Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kehtna valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2019, 26

Kehtna valla 2019. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.12.2019 nr 66

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3, Kehtna Vallavolikogu 21.02.2018 määruse nr 14 „Kehtna valla põhimäärus“ § 23 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Kehtna valla 2019. aasta II lisaeelarve

  Vastu võtta Kehtna valla 2019. aasta II lisaeelarve vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Lisaeelarve seletuskiri

  Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada lisaeelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale 2.

§ 3.   Määruse avalikustamine

  Kehtna Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada hiljemalt seitsmendal tööpäeval määruse vastuvõtmisest arvates Kehtna valla 2019. aasta II lisaeelarve ning lisaeelarve menetlemist käsitlevad Kehtna Vallavolikogu istungite ning vallavolikogu alaliste komisjonide koosolekute protokollid Kehtna valla veebilehel www.kehtna.ee.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

Lisa 1 Kehtna valla 2019. aasta II lisaeelarve

Lisa 2 II lisaeelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json