Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna piletimüügisüsteemi andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 21.01.2014, 34

Tallinna piletimüügisüsteemi andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 15.01.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 2 ühistranspordiseaduse §-de 27, 281, 29 ja 30 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. septembri 2013 otsusega nr 144 „Tallinna piletimüügisüsteemi andmekogu asutamine“.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna piletimüügisüsteemi andmekogu (edaspidi andmekogu) pidamise, andmete andmekogusse kandmise, andmete kasutamise, andmekogu haldamise ja andmekogust andmete väljastamise kord ning andmete koosseis.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas põhimääruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) e-pileti süsteem on elektrooniline ühistranspordi piletimüügisüsteem, mille kaudu ostetakse elektrooniline isikustatud või isikustamata sõidupilet, mille tõendamine toimub e-kaardi abil. E-pileti süsteemis võib kasutada ka e-pileti süsteemiga ühildatud muud kontaktivaba kaarti (näiteks õpilaspilet), mis vastab RFID tehnoloogiat toetavale standardile, või NFC mobiiltelefoni;
  2) e-kaart ehk elektrooniline kontaktivaba kaart on tasuline isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks, mis on e-pileti süsteemi kaudu ostetud ja varustatud Tallinna ühtse piletisüsteemi logoga. Isikustatud e-kaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;
  3) sõidupilet on sõiduõigust tõendav dokument. Sõidupilet on kantud andmekogusse;
  4) sõidusoodustus on teatava kategooria sõitjale seadusega või seaduse alusel kehtestatud korras antud õigus sõita ühissõidukis tasuta või osalise tasu eest. Sõidusoodustuse kategooria kood on kantud andmekogusse;
  5) isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle alusel kehtestatud õigusakt ei sätesta teisiti;
  6) sündmus on valideerimine ja kontrollimoment. Valideerimine on validaatori abil sõiduõiguse tuvastamine, registreerimine või elektroonilise sõidupileti ostmine igakordsel sisenemisel ühissõidukisse. Kontrollimoment on kontrollseadme kaudu sõiduõiguse kontrollimine.

§ 3.   Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on pidada arvestust:
  1) isikustamata andmete kogumise kaudu sõidunõudluse määramiseks ja liinivõrgu optimeerimiseks, sh liinianalüüsi tegemiseks;
  2) isikustatud ja isikustamata andmete kogumise kaudu sõidupileti müügiks;
  3) isikustatud andmete kogumise kaudu sõidupiletite kontrolliks;
  4) isikustatud andmete kogumise kaudu ühistranspordi sõidusoodustuste andmiseks;
  5) isikustamata andmete kogumise kaudu omavalitsuste vahelise ühistransporditeenuse tulude ja kulude tasaarveldamiseks.

§ 4.   Andmekogu nimi

  (1) Andmekogu ametlik nimi on Tallinna piletimüügisüsteemi andmekogu.

  (2) Andmekogu lühinimi on tlnpilet.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu Andmekogu pidamine 

§ 5.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmekoguna elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Andmed on andmekogus digitaalkujul.

  (3) Andmekogusse kantavate andmete, nende kandmise aja ja andmekogusse tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (4) Andmekogusse kantud andmete ja esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest.

§ 6.   Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse vastutava töötleja eelarve vahendite arvelt.

§ 7.   Vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Transpordiamet.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu tööd;
  2) sisestab andmekogusse andmeid ja korraldab andmete sisestamise isikule ühistranspordi sõidusoodustuse andmise kohta;
  3) annab volitatud töötlejale juurdepääsu andmekogu vastavatele osadele, õiguse andmete sisestamiseks ja töötlemiseks lähtuvalt tema ülesannetest;
  4) kontrollib volitatud töötleja poolt andmete sisestamist ja sisestatud teabe õigsust, v.a käesoleva määruse § 8 lg-s 1 nimetatud omavalitsusüksuse või neid esindava asutuse andmete sisestamise ja sisestatud andmete õigsuse ja tegevuse üle;
  5) annab volitatud töötlejale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  6) kontrollib andmekogusse tehtud päringute põhjendatust;
  7) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  8) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Andmekogu vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid ning süsteemi administraatori, kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi. Süsteemi administraator kannab andmekogusse §-s 22 nimetatud volitatud töötleja õiguste teostaja andmed.

