Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 20.12.2019, 29

Kuusalu valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 19.12.2019 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Kuusalu Vallavolikogu 29.09.2005 määruse nr 23 „Kuusalu valla põhimääruse kehtestamine“ § 7 lõigete 1 ja 2 ning Kuusalu Vallavolikogu 04.09.2018 määruse nr 15 „Kuusalu valla arengukava 2013-2032 kinnitamine“ ning tulenevalt eelarve- ja arengukomisjoni ja Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekute alusel.

§ 1.   Kuusalu valla 2020. aasta eelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2020. aasta eelarve:
Põhitegevuse tulud kokku 11 029 555 eurot;
Põhitegevuse kulud kokku -10 362 555 eurot;
Investeerimistegevus kokku - 2 517 000 eurot;
Finantseerimistegevus kokku 1 600 000 eurot;
Likviidsete varade muutus -250 000 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2020. aasta eelarve põhitegevuse kulude jaotus tegevusalade ja kahekohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2020.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Soom
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2020. aasta eelarve koondtabel

/otsingu_soovitused.json