;
  3) auditiaruanne sisaldab hinnangut korterelamu kõikide rõdude ja varikatuste ehitustehnilise seisukorra kohta ning annab soovitused nende renoveerimise ja hooldamise kohta;
  4) audit on tehtud pärast 1. jaanuari 2018;
  5) audit on tehtud korterelamu kohta, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993. aastat.

§ 7.   Auditi jätkutegevuse toetuse taotlemise tingimused

  (1) Auditi jätkutegevuse toetust on võimalik taotleda §-s 6 nimetatud audititoetuse saamise järgselt ja pärast seda, kui on tehtud korterelamu rõdude ja varikatuste auditi aruandes nimetatud puuduste kõrvaldamiseks vajalikud ehitustööd.

  (2) Auditi jätkutegevuse toetuse objekt on korterelamu, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993. aastat.

§ 8.   Tuleohutustoetuse taotlemise tingimused

  (1) Tuleohutustoetust on võimalik taotleda kuue kuu jooksul pärast seda, kui on tehtud korterelamu tuleohutuse parandamiseks vajalikud tööd, mis on nimetatud Päästeameti ettekirjutuses.

  (2) Tuleohutustoetusega hüvitatakse osa korterelamu tuleohutuse parandamiseks vajalike tööde kuludest, kui tööd on tehtud Päästeameti ettekirjutuses nimetatud tähtaja jooksul.

§ 9.   Toetuse „Fassaadid korda" taotlemise tingimused

  (1) Toetust „Fassaadid korda" on võimalik taotleda, kui taotleja on:
  1) ümber ehitanud korterelamu fassaadi, katuse või tehnosüsteemid, et suurendada korterelamu energiatõhusust, ning on pärast tööde tegemist esitanud kasutusteatise või on korterelamule antud kasutusluba;
  2) loonud seinamaalingu (supergraafika), mis on enne kooskõlastatud Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoniga.

  (2) Toetuse „Fassaadid korda" taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul kasutusteatise esitamisest või kasutusloa andmisest.

  (3) Toetuse „Fassaadid korda" objekt on korterelamu, mis on ehitatud ja kasutusele võetud enne 1993. aastat.

§ 10.   Toetuse „Roheline õu" taotlemise tingimused

  (1) Toetust „Roheline õu" on võimalik taotleda määruse lisas 1 nimetatud tööde tegemiseks pärast seda, kui tööd on tehtud ja taotleja on nende eest tasunud.

  (2) Toetuse „Roheline õu" taotlus koos korterelamu hoovi või hoovi osa fotodega (enne ja pärast tööde tegemist) tuleb esitada kahe kuu jooksul pärast tööde tegemist.

§ 11.   Toetuse „Hoovid korda" taotlemise tingimused

  (1) Toetust „Hoovid korda" on võimalik taotleda määruse lisas 2 nimetatud tööde tegemiseks enne töödega alustamist.

  (2) Taotlejal peab olema taotluses nimetatud tööde tegemiseks ehitusluba või esitatud ehitusteatis või asjaomase asutuse kooskõlastus, kui selline nõue tuleneb ehitusseadustikust või linna õigusaktidest.

  (3) Toetuse „Hoovid korda" taotlus tuleb esitada 1. märtsiks.

3. peatükk TAOTLUSELE JA TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

1. jagu Üldnõuded 

§ 12.   Taotlus ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotleja esindusõiguslik isik esitab vormikohase taotluse ja taotluse lisadokumendid Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi (edaspidi infosüsteem) iseteeninduskeskkonnas.

  (2) Taotluses tuleb märkida:
  1) taotleja nimi ja registrikood;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood;
  3) taotleja arvelduskonto number ja olemasolu korral viitenumber;
  4) taotluse eelarve kogumaht, sh omafinantseeringu ja taotletava toetuse summa eelarves;
  5) taotleja kinnitus, et ta ei ole teistelt linna ametiasutustelt sama töö tegemiseks toetust taotlenud ega saanud.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) määruses nimetatud lisadokumendid olenevalt toetuse liigist;
  2) volikiri, kui taotluse esitab taotleja volitatud esindaja.