§ 8.   Volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on kohalik omavalitsus või neid esindav asutus, Tallinna linnaosa valitsus, juriidiline isik või asutus, kellele on õigusakti või halduslepinguga antud üks järgmistest õigustest:
  1) ühistranspordi korraldamine;
  2) õigus müüa elektroonilisi sõidupileteid;
  3) õigus sisestada sõidusoodustuse kategooria;
  4) kontrollida sõiduõigust.

  (2) Volitatud töötleja vastavalt oma ülesannetele:
  1) sisestab andmekogusse e-kaardi kasutaja andmed sõidusoodustuse saamiseks ja kontrollimiseks;
  2) pileti ostmisel teeninduspunktis sisestab andmekogusse e-kaardi ning sellega seotud sõidupileti andmed;
  3) kasutab andmekogu üksnes avalike ülesannete täitmiseks;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  6) osaleb andmekogu arendustöödel ja juurutamisel;
  7) täidab vastutava töötleja korraldusi.

  (3) Volitatud töötleja juht määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 9.   Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja tagavad andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (2) Andmekogu turvaklass on K2T2S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

2. jagu Andmekogusse kogutavad andmed 

§ 10.   Andmeobjektid ja andmesubjektid

  (1) Andmekogusse kantakse andmed:
  1) e-kaartide kasutamise kohta;
  2) isikute kohta, kes on ostnud ja kellele on ostetud isikustatud sõidukaart;
  3) isikutele antud sõidusoodustuste kohta;
  4) andmekogu pidamist ja järelevalve tegemist abistavad andmed.

  (2) Andmekogusse võib kanda kokkuleppel teiste omavalitsusüksustega või neid esindava asutusega ka teiste omavalitsusüksuste e-kaartide kasutamise ja sõidusoodustust saavate isikute andmeid.

§ 11.   Andmete andmekogusse kandmise aluseks olevad dokumendid

  Andmete andmekogusse kandmise aluseks on:
  1) riigiasutuse poolt väljastatud isikut tõendav dokument;
  2) teistest riigi ja kohaliku omavalitsuse andmekogudest saadavad andmed.

§ 12.   E-kaardi andmed

  (1) Andmekogusse kogutakse isikustatud ja isikustamata e-kaardi kohta järgmised andmed:
  1) e-kaardi number;
  2) e-kaardi tüüp;
  3) e-kaardi staatus, st kas kaart on laos, müügis, väljastatud, tagastatud, rikkis või blokeeritud;
  4) e-kaardi eest tasutud tagatisraha suurus;
  5) e-kaardi väljastanud osapool;
  6) e-kaardi väljastamise aeg;
  7) raha jääk.

  (2) Isikustatud e-kaardi kohta kogutakse andmekogusse täiendavalt järgmised andmed:
  1) e-kaardi kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  2) e-kaardi kasutaja isikukood.

§ 13.   Sõidupileti andmed

  Sõidupileti kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) e-kaardi number;
  2) e-kaardi tüüp;
  3) pileti number;
  4) müügi- ja kehtivusaeg;
  5) liini number;
  6) pileti kehtivus;
  7) pileti maksumus;
  8) pileti staatus, st kas pilet on kehtiv, tühistatud või tagastatud;
  9) pileti toode.

§ 14.   Sõidupileti ja e-kaardi ostumüügi tehingutega seotud isikute andmed

  (1) Sõidupileti ja e-kaardi müüja kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) müüja organisatsiooni registrikood, allüksus ja nimi;
  2) müüja isikukood juhul, kui müüja on isikustatud.

