Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Antsla valla kohaliku tee ja teemaa kasutamise ja metsamaterjali ladustamise ning väljaveo kasutamise kord

Antsla valla kohaliku tee ja teemaa kasutamise ja metsamaterjali ladustamise ning väljaveo kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2014, 13

Antsla valla kohaliku tee ja teemaa kasutamise ja metsamaterjali ladustamise ning väljaveo kasutamise kord

Vastu võetud 08.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1 ning „Teeseaduse“ § 25 lõike 3, § 32 lõigete 1 ja 2, § 37 lõike 1 punktide 1 ja 2 ja lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohalik tee käesoleva korra mõistes on Antsla valla omandis olev tee ja avalikult kasutatav eratee, mille kohta on sõlmitud leping tee omaniku ja vallavalitsuse vahel.

  (2) Antsla valla kohalike teede kaitsevööndi laius on valla omandis olevate teede puhul 20 m tee teljest mõlemale poole ja avalikult kasutatavate erateede puhul 10 m tee teljest mõlemale poole.

  (3) Kui laoplatsi alune maa ja metsa väljaveomaa ei kuulu metsatööde teostajale, tuleb lisaks vallavalitsuse kooskõlastusele saada ka maaomaniku luba metsa väljaveotee ja laoplatsi kasutamiseks.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid ja nende tähendusi:
  1) ladustaja – isik, kellega on sõlmitud leping ja väljastatud luba teemaale materjalide ladustamiseks;
  2) vedaja – isik, kellega on sõlmitud leping ja väljastatud luba metsamaterjali väljaveoks mööda munitsipaalteed;
  3) totleja – isik, kes esitab taotluse loa saamiseks metsamaterjali väljaveoks/teemaale materjalide ladustamiseks;
  4) pooled – isikud, kelle vahel sõlmitakse leping metsamaterjali väljaveoks/teemaale materjalide ladustamiseks;
  5) teemaa – sõidutee laius, millele lisandub sõiduteega vahetult külgnev maa-ala nelja meetri laiuselt sõidutee mõlemast servast.

§ 3.   Nõuded metsamaterjali ladustamisel ja väljaveol

  (1) Teemaale materjalide ladustamisega ei tohi kahjustada teed või keskkonda, piirata nähtavust teel, varjata liiklusmärke ega ohustada muul moel liiklust.

  (2) Ladustatav materjal ja selle ladustamise viis peab vastama kehtivatele keskkonnakaitsealastele nõuetele ja ning nimetatud nõuete rikkumise korral kannab ladustaja vastutust (kannab sanktsioonide rakendamisest tulenevad kulud, hüvitab tekitatud kahju). Ladustamise viis peab tagama teel liiklejate ohutuse.

  (3) Ladustamise piirkonnas peavad olema ladustaja poolt paigaldatud nõutavad liiklusmärgid ja ladustaja peab tagama liiklusohutuse.

  (4) Ladustaja/vedaja paigaldab ladustamise piirkonda tahvli ladustaja/vedaja nime või nimetusega, kontaktandmetega ning materjali ladustamise/metsa väljaveo ajavahemikuga.

  (5) Ladustaja/vedaja kohustub likvideerima teemaale/teele ladustamise ja veo käigus või sellest tingitult tekitatud kahjud oma vahendite arvel.

  (6) Ladustamine ja vedu on keelatud ajavahemikul kell 22.00-06.00 (öisel ajal).

  (7) Erandina võib ladustaja/vedaja põhjendatud vajadusel taotleda ladustamise/veo lubamist öisel ajal.

  (8) Pärast ladustamise/veo teostamist kohustub ladustaja/vedaja viima teemaa/tee ladustamise veoeelsesse seisundisse loal märgitud tähtajaks. Ladustaja/vedaja poolt osaliselt juba teostatud teemaa/tee remont ei kuulu vallavalitsuse poolt hüvitamisele. Ladustaja/vedaja peab valda informeerima teemaa/tee korrastamise algusest ja teemaa/tee korrastustööde tegijas.

  (9) Ladustaja/vedaja kohustub andma korrastatud teemaa/tee aktiga üle vallavalitsuse poolt määratud isikule loal näidatud tähtajaks või vallavalitsuse poolt loa peatamise korral vallavalitsuse
poolt määratud tähtajaks.