§ 13.   Taotlejale esitatavad nõuded

  Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotlejal puudub riiklike või kohalike maksude võlg ning tal ei ole linnale muid võlgu või on need ajatatud;
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust.

§ 14.   Taotleja kohustused järelevalve tegemisel

  (1) Taotleja peab võimaldama taotleja ja taotluse nõuetekohasuse ning tehtud tööde, objekti või projekti nõuetekohasuse kontrollimist.

  (2) Taotleja peab oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kuludokumendid selgelt eristama muudest kuludokumentidest.

2. jagu Erinõuded 

§ 15.   Audititoetuse taotlusele esitatavad erinõuded

  (1) Audititoetuse taotluses tuleb märkida korterelamu aadress, mille kohta audit on tehtud.

  (2) Audititoetuse taotlusele lisatakse:
  1) rõdude ja varikatuste auditi aruanne;
  2) arve ja selle tasumist tõendav maksekorraldus või muu kulude kandmist tõendav dokument.

§ 16.   Auditi jätkutegevuse toetuse taotlusele esitatavad erinõuded

  Auditi jätkutegevuse taotlusele lisatakse:
  1) rõdude ja varikatuste auditi aruanne;
  2) omanikujärelevalve leping (olemasolu korral) ja ehituse töövõtuleping;
  3) tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mille on allkirjastanud taotleja esindaja ja töövõtja esindaja.

§ 17.   Tuleohutustoetuse taotlusele esitatavad erinõuded

  (1) Tuleohutustaotlusele tuleb lisada:
  1) tööde tegemise aluseks olev Päästeameti ettekirjutus;
  2) arve(d) ja arve(te) tasumist tõendav maksekorraldus või muu kulude kandmist tõendav dokument;
  3) teave Päästeameti ettekirjutuses nimetatud puuduste kõrvaldamise kohta (Päästeametile edastatud teatis või Päästeameti paikvaatlusel koostatud dokumendi koopia).

§ 18.   Toetuse „Fassaadid korda" taotlusele esitatavad erinõuded

  (1) „Fassaadid korda" taotluses tuleb märkida taotleja esitatud kasutusteatise või korterelamu kasutusloa number ja kuupäev.

  (2) Toetuse „Fassaadid korda" taotlusele lisatakse:
  1) ehituse töövõtuleping;
  2) omanikujärelevalve leping (olemasolu korral);
  3) tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mille on allkirjastanud taotleja esindaja ja töövõtja esindaja.

§ 19.   Toetuse „Roheline õu" taotlusele esitatavad erinõuded

  (1) Toetuse „Roheline õu" taotluses tuleb märkida:
  1) tehtud toetatavad tööd;
  2) puu raie- või hoolduslõikuse korral raieloa või hoolduslõikusloa number, kui luba on nõutav Tallinna linna õigusaktide kohaselt.

  (2) Toetuse taotlusele lisatakse arve(d) ja arve(te) tasumist tõendav maksekorraldus või muu kulude kandmist tõendav dokument.

§ 20.   Toetuse „Hoovid korda" taotlusele esitatavad erinõuded

  (1) Toetuse „Hoovid korda" taotluses tuleb märkida:
  1) projekti eelarve, mille aluseks on taotleja valitud hinnapakkumine;
  2) heakorrastatava hoovi ja tehtavate tööde kirjeldus;
  3) ehitusteatise või -loa number, kui kavandatava töö tegemiseks on vaja ehitusteatist või -luba;
  4) raieloa või hoolduslõikusloa number, kui luba on vaja Tallinna linna õigusaktide kohaselt.