  (2) Isikustatud e-kaardiga pileti ostja kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) isikukood juhul, kui ostja on isikustatud;
  2) e-posti aadress juhul, kui ostja on selle ise piletiostul www.pilet.ee keskkonda sisestanud;
  3) telefoninumber juhul, kui ostutehing on teostatud telefoni kaudu.

§ 15.   Isikustatud sõidupileti omaniku andmed

  Isikustatud sõidupileti omaniku kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) isikukood;
  2) ees- ja perekonnanimi;
  3) kohaliku omavalitsuse üksus, kus sõidupileti omaniku elukoht on registreeritud;
  4) pensionäriks olemise staatus jah/ei vormis;
  5) õpilaseks olemise staatus;
  6) sõidusoodustuse olemasolu vastavalt andmekogusse sisestatud soodustuse kategooriale.

§ 16.   Sõidusoodustuste andmed

  (1) Andmekogu sõidusoodustuse kategooriad on järgmised:
  1) tasuta: ühissoodustused;
  2) tasuta: laps 3 peres;
  3) tasuta: omavalitsuse töötaja;
  4) tasuta: vanemliku hoolitsuseta jäetud laps;
  5) tasuta: ajateenija;
  6) tasuta: TAK;
  7) tasuta: toimetulekutoetuse saaja;
  8) tasuta: represseeritud;
  9) tasuta: Tšernobõli veteranid;
  10) soodus: Tallinna soodustused.

  (2) Andmekogusse kogutakse sõidusoodustuste kohta järgmised andmed:
  1) sõidusoodustuse kategooria kood;
  2) sõidusoodustuse kehtivus;
  3) sõidusoodustuse sisestaja isikukood;
  4) sõidusoodustuse saaja isikukood.

§ 17.   Kontrollimomendi andmed

  Sündmuste kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) seadme number;
  2) sündmuse liik;
  3) sündmuse toimumise aeg;
  4) sündmuse toimumise koht liini, veootsa ja peatuse täpsusega;
  5) ühissõidukikaardi number (sõidukijuhi e-kaart ja ühissõidukist müüdava paberpileti number);

§ 18.   Valideerimise andmed

  Valideerimise kohta kogutakse andmekogusse liini täpsusega e-kaardi valideerimise järgmised andmed:
  1) e-kaardi number;
  2) e-kaardi tüüp;
  3) valideeritud piletitoote kood;
  4) valideeritud pileti number;
  5) liini number.

§ 19.   E-kaardi viimase valideerimise asukoha andmed

  E-kaardi viimase valideerimise asukoha kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) e-kaardi number;
  2) e-kaardi tüüp;
  3) viimase valideerimise aeg;
  4) liini number;
  5) veootsa number;
  6) sõidusuund;
  7) viimase peatuse number;
  8) sõidu tunnus ümberistumisel (3 tunni jooksul toimunud uue valideerimise seos eelmisega).

§ 20.   Nõudlusinfo andmed

  Nõudlusinfo kohta kogutakse andmekogusse järgmised isikustamata andmed:
  1) esimese valideerimise aeg;
  2) esimese valideerimise asukoht (liin, veoots, peatus, sõidu sihtpeatus (sõidusuund));
  3) teise valideerimise aeg;
  4) teise valideerimise asukoht (liin, veoots, peatus, sõidu sihtpeatus (sõidusuund));
  5) valideeritud piletitoote kood;
  6) elukoha vald või linn (sõidupileti omaniku andmetest);
  7) sõidu tunnus ümberistumisel (kaardi viimase asukoha andmetest).

§ 21.   Ühissõidukite liinide andmed

  Ühissõidukite liinide kohta kogutakse andmekogusse liinide peatuste ja sõidugraafikute andmed.

