Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Luke Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2014, 11

Luke Raamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 15.11.2007 nr 39
jõustumine 01.12.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.201001.01.2011

Määrus antakse Rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Luke Raamatukogus (edaspidi ”raamatukogu”).

  (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga lugejakaardil.

§ 2.   Teeninduse korraldamine

  (1) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud isikuttõendava dokumendi esitamisel.

  (2) Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Kohapeal teavikute kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks registreerimine.

  (4) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

  (5) Muid teenuseid osutatakse tasu eest (paljundus, väljatrükk, tasulised üritused jt.).

  (6) Suuremahulised kopeerimistööd (üle 10 lk) tehakse lugejaga kokkulepitud ajaks või järgmiseks päevaks.

§ 3.   Lugejate registreerimine

  (1) Lugeja registreeritakse raamatukogu elektroonilises andmebaasis järgmiste andmetega:
  1) nimi;
  2) sünniaeg;
  3) elukoht (aadress, postiindeks);
  4) telefon;
  5) lugejarühm: täiskasvanu ja laps (kuni 16-aastane);
  6) isikukood.

  (2) Lugejaks registreeritakse foto ja isikukoodiga isikuttõendava dokumendi alusel.

  (3) Lugeja registreerimiskaardile annab lugeja allkirja, millega võtab endale materiaalse vastustuse nii laenatud teavikute kui ka tema kasutusse antava raamatukogu muu vara säilimise eest.

  (4) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

  (5) Iga aasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine (isiku- ja kontaktandmete täpsustamine). Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kojulaenutusõigus.

§ 4.   Kojulaenutus

  (1) Laenutus registreeritakse lugejakaardi esitamisel elektroonilises andmebaasis ja lugeja saab laenutatud teavikute nimekirja koos tagastustähtaegadega, mida ta kontrollib kohapeal.

  (2) Raamatukogu ei laenuta koju eriti väärtuslikke teavikuid, lugemissaalis kasutatavaid teavikuid ja perioodikaväljaannete viimaseid numbreid.

  (3) Lugeja kasutuses võib olla korraga kuni 5 teavikut.

  (4) Laenutuse tähtajaks on 21 kalendripäeva, enamnõutud teavikutel ja perioodikal 7 kalendripäeva.

  (5) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

  (6) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid teistele lugejatele.

  (7) Lugeja võib teaviku tagastustähtaega pikendada kuni 3 korda, kui teavikut ei ole soovinud laenata teised lugejad. Tähtaja pikendamine loetakse uueks laenutuseks.

  (8) Lugeja soovil pannakse ta vajaliku teaviku saamiseks järjekorda.

  (9) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu kuni 0,06 € iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.
[ - jõust. 01.01.2011]

  (10) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise eksemplari või raamatukoguhoidja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses, kuid mitte vähem kui 3,20 € teaviku eest. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenamise õigus ära kuni üheks aastaks. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).
[ - jõust. 01.01.2011]

  (11) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva eeskirja § 4 lõigetes 9 ja 10 nimetatud summade tasumiseks: Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb Nõo Vallavalitsus lugejale ettekirjutise koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

  (12) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Nõo Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (13) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Nõo vald;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (14) Käesoleva eeskirja § 2 lõikes 5 ja § 4 lõigetes 9 ja 10 nimetatud rahalised summad laekuvad Nõo valla eelarvesse.

§ 5.   Sisekord

  (1) Raamatukogusse sisenedes tuleb raamatukogutöötaja nõudel esitada foto ja isikukoodiga isikuttõendav dokument.

  (2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

  (3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, lõhkeaineid, kergestisüttivaid ning lehkavaid ja määrivaid esemeid.

  (4) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Raamatukogu ruumides on keelatud söömine, joomine, suitsetamine, magamine, lärmi tekitamine ja mobiiltelefoniga rääkimine.

  (5) Avariiulite vahele on keelatud kaasa võtta mahukaid kotte.

/otsingu_soovitused.json