  (2) Toetuse „Hoovid korda" taotlusele lisatakse:
  1) korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tuleneva volituse korral juhatuse koosoleku protokoll. Protokoll peab sisaldama otsust teha hoovi korrastamiseks vajalikud tööd, ja kinnitust, et taotleja on võimeline taotluses märgitud tööd tegema enda rahaliste vahenditega ning on arvestanud asjaolu, et taotluse rahuldamise korral väljamakstav toetus võib olla toetuse miinimummääras;
  2) vähemalt kaks hinnapakkumist vähemalt kolme pakkumiskutsega;
  3) pädeva asutuse kooskõlastus, kui see on nõutav;
  4) kavandatava töö nõuetekohaselt kooskõlastatud projekt või projektjoonis;
  5) põhjendus taotleja valitud hinnapakkumise kohta, kui ei valitud kõige madalama hinnaga hinnapakkumist;
  6) fotod hoovist või hoovi osast, mida soovitakse toetuse abil korrastada.

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

1. jagu Üldsätted 

§ 21.   Nõuetele vastavuse kontroll

  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse hindamiseks kontrollitakse:
  1) taotleja andmeid e-äriregistrist;
  2) taotleja esindamise korral taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust;
  3) riiklike ja kohalike maksude võla puudumist;
  4) võla puudumist linnale;
  5) määruses sätestatud lisadokumentide olemasolu ja nõuetele vastavust.

§ 22.   Puuduste kõrvaldamine, taotluse läbi vaatamata jätmise ja rahuldamata jätmise alused

  (1) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ja antakse puuduste kõrvaldamiseks 15 kalendripäeva pikkune tähtaeg.

  (2) Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kui taotlus või taotleja ei vasta määruses sätestatud nõuetele, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Puuduste kõrvaldamiseks tähtaja andmisest, taotluse läbi vaatamata jätmisest ja taotluse kohta tehtud otsusest teavitatakse taotlejat infosüsteemi vahendusel.

  (5) Kui taotlus on esitatud väljaspool infosüsteemi, siis annab amet taotlejale taotluse infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas esitamiseks ja vajaduse korral puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui taotleja ei esita nõuetekohast taotlust tähtaja jooksul, jäetakse taotlus läbi vaatamata. Taotlejat teavitatakse sellest, kasutades taotluses märgitud kontaktandmeid.

  (6) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei täida määruse §-s 14 sätestatud kohustusi;
  3) taotleja ei vasta määruse §-s 13 sätestatud nõuetele;
  4) taotluse esitamise aasta eelarves ei ole rahalisi vahendeid taotluse rahuldamiseks, v.a audititoetuse taotluse korral;
  5) toetuse taotlemise tingimused ja nõuded ei ole täidetud.

2. jagu Audititoetuse, auditi jätkutegevuse toetuse, tuleohutustoetuse ning toetuste „Fassaadid korda" ja „Roheline õu" taotluste menetlus 

§ 23.   Taotluse vastavuse kontroll

  Amet kontrollib taotluse ja taotleja nõuetekohasust ning toetuse taotlemise tingimustele vastavust 30 päeva jooksul taotluse laekumisest.

§ 24.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Amet otsustab toetuse andmise kümne päeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide kontrollimist.

  (2) Toetus makstakse välja taotluses märgitud arvelduskontole 21 päeva jooksul pärast toetuse andmise kohta otsuse tegemist.

3. jagu Toetuse „Hoovid korda" taotluse menetlus 

§ 25.   Toetuse „Hoovid korda" maksmiseks ettenähtud rahaliste vahendite jaotuse kindlaksmääramine

  Ameti juhataja määrab käskkirjaga kindlaks linna eelarves toetuse „Hoovid korda" maksmiseks ettenähtud rahaliste vahendite jaotuse linnaosade vahel. Seejuures võetakse arvesse järgmiseid põhimõtteid:
  1) igale linnaosale eraldatakse toetuse maksmiseks vähemalt linnaosa korteriühistute taotletud toetuste kogusumma, kui see jääb alla 16 000 euro;
  2) ülejäänud rahalised vahendid jagatakse linnaosade vahel proportsionaalselt, arvestades nõuetele vastavate taotlustega taotletud toetuste kogusummat.