§ 22.   Volitatud töötleja õiguste täitja andmed

  Andmekogu volitatud töötleja õiguste täitja kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) volitatud kasutajatest sõidukijuhtide ja kontrolöride töökaardi number;
  2) volitatud kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  3) volitatud kasutaja isikukood.

3. jagu Andmete kandmine andmekogusse ja juurdepääs andmetele 

§ 23.   Andmete kandmine andmekogusse

  (1) Vastutav või volitatud töötleja kannab andmed andmekogusse vastavalt põhimääruses ettenähtud õigustele.

  (2) Vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudest.

  (3) X-tee kaudu sooritatakse automaatselt järgmised päringud sõidupileti ostu momendil ja isikustamise hetkel:
  1) Rahvastikuregistrist isikukoodi alusel eesnimi, perekonnanimi ja elukoht valla või linna täpsusega;
  2) Eesti pensionikindlustuse registrist isikukoodi alusel pensionäriks olemise staatus (jah/ei);
  3) Eesti hariduse infosüsteemist isikukoodi alusel õpilaseks olemise staatus (kutseharidus/kõrgharidus/üldharidus);
  4) Eesti ühistranspordi registrist liinide ja peatuste andmed.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud päringud X-tee kaudu sooritatakse automaatselt üks kord kuus andmete uuendamiseks.

§ 24.   Juurdepääs andmetele

  (1) Juurdepääs andmekogu andmetele sõltub kasutajale antud õigustest, milleks on:
  1) sõidusoodustuste sisestaja;
  2) sõidukaartide ja -piletite müüja;
  3) sõidupiletite kontrollija;
  4) klienditeenindaja (helpdesk);
  5) vastutav töötleja;
  6) süsteemi administraator.

  (2) Sõidusoodustuse sisestaja kannab andmekogusse §-s 16 nimetatud andmed. Sõidusoodustuse sisestajal on juurdepääs üksnes andmekogus olevatele sõidusoodustuse andmetele oma omavalitsusüksuse piires.

  (3) E-kaardi ja sõidupiletite müüja kannab andmekogusse pileti ostja e-kaardi numbri või isikukoodi, ostetava sõidupileti ja selle kehtivuse. Teised §-des 12-15 nimetatud andmed tekivad andmekogusse automaatselt e-kaardi või sõidupileti ostmisel. Müüjal on juurdepääs üksnes enda sisestatud pileti andmetele ning tal on õigus kontrollida piletite kehtivust. Müüjatel puudub ligipääs andmekogus riiklikest registritest päringute kaudu saadavatele isikuandmetele.

  (4) Sõidupiletite kontrollijal on juurdepääs sõidupileti andmetele, isikustatud pileti korral pileti omaniku isikukoodile ja ees- ja perekonnanimele ning sõidusoodustuse olemasolu infole kujul jah/ei.

  (5) Klienditeenindajal on juurdepääs sõidupiletite ja e-kaartide andmetele.