  (10) Ladustaja/vedaja kohustub hüvitama oma tegevusest või tegevusetusest tingitud vallavalitsuse täiendavad kulutused, sealhulgas käesoleva korra lõikes 23 nimetatud kulutused.

  (11) Täiendavate peale või mahasõiduteede ehitamine võib toimuda ainult kooskõlas teeomanikuga.

  (12) Metsa väljavedu mööda Antsla valla munitsipaalteid ja munitsipaaltee teemaale materjalide ladustamine võib toimuda üksnes igakordsel kirjalikul loal.

  (13) Loa väljaandjaks on vallavalitsuse poolt määratud isik.

  (14) Loa saamiseks esitab taotleja taotluse materjali ladustamiseks (taotluse vorm lisana 1) või taotlise metsamaterjali väljaveoks (taotluse vorm lisana 2).

  (15) Taotlusele lisatakse ladustamise/tee asukoha skeem ja vajadusel liikluskorralduse skeem teemaale materjalide ladustamise ajaks.

  (16) Taotluse alusel otsustab vallavalitsus taotlejaga lepingu sõlmimise.

  (17) Enne teemaale ladustamist ja ladustamise lõppemisel, samuti enne veo alustamist ja veo lõppedes koostavad pooled kahepoolse akti tee ja teemaa seisukorra hindamise kohta (akti vorm lisana 3).

  (18) Peale lepingu sõlmimist väljastab määratud isik loa teemaale materjalide ladustamisek/metsamaterjali väljaveoks (loa vorm lisana 4).

  (19) Luba peab olema kaasas metsaveoautos. Selle olemasolu on õigus kontrollida politseil ja Antsla vallavalitsuse poolt määratud isikutel.

  (20) Vallavalitsus võib ladustamise/veo loa väljaandmisest keelduda, kui ladustamine/vedu võib muuta tee kasutamiskõlbmatuks.

  (21) Ilmastikuoludest tingituna või ladustamise/veo tagajärjel teemaa/tee seisukorra järsu halvenemise korral võib vallavalitsus ladustamise/veo loa ajutiselt peatada või nõuda ladustamise/veo jätkamise võimaldamiseks vahepeal teemaa/tee remontimist vedaja poolt ja tema vahendite arvel.

  (22) Ladustaja/vedaja poolt lepingutingimuste mittetäitmise korral on vallavalitsusel õigus peatada ladustamise/veo load ja nõuda ladustajalt/vedajalt teemaa vabastamist ning ladustaja/vedaja poolt ja tema vahendite arvel teemaal/teel olukorra taastamist, mis oli enne vastavate lubade väljastamist.

  (23) Vallavalitsus võib rakendada vältimatuid meetmeid liikluse korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning keskkonnakahjustuste vältimiseks, kui nende meetmete kasutamine on tingitud ladustaja/vedaja tegevusest või tegevusetusest.

  (24) Vallavalitsus on kohustatud mitte väljastama ladustamise/veo luba teistele taotlejatele samal ajavahemikul samale teemaale/teelõigule enne, kui eelmine taotleja pole teemaad ja teed viinud loa väljastamise eelsesse seisundisse.

  (25) Kui teemaa/tee veo- ja ladustamiseelsesse seisundisse viimist korraldab vallavalitsus, on ta kohustatud ladustajat/vedajat sellest viivitamatult teavitama, samuti andma informatsiooni tee korrastaja kohta ja tutvustama korrastustööde hinnapakkumisi.

§ 4.   Rakendussätted

  Käesolev eeskiri metsamaterjali veol mööda valla kohalikke teid rakendub juhtudel, kui samaaegselt esinevad järgmised asjaolud:
  1) vedu teostatakse transpordivahendiga, mille tühimass ületab 8 tonni;
  2) veetava metsamaterjali kogus ületab 30 tm.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merike Prätz
vallavanem

Tiina Vares
vallasekretär

Lisa 1 Taotlus materjali ladustamiseks

Lisa 2 Taotlus metsamaterjali väljaveoks

Lisa 3 Akt tee ja teemaa seisukorra hindamise kohta

Lisa 4 Luba materjalide ladustamiseks teemaale/metsamaterjali väljaveoks

/otsingu_soovitused.json