§ 26.   Toetuse „Hoovid korda" taotluse vastavuse kontroll

  Linnaosa valitsus kontrollib toetuse „Hoovid korda" taotluse ja taotleja nõuetekohasust kümne päeva jooksul taotluse ametile laekumisest.

§ 27.   Hindamiskomisjon ja hindamiskriteeriumid

  (1) Linnaosa valitsus moodustab kolme- või viieliikmelise hindamiskomisjoni, mille koosseisu ei tohi kuuluda toetust taotleva korteriühistu liige.

  (2) Hindamiskomisjon hindab toetuse „Hoovid korda" taotlusi, lähtudes hindamisjuhendist, sh järgmistest hindamiskriteeriumidest:
  1) mõju linnaruumile;
  2) heakorrastatus võrreldes eelneva olukorraga;
  3) turvalisus;
  4) kulutõhusus.

  (3) Amet kehtestab hindamislehe vormi, komisjoni protokolli vormi ja hindamisjuhendi. Hindamisjuhendis määratakse kindlaks hindamise lävend, toetuse summa ja määra kujunemine.

§ 28.   Hindamiskomisjoni protokoll

  (1) Nõuetele vastava toetuse „Hoovid korda" taotluse kohta koostatakse hindamisleht, kuhu märgitakse hindamiskomisjoni liikmete antud hindepunktid ja hindepunktide summa.

  (2) Hindamiskomisjon arvutab hindamislehtede alusel toetuse suuruse.

  (3) Hindamiskomisjon koostab hiljemalt 1. aprilliks protokolli, milles on märgitud:
  1) lävendi ületanud taotluste võimalik rahuldamise ulatus, arvestades määruse § 25 kohaselt toetuste maksmiseks ettenähtud rahaliste vahendite jaotust;
  2) taotleja nõusolek teha tööd täismahus ja jätkata projektiga sellest olenemata, millises ulatuses hindamiskomisjon taotluse rahuldab.

  (4) Protokolli lahutamatud lisad on hindamisleht ja tabel, kuhu on märgitud hindamislehe alusel arvutatud toetuse suurus ja määr.

  (5) Protokollile kirjutavad alla hindamiskomisjoni juhataja ja protokollija ning selle kooskõlastavad kõik teised hindamiskomisjoni liikmed.

§ 29.   Toetuse „Hoovid korda" andmise otsustamine

  (1) Toetuse „Hoovid korda" taotluse rahuldamise ja eraldatud toetuse summa või taotluse rahuldamata jätmise otsustab linnaosa vanem määruse § 28 lõikes 3 nimetatud hindamiskomisjoni protokolli alusel.

  (2) Linnaosa vanem jätab taotluse rahuldamata, kui:
  1) hindamiskomisjoni poolt taotlusele antud punktisumma jääb alla lävendi;
  2) taotleja ei anna määruse § 28 lõike 3 punktis 2 sätestatud nõusolekut;
  3) esinevad määruse § 22 lõikes 6 nimetatud alused.

  (3) Linnaosa vanema korraldus, millega linnaosa vanem rahuldab taotluse, peab sisaldama teavet määruse §-s 30 nimetatud toetuse väljamaksmise tingimuste kohta.

§ 30.   Toetuse „Hoovid korda" väljamaksmise tingimused

  (1) Toetus „Hoovid korda" makstakse välja, kui taotluses kavandatud tööd on tehtud taotluse esitamise aastal ja kuluaruanne on esitatud hiljemalt taotluse esitamise aasta 30. novembril.

  (2) Põhjendatud juhul võib linnaosa valitsus vähendada väljamakstavat toetuse summat proportsionaalselt taotluses esitatud, kuid tähtajaks tegemata töödega.