  (6) Vastutaval töötlejal on liinianalüüsi tegemiseks juurdepääs järgmistele andmetele:
  1) piletimüük sõidukites liinide kaupa (transpordipäev (kuupäev), liini number, veootsa number ja kellaaeg, kassa number, piletiliik, piletihind, läbimüük, sisenemiste arv, märkus veootsa(de) katkestamise või ärajäämise, piletimüügisüsteemi rikke ning laekumata andmete kohta, märkus sõiduplaani muudatuse kohta);
  2) piletimüük sõidukites liinide ja liinigruppide kaupa (liinigrupp, vedaja, liini number, piletiliik, piletihind, müüdud piletite arv ja maksumus, sisenemiste arv, märkus veootsa katkestamise või ärajäämise arvu kohta ning piletimüügisüsteemi rikke kohta, tühistatud piletite arv. Summaarne piletite arv, maksumus ja sisenemiste arv antakse liinigruppide kohta ja kokku);
  3) piletimüük sõidukites juhtide kaupa (transpordipäev (kuupäev), liini number, kassa number, sõidukis müüdud üksikpiletite arv ja maksumus, märkus veootsa katkestamise või ärajäämise, piletimüügisüsteemi rikke kohta, tühistatud piletite arv);
  4) piletimüük müügipunktides (müügikoht, piletiliik, pileti hind, piletite arv, läbimüük);
  5) liini nõudlus (veootsade nõudlus) (transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, liini number, veootsa number ja kellaaeg, peatus, sisenemiste arv, märkus veootsa või piletimüügi katkestamise või ärajäämise ning andmete hilinemise kohta. Keskmine, minimaalne ja maksimaalne sisenemiste arv perioodis veootsade lõikes);
  6) piletimüügi seadmete rikked (transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, liininumber, kassa number, veootsa number ja väljumisaeg, katkestuse algus ja lõpp, rikke põhjus, rikke likvideerimine, märkus andmete hilinemise kohta);
  7) piletikontroll (transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, ühistranspordi liik, liini number, kellaaeg, peatus, kontrollitud sõidukeid, kontrollitud sõitjaid, piletita sõitjate arv ja protsent);
  8) piletimüük sõidukites veootste kaupa (transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, liini number, veootsa number ja kellaaeg, peatus, sisenemiste arv piletiliikide kaupa (piletihind, müüdud piletite arv ja maksumus), märkus veootsa või piletimüügi katkestamise või ärajäämise ning andmete puudumise kohta);
  9) peatuste käive (peatus, transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, peatuse kellaaeg, liini number, veootsa number ja kellaaeg, peatus, sisenemiste arv, märkus veootsa katkestamise või ärajäämise ja andmete puudumise kohta);
  10) liinide ajad/ kiirused (liini number, sõiduki tüüp, liinitöö päev (tööpäev, laupäev, pühapäev), nädalapäev, veootsa number ja kellaaeg, peatus, sõiduaeg eelmisest peatusest, seisuaeg peatuses, lõpuaeg, ühendusaeg kumulatiivselt, (kui erinevus plaanilisest ajast on suurem kui 2 min, on vastav lahter eristatud) märkus veootsa või piletimüügi katkestamise või ärajäämise kohta);
  11) kust-kuhu nõudlusinfo (transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, lähtepeatus, sihtpeatus, nõudlus (ligikaudne arvestuslik) nende peatuste vahel);
  12) liinide viivitused (väljaspool peatusi ja alates 0,5 min) (liini number, veootsa number ja kellaaeg, viivituse kestus, viivituse asukoht (koordinaadid));
  13) operatiivne liinitöö info (transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, liini number, plaaniline veootsade arv, ärajäänud veootsade arv, katkestatud veootsade arv, katkestatud ja asendatud veootsade arv, teostatud veootsade arv, tasumisele kuuluv veootsade arv, plaaniline läbisõit, teostatud läbisõit, tasumisele kuuluv läbisõit, märkused);
  14) reaalajas päringud (kas sõiduk (veoots) väljus liinile, kus sõiduk asub, viimane/eelmine piletimüügitehing liinil).

  (7) Vastutaval töötlejal ja süsteemi administraatoril on juurdepääs andmekogu kõikidele andmetele.

§ 25.   Andmete väljastamine

  (1) Andmekogu andmed on kasutamiseks vastutavale töötlejale ja volitatud töötlejatele ühistranspordi korraldamiseks.

  (2) Vastutaval töötlejal või tema volitusel volitatud töötlejal on õigus andmekogust väljastada:
  1) sõidusoodustust saavale isikule tema enda kohta käivaid andmeid;
  2) e-kaardi omanikule tema enda kohta käivaid andmeid.

  (3) Andmete väljastamine on tasuta.

  (4) Isiku enda kohta käivatele andmetele on juurdepääs tagatud www.pilet.ee kaudu.