  (3) Toetuse „Hoovid korda" väljamaksmiseks esitab taotleja infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas kuluaruande, mis sisaldab alljärgnevaid dokumente:
  1) teenuse, töö või kauba eest esitatud arve;
  2) teenuse, töö või kauba üleandmise-vastuvõtmise kahepoolselt allkirjastatud akt;
  3) vähemalt kaks uut hinnapakkumist koos kolme pakkumiskutsega, kui ükski taotluses märgitud hinnapakkumise esitanud isik töid ei teinud ja taotleja valis uue tööde tegija;
  4) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud arve maksmist tõendav maksekorraldus;
  5) heakorrastatud objekti fotod (pärast tööde tegemist).

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud arvele märgitud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

  (5) Pärast tööde tegemist ja kuluaruande esitamist kontrollib linnaosa valitsus tehtud tööde, objekti ja elluviidud projekti vastavust taotlusele ja kuluaruandele, kontrollib tööde tegemist kohapeal ning koostab kontrollakti kümne päeva jooksul kuluaruande esitamisest.

§ 31.   Toetuse „Hoovid korda" väljamaksmine

  (1) Linnaosa valitsus teeb toetuse „Hoovid korda" väljamaksmise otsuse 15 päeva jooksul kontrollakti koostamisest.

  (2) Toetus makstakse välja taotluses nimetatud arvelduskontole 21 päeva jooksul otsuse tegemisest.

  (3) Linnaosa valitsusel on õigus keelduda toetuse väljamaksmisest, kui taotleja ei ole täitnud käesoleva määruse §-s 30 sätestatud tingimusi.

4. jagu Järelevalve 

§ 32.   Järelevalve

  (1) Ametil ja linnaosa valitsusel (edaspidi koos järelevalve teostaja) on õigus kontrollida taotleja ja taotluse nõuetekohasust ning tehtud tööde, objekti või projekti vastavust taotlusele ja lisadokumentidele alates taotluse esitamisest kuni kahe aasta möödumiseni toetuse väljamaksmisest.

  (2) Järelevalve tegijal on õigus kohapeal kontrollida toetuse taotlemise ja väljamaksmisega seotud dokumente ja objekti ning toetatavate tööde vastavust taotlusele.

  (3) Järelevalve kohta koostatakse järelevalveakt, mille vormi kehtestab amet.

  (4) Järelevalve tegijal on õigus nõuda taotlejalt väljamakstud toetuse tagastamist, kui pärast toetuse väljamaksmist ilmneb üks või mitu alljärgnevatest asjaoludest:
  1) toetuse väljamaksmise ajal ei olnud täidetud toetuse taotlemise tingimused ja/või taotlus või taotleja ei vastanud nõuetele;
  2) taotleja ei täida §-s 14 sätestatud kohustusi;
  3) taotleja on esitanud valeandmeid;
  4) tehtud tööd erinevad taotluses kirjeldatust.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud alusel toetuse tagasinõudmise korral on taotleja kohustatud tasuma viivist 0,05% päevas saadud toetuse summast. Viivist arvestatakse toetuse väljamaksmise päevast kuni toetuse tagastamise päevani.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 33.   Dokumentide vormide kehtestamine

  (1) Ameti juhataja kehtestab käskkirjaga toetuste taotlemiseks, menetlemiseks ja järelevalve tegemiseks vajalike dokumentide vormid.

  (2) Ameti juhataja määrab käskkirjaga kindlaks toetuste eelarve järgmiste rühmade kaupa:
  1) audititoetus, auditi jätkutegevuse toetus, tuleohutustoetus ja toetus „Fassaadid korda";
  2) toetused „Roheline õu" ja „Hoovid korda".

§ 34.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2018 määrus nr 21 „Korteriühistutele toetuste andmise kord".

§ 35.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1-2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json