  (5) Kolmandate isikute kohta andmete saamiseks peab isik esitama kirjaliku järelepärimise vastutavale töötlejale ning ära näitama, milliseid andmeid ta saada soovib ning millisel õiguslikul alusel. Vastutav töötleja kontrollib järelepärimise õiguslikku alust ja esitab süsteemi administraatorile vastava taotluse andmete väljastamiseks kolmandatele isikutele õigusliku alusel olemasolul.

  (6) Andmeid väljastav volitatud töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

  (7) Riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogule väljastatakse andmeid neile seadusega pandud ülesannete täitmiseks läbi riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (X-tee).

  (8) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (9) Andmeid töötlevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

§ 26.   Andmekogu kasutamise õiguse andmine

  (1) Juurdepääs andmetele on vastutaval ja volitatud töötlejal vastavalt neile antud õigustele.

  (2) Vastutava töötleja loob kasutajakonto (edaspidi konto) andmekogu volitatud töötlejale.

  (3) Konto loomiseks esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja nimi ja registrikood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid töötlema hakkava isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) punktis 2 nimetatud isiku isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  4) valla või linna nimi, mille andmeid soovitakse töödelda;
  5) loetelu ülesannetest, miks on vajadus andmete töötlemiseks.

  (4) Vastutav töötleja teavitab konto loomisest või sellest keeldumisest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 3 nimetatud avalduse saamisest.

  (5) Kui andmekogu kasutamise õiguse taotleja on juriidiline isik, siis taotleb ta konto loomist kõigile enda alluvuses töötavatele isikutele, kellel on töökohustuste tõttu vaja andmekogu kasutada.

  (6) Andmekogu süsteemi administraator loob kasutajakontod vastutava töötleja õiguste teostajatele. Selleks esitab vastutava töötleja juht süsteemi administraatorile lõike 3 punktides 2, 3 ja 5 nimetatud andmed.

§ 27.   Andmekogu kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Konto sulgemiseks esitab konto loomist taotlenud volitatud töötleja vastutavale töötlejale taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja nimi ja registrikood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid töötlema hakkava isiku ees- ja perekonnanimi;
  3) andmekogu kasutamise õiguse lõppemise aeg.

  (2) Vastutava töötleja õiguste teostaja konto sulgemiseks esitab vastutava töötleja juht süsteemi administraatorile lõikes 1 nimetatud andmed vastava õiguste teostaja kohta.

  (3) Süsteemi administraator sulgeb konto hiljemalt lõike 1 punktis 3 nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (4) Vastutav töötleja võib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on korduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) andmete andmekogusse kandmine ei ole enam isiku ametiülesanne.

3. peatükk ANDMEKOGU ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU LÕPETAMINE 

§ 28.   Andmekogu andmete säilitamine

  (1) Andmekogu arhiivi kantakse §-des 12-15 loetletud e-kaardi ja sõidupileti andmed mida säilitatakse 7 aastat, misjärel andmed hävitatakse, kui neid ei tule vastavalt arhiiviseadusele üle anda arhiivile.

  (2) Paragrahvides 16, 17, 18 ja 21 loetletud andmed säilitatakse 2 aastat, misjärel need kustutatakse süsteemist.

  (3) Paragrahvides 20 ja 22 loetletud andmeid säilitatakse 5 aastat, misjärel need kustutatakse süsteemist.

  (4) Paragrahvis 19 nimetatud e-kaardi viimase asukoha kohta säilitatakse e-kaardi infot järgmise valideerimiseni või kuni seitse päeva viimasest sündmusest.

§ 29.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Andmekogu pidamist reguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemise eest vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ettenähtud korras.

§ 30.   Andmekogu lõpetamine

  (1) Andmekogu lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu lõpetamisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 31.   Andmete andmekogusse kandmine

  Andmeid kogutakse andmekogusse alates 21. septembrist 2012